РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 77/2016, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Т.К.Т. ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
Т.Д.П.,
И.Д.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.4.2017г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД, като противоречащ на закона - чл.16 ал.1 изр.2 от ЗАЗ, Договор за аренда на земеделска земя от 16.07.2014г., с нотариална заверка на подписите с рег.№ 5308 от 16.07.2014г. на Нотариус Костадин Костадинов, с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд гр.Елхово, вписан в Служба по вписванията Елхово, вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег.№2495, акт №78, т.4, сключен между И.Д.И., ЕГН **********, като правоприемник – дарен на идеални части от недвижими имоти по Нотариален акт №122, том 6, рег.№ 4212, дело № 645/2013 г. на нотариус рег.№ 451, като арендодател и “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Бранимира Павлова Иванова, с ЕГН **********, действащ в качеството си на арендатор, с който арендодателя е предоставил на арендатора за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: 1. Нива в местността „Смаилца" с площ 39.499 /тридесет и девет дка четиристотин деветдесет и девет кв.м./дка, 5 категория, представляваща имот № 011006 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 000097, 011005, 011048, 011049, 011050, 011047; 2. Ливада в местността „Ливади" с площ 2.493 /два дка четиристотин деветдесет и три кв.м/ дка, 10 категория, представляваща имот № 013044 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 013045, 000384, 000097, 000068; 3. Нива в местността „Коруба" с площ 9.699 /девет дка шестстотин деветдесет и девет кв.м./ дка, 10 категория, представляваща имот № 021024 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 021023, 021015, 021106, 021025, 000090; 4. Нива в местността „Айдарлийца" с площ 33.316 /тридесет и три дка триста и шестнадесет кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 022047 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 000414, 022046, 022042; 5. Изоставена нива в местността „Шашевица" с площ 20.000 /двадесет дка/дка, 10 категория, представляващо имот № 030008 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 000274, 030011, 030010, 030009, 000452. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустим, поради липсата на правен интерес предявения от Т.К.Т., с ЕГН **********,***, против “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Бранимира Павлова Иванова, с ЕГН ********** иск по чл.28, ал.1, предл. 1 от ЗАЗ за разваляне на Договор за аренда вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№ 3739/17.12.2012 г., акт № 20, т.4. на основание чл.23, ал.3, т. 1 от Договора, поради неизпълнение от страна на арендатора „Лалковците“ЕООД на задължението му по за заплащане на арендното плащане и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.дело № 77/2016 г. по описа на ЕРС в тази му част . ОСЪЖДА ответникът “ЛАЛКОВЦИТЕ“ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Бранимира Павлова Иванова, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.Т., с ЕГН **********,***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата на 672.51 лв., представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА ответникът И.Д.И., ЕГН **********, с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.Т., с ЕГН **********,***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата на 203.33лв., представляваща направени по делото разноски. ДАВА на ищцата Т.К.Т., с ЕГН **********,***, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, за отбелязването му в Службата по вписванията-Елхово, съгласно чл.14 вр.с чл.11 б.”а” вр.с чл.4 б.”е” от ПВ. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
2 Гражданско дело No 313/2016, IV състав Искове за трудово възнаграждение В.Д.Д. АБ БИЛДИНГ ЕООД СОФИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.4.2017г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА „А Б " ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ж. к. "Лагера", бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от А.В. С. – управител ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** сумата 410.00 лв., представляваща незаплатено трудово възнаграждение за месеците април 2016 година и май 2016 годишна, на основание о чл.128, т.2 от КТ във вр.чл.242 КТ ведно със законната лихва върху нея, считано от 12.07.2016 г. /датата на депозиране на исковата молба/, до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „А Б " ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ж. к. "Лагера", бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от А.В. С. – управител ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** сумата 420.00 лв., представляваща обезщетение за неспазено предизвестие, на основание чл.220, ал.1 от КТ ведно със законната лихва върху нея, считано от 12.07.2016 г. /датата на депозиране на исковата молба/, до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „А Б " ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ж. к. "Лагера", бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от А.В. С. – управител ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** сумата 105.00 лв., представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 5 работни дни за 2016 година, на основание чл.224, ал.1 от КТ ведно със законната лихва върху нея, считано от 12.07.2016 г. /датата на депозиране на исковата молба/, до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „А Б " ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ж. к. "Лагера", бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от А.В. С. – управител ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** сумата 5.85 лв., представляваща лихва за забава върху незаплатеното трудово възнаграждение за периода 26.04.2016г. до датата на предявяване на иска – 12.07.2016 година, на основание чл.86 от ЗЗД. ОСЪЖДА „А Б " ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ж. к. "Лагера", бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от А.В. С. – управител ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78,ал.6 ГПК държавна такса – в общ размер 200.00лв и държавна такса -5.00 лв. при издаване на изпълнителен лист, в полза на бюджета на съдебната власт, по сметката на РС-Елхово. Решението не подлежи на въззивно обжалване. Препис от решението да се връчи на ответника, с изрично указване на правната му възможност, на основание чл.240, ал.1 ГПК, в 1-но месечен срок от получаването на същото, да поиска неговата отмяна от ЯОС, в случай че е бил лишен от възможността да участва в делото .
В законна сила на 5.4.2017г.
3 Гражданско дело No 382/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД М.В.Я. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 5.4.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника – М.В.Я., с ЕГН **********,***, че същата ДЪЛЖИ на ищеца „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”Д-р Петър Брънеков” №20, представлявано от инж.С. Р. в качеството му на Управител, действащ чрез процесуален пълномощник – юрисконсулт Б.И.К., на основание чл.422 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 от ГПК вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД във вр.с чл.6 т.2 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В и К” ЕООД–гр.Ямбол сумата 429.13лева, представляваща претендираната като дължима и неплатена цена на услуги по доставяне на ответника на питейна вода и отвеждане на отпадни води, ползвани под абонатен номер 450/76, в обект – недвижим имот, находящ се в гр.Елхово, ул.“***“ № ****, в периода 12.12.2008г. до 15.03.2016г., ведно със законната лихва върху нея, считано от 26.05.2016г. - датата на подаване на заявлението в съда до окончателното й изплащане и на основание и на основание на основание чл.422 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 от ГПК във чл.86 ал 1 от ЗЗД във вр. чл.42 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В И К” ЕООД–гр.Ямбол сумата 202.27 лева, представляваща лихва за забава върху главницата за периода от 30.01.2009г. до 18.05.2016 г., за които суми е издадена Заповед №530/27.05.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.218/2016г. по описа на РС – Елхово. ОСЪЖДА М.В.Я., с ЕГН **********,***, на основание чл.78, ал.1 във вр. чл.8 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”Д-р Петър Брънеков” №20, сумата 125.00 лв., представляваща направени в заповедното производство по ч.гр. д. № 218/2016 година на РС – Елхово разноски, от които 25.00 лв. държавна такса и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА М.В.Я., с ЕГН **********,***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД-гр.Ямбол, с ЕИК/Код по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”Д-р Петър Брънеков” №20, сумата 576.02 лв., представляваща направени в настоящото исково производство разноски Решението може да се обжалва пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр. дело № 218/2016 година на РС – Елхово за произнасяне по чл.416 ГПК.
В законна сила на 27.4.2017г.
4 Гражданско дело No 71/2017, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 6.4.2017г.
Р Е Ш И : НАСТАНЯВА пълнолетната М.С.Ж. с ЕГН - ********** в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с адрес в с. ***, община Болярово, ул. „***“, № 16, за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на решението на съда или до настъпване на законни основания за прекратяване на това настаняване. Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Елхово и на директора на ДВХУИ с.***, за сведение и изпълнение. Решението подлежи на незабавно изпълнение и на въззивно обжалване или протестиране пред Ямболският окръжен съд чрез Елховски районен съд в 7-дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила на 20.4.2017г.
5 Гражданско дело No 579/2016, II състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение К.Н.Б. Д.И.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.4.2017г.
Р Е Ш И : РАЗВАЛЯ сключения на 08.12.2014 година с нотариален акт №62, т.ІІІ, нот.д. № 1490/08.12.2014г. по описа на нотариус К. К. с рег. № 451 на НК, с район на действие - района на РС-Елхово, вписан в Служба по вписванията при ЕРС с вх. № 4396, Акт №193, т.ХІІІ, д. №2090/08.12.2014г. на СВ при ЕРС, Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, с който К.Н.Б. с ЕГН – **********,***, е прехвърлила на Д.И.К. с ЕГН – **********,***, правото на собственост върху собствения си недвижим имот, находящ се в село ***, общ.Болярово, обл.Ямболска, ул. „***“, № 7, представляващ дворно място с площ 1390 кв.м, съставляващо ПИ ІІ - 195 в квартал 26 по ДРП на селото от 1984 г., ведно с построената в него жилищна сграда с разгъната застроена площ 126 кв.м, при граници и съседи: от две страни улица; ПИ 194; ПИ 196 и общ. място, като си е запазила правото на пожизнено и безвъзмездно ползване на прехвърления имот, срещу задължението на Д.И.К. да поеме цялостната й издръжка, изразяваща се в гледане, осигуряване на храна, облекло, лекуване, подпомагане при немощ и да полага всестранни грижи за прехвърлителката докато е жива. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 115, ал. 2 ЗС на ищцата К.Н.Б. с ЕГН – **********,***, шестмесечен срок, считано от влизане в законна сила на настоящото решение, за представяне на препис от същото за вписването му /отбелязване/ в Служба по вписванията при Районен съд-град Елхово. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответника Д.И.К. с ЕГН – **********,***, да заплати на ищцата К.Н.Б. с ЕГН – **********,***, направените по делото разноски в общ размер на 596.36 лева /петстотин деветдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
В законна сила на 27.4.2017г.
6 Гражданско дело No 64/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.М.Б.,
Т.П.Б.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 7.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 29.09.2012 година в град Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0022/29.09.2012г. на Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между В.М.Б., с ЕГН **********, с адрес *** и Т.П.Б., с ЕГН **********, с адрес ***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака дете – малолетната В. Т. Б., с ЕГН **********, да се предоставят на майката В.М.Б., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на адреса на този родител, а именно: – с.Срем, общ.Тополовград, обл.Хасково, ул.“Сакар“ №5, а бащата Т.П.Б., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето Вяра, всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с право на преспиване при бащата след навършване на 2-годишна възраст на детето, 15 дни през зимата и 15 дни през лятото, по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката, както и половината от Коледните и половината от Великденските празници. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Т.П.Б., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - В. Т. Б., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – В.М.Б., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, платима до 5-то число на текущия месец, считано от 07.04.2017г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата В.М.Б., с ЕГН **********, да носи предбрачното си фамилно име – ГИНЕВА. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в град Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл.233, вх.2, ап.А4, ет.2, представляващо Жилище - Апартамент, лична собственост на съпруга, да се предостави за ползване на съпруга Т.П.Б., с ЕГН **********, като към настоящия момент същото е освободено от съпругата В.М.Б., с ЕГН **********, която за в бъдеще няма да има претенции относно ползването му. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. Страните са се споразумели, че съпругата В.М.Б., с ЕГН **********, ще има достъп до семейното жилище, изходящото се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл.233, вх.2, ап.А4, ет.2, до окончателното изнасяне на собствените си вещи от него. ОСЪЖДА В.М.Б., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Т.П.Б., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 108.00 /сто и осем/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето Вяра и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2017г.
7 Гражданско дело No 372/2016, II състав Искове за недействителност на правни сделки Д.Г.И. ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
И.Д.И.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.4.2017г.
Р Е Ш И : ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД поради противоречие със закона – на чл.16, ал.1, изр.2 от ЗАрЗ, сключения Договор за аренда на земеделска земя от 15.07.2013г., вписан в Служба по вписванията гр.Елхово с вх.рег. № ***/16.07.2013 г., акт № 62, т.4, по силата на който ответника И.Д.И. с ЕГН – **********,***, като правоприемник /получил като дарение/ на идеални части от наследствени недвижими имоти, оставени в наследство от И. М. А., б.ж. на с.***, общ.Елхово, починал на 09.06.1971г., в качеството на арендодател, е предоставил на ответното дружество „***“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул. „***“ №3, представлявано от Управителя - Б. П. Иванова, с ЕГН **********, в качеството му на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.***, общ.Елхово, а именно: 1. Нива в местността „***“ с площ от 8.200 дка, пета категория, съставляваща имот № 022025 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 000045, 022094, 000415, 000221; 2. Нива в местността „***“ с площ от 40.000 дка, пета категория, съставляваща имот № 026003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 000178, 026002, 026004, 026005, 026068, 026076, 026077, 026008, 026020; 3. Нива в местността „***“ с площ от 49.998 дка, трета категория, съставляваща имот № 014002 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 014012, 014013, 014014, 000378, 014003, землищна граница; 4. Нива в местността „***“ с площ от 50.665 дка, пета категория, съставляваща имот № 012003 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 000004, 012047, 000005, 012004, 012005, 012050, 012049, 012007, 012008, 012046 и 5. Нива в местността „***“ с площ от 4.545 дка, десета категория, съставляваща имот № 018020 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти с №№ 018019, 000410, 018042, 018040, 018039, 018038, 000020 ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците И.Д.И. с ЕГН – **********,*** и „***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – с.***, общ.Елхово, ул.“***“ №3, представлявано от Управителя - Б. П. Иванова, с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно ТР – гр.***, ул. „***“ № 4, ет.3, ап.8, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищеца Д.Г.И. ***, к-с „***“, бл. 61, вх.4, ет.7, с адрес за призоваване в гр.***, ул.“***“ №14, кантора ***, чрез пълномощника му – адв.Я.П. ***, направените по делото разноски в размер на 628.30 лева /шестстотин двадесет и осем лева и тридесет/. ДАВА на ищеца Д.Г.И. ***, с адрес за призоваване в гр.***, ул. „***“ №14, кантора ***, чрез адв.Я.П., шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ***ски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 430/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение А.С.К. С.С.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.4.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ на основание чл.150 СК размера на определената с решение № 3 от 26.01.2012г. по гражданско дело № 563/2011г. по описа на Районен съд-Елхово издръжка, която С.С.К. с постоянен и настоящ адрес ***, ЕГН – **********, месечна издръжка, която следва да заплаща на Д.А.И. ***, ЕГН – **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.С.К., ЕГН - **********, като го УВЕЛИЧАВА от 80.00 лв. /осемдесет/ на 120.00 лева /сто и двадесет/ месечно, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 16.09.2016г. до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на други законно установени причини за нейното изменение или прекратяване, платима до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва при забава върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното й заплащане. На назначеният особен представител на ответника по делото С.С.К. – адв. К.С. от АК-гр.Ямбол ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 300.00 лева на осн. чл.7, ал.1, т.6 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждение. ОСЪЖДА С.С.К. с постоянен и настоящ адрес ***, ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово както следва: държавна такса в размер на 57.60 лева /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ върху присъденият увеличен размер на дължимата издръжка и направените по делото разноски в размер на 300.00 лева /триста лева/ за заплатеното адвокатско възнаграждение на назначеният му особен представител, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, платими също по сметка на ЕРС. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка на основание чл.242, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от 10.04.2017г. - от датата на обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр.Елхово съгласно чл.315, ал.2 от ГПК. На основание чл.7, ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 25.4.2017г.
9 Гражданско дело No 491/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.К.Г. Д.С.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 10.4.2017г.
ВРЪЩА на ищеца - С.К.Г. ***, с ЕГН **********,***, чрез пълномощника му - адв.С.В. ***, с посочен съдебен адрес ***, депозираната против Д.С.П., с ЕГН **********,***, искова молба. ПРЕКРАТЯВА настоящото гр.д.№ 491/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1-седмичен срок, считано от съобщаването му на ищеца. ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на ищеца чрез пълномощника му – адв.С.В. ***, на посочения съдебен адрес.
В законна сила на 26.4.2017г.
10 Гражданско дело No 499/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.А.К. Р.Х.Й. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2017г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ на основание чл.59, ал.9, във вр. чл.51, ал. 4 от СК, утвърденото с решение № 37 от 26.05.2016 година по гр. дело № 127/2016 година по описа на Районен съд Елхово споразумение по чл.51, ал. 1 от СК – в частта относно упражняването на родителските права, местоживеенето, личните отношения и издръжката на непълнолетното дете А И К., с ЕГН ********** като: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо непълнолетното дете А И К., с ЕГН ********** на бащата И.А.К., с ЕГН ********** ***, като ОПРЕДЕЛЯ и местоживеене на детето при бащата И.А.К., с ЕГН ********** на неговия адрес ***. ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения между майката Р.Х.Й., с ЕГН ********** *** и непълнолетното дете А И К., с ЕГН ********** - всяка първа и трета събота от месеца от 9.00 часа до 18.00 часа; първите два дни на коледните празници на всяка четна година; първите два дни от новогодишните празници на всяка нечетна година; първите два дни от великденските празници през всяка четна година; и петнадесет дни всяка година, без прекъсване през лятната ваканция, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на бащата; както и всякога извън този режим по взаимна уговорка на родителите. ОСЪЖДА Р.Х.Й., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАЩА на детето А И К., с ЕГН **********, действащо със съгласието на своя баща И.А.К., с ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер 105.00 лв. /сто и пет лева/, считано от 28.10.2016 година, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното й плащане, с падеж десето число на месеца за който се дължи издръжка, до настъпване на законова причина за изменение или прекратяване на издръжката. ОСЪЖДА Р.Х.Й., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.1 от ГПК на И.А.К., с ЕГН ********** *** сумата 300.00 лв./триста лева/ , представляваща направени разноски по делото. ОСЪЖДА Р.Х.Й., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.6 от ГПК по сметка на РС – Елхово, в полза на Бюджета на съдебната власт сумата от 151.20 лв. /сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/ - държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта за издръжката. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Ямболски окръжен съд.
В законна сила на 10.5.2017г.
11 Гражданско дело No 55/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение З.С.С. С.Ж.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 12.4.2017г.
ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 СК размера на определената с Решение № 5 от 16.02.2011 година, постановено по гр.д. № 685/2010 година по описа на PC - Елхово, влязло в законна сила на 16.02.2011 година, месечна издръжка, която С.Ж.С. ***, ЕГН ********** следва да заплаща на З.С.С. ***, ЕГН **********, като непълнолетна действаща със съгласието на своята майка и законен представител С.И.А. ***, ЕГН ********** като го УВЕЛИЧАВА от 60.00 /шестдесет/ лева на 120.00 /сто и двадесет/ лева месечно, считано от датата на подаване на исковата молба в съда - 03.02.2017 година до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на други законно установени причини за нейното изменение или прекратяване, платима до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва при забава върху всяка закъсняла месечна вноска до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА С.Ж.С. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово държавна такса в размер на 86.40 / осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки / лева, върху присъденият увеличен размер на дължимата издръжка, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, платими също по сметка на ЕРС. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка на основание чл.242, ал. 1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от 12.04.2017г. - от датата на обявяването му в регистъра на съдебните актове при Районен съд-гр. Елхово съгласно чл.315, ал.2 от ГПК. На основание чл.7, ал.2 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 27.4.2017г.
12 Гражданско дело No 564/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Г.И.,
Д.И.И.
Х.И.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 21.4.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 48 ОДОБРЯВА постигнатата между ищците Р.Г.И., ЕГН **********, Д.И.И., ЕГН ********** - съпрузи и двамата с адрес: *** и ответника - Х.И.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, спогодба относно ползването на съсобственото дворно място, съгласно която: Ищците Р.Г.И. с ЕГН ********** и Д.И.И. с ЕГН ********** ЩЕ ПОЛЗВАТ оцветеното в зелен щрих в скицата към допълнителното заключение на вещото лице Г., която скица да бъде неразделна част от спогодбата ни, а именно: Ищците ще ползват дворно място с площ 371 /триста седемдесет и един/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка хиляда и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-28-442Ю4.12.2012г. на Началник на СГКК - Ямбол, адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. „***“ №6А, цялото с площ 621 кв.м. /шестстотин двадесет и един кв.м./, а по документи за собственост от 635.70 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване. Ниско застрояване (до 10 м), който имот е с номер по предходен план: 1002, квартал: 60, парцел III, при съседи: имоти 27382.500.2363, 27382.500.7049, 27382.500.1003, 27382.500.1001, 27382.500.1000. Ответникът Х.И.Г. с ЕГН **********, съгласно спогодбата ни ЩЕ ПОЛЗВА оцветеното с червен щрих в скицата към допълнителното заключение на вещото лице Г., която скица да бъде неразделна част от спогодбата ни, а именно: Ответникът ще ползва дворно място с площ от 65 /шестдесет и пет/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка хиляда и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-28-442Ю4.12.2012г. на Началник на СГКК - Ямбол, адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. „***“ №6А, целия с площ 621 кв.м. /шестстотин двадесет и един кв.м./, а по документи за собственост от 635.70 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване. Ниско застрояване (до 10 м), който имот е с номер по предходен план: 1002, квартал: 60, парцел III, при съседи: имоти 27382.500.2363, 27382.500.7049, 27382.500.1003, 27382.500.1001, 27382.500.1000 Разноските остават за сметка на страните така, както са ги направили. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 564/2016 година по описа на Районен съд – Елхово в частта, относно предявеният иск по чл.32, ал.2 от Закона за собствеността за определяне ползването на съсобствен между страните имот поради постигната и одобрена съдебна спогодба между страните по делото в тази част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване, а в останалата част - подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок, считано от днес. Съдът счита, че следва да се прекрати производството по делото в останалата част по отношение на предявените искове от Р.Г.И., ЕГН ********** и Д.И.И., ЕГН **********, против ответника Х.И.Г., ЕГН ********** с правно основание чл. 109 от ЗС и чл. 108 от ЗС, предвид направения от двамата ищци, чрез техния процесуален представител в днешното с.з. отказ от тези два иска. Предвид на изложеното и на основание чл. 233 от ГПК СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 564/2016 година по описа на Районен съд – Елхово в частта, относно предявените от ищците иск по чл.108 от Закона за собствеността и иск по чл.109 от ЗС, поради отказ от тези два иска от страна на двамата ищци. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 21.4.2017г.
13 Гражданско дело No 582/2016, I състав Искове за развод и недействителност на брака С.П.П. Н.Д.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 21.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 14.05.2011 година в гр. Ямбол с Акт № 84 от 14.05.2011 година на Община Ямболо граждански брак между С.П. ***, ЕГН ********** и Н.Д.П. ***«Д. Благоев» № 15, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете – Д. СТОЯНОВ П., ЕГН **********, да се предоставят на майката Н.Д.П., като се определя местоживеене ***, а на бащата се определя режим на лични контакти, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 9.00 часа до 17.00 часа на неделния ден с едно преспиване, всяка четна година по коледните празници от 9.00 часа на 23.12. до 17.00 часа на 28.12, а всяка нечетна година от 9.00 часа на 28.12. до 17.00 часа на 02.01. на следващата година, както и по пет дни от пролетната ваканция -първите пет дни в четната година и вторите пет дни през нечетната година, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата С.П. ***, ЕГН ********** да заплаща на Н.Д.П. в качеството й на законен представител на малолетното дете Д. СТОЯНОВ П., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 лв., считано от 17.01.2016 година, заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – ПАНАЙОТОВА. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на С.П. ***, ЕГН **********, се поставя следния недвижим имот, находящ се в гр.Болярово, ЕКАТТЕ: 05284, ул. „Младежка“ №20, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 964 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор №05284.501.247, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Болярово, одобрени със Заповед №РД-18-60/31.08.2009 година на Изпълнителен директор на АГКК. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/. Стар идентификатор:няма. Номер по предходен план: 247, квартал №46, парцел V, при граници и съседи за имота: №05284.501.253, №05284.501.246, №05284.501.2519, №05284.501.248, №05284.501.2522, заедно с построената в това дворно място СГРАДА с идентификатор №05284.501.247.1.,със застроена площ от 47 кв.м., на един етаж с предназначение ЖИЛИЩНА - СГРАДА - еднофамилна. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 688.80 лв. Съгласно споразумението, Н.Д.П. не желае заплащане на парично уравнение от получаващият в дял недвижим имот С.П.П.. Вместо заплащане на парично уравнение С.П.П. се задължава в едногодишен срок от влизане в сила на решението да прехвърли по нотариален ред на Д. СТОЯНОВ П., роден на ***г. гореописания недвижим имот, при запазване на пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху имота. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която С.П.П. се задължава да погаси на „БАНКА ДСК ЕАД"остатъка от тегления от него кредит за текущо потребление на 08.07.2015 година. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, съгласно която в ДЯЛ И ИНДИНИДУАЛНА СОБСТВЕНОСТ на Н.Д.П. ***, ЕГН **********, се поставя следното МПС - ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „ФОЛКСВАГЕН ПОЛО", с рег. № У 98 44 АМ, двигател № АКК011133, рама № WVWZZZ6NZYD504506. Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 1800.00 лв. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА С.П. ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 209.28 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 108.00 лева върху размера на дължимата издръжка, държавна такса в размер на 93.78 лева върху поставения му в дял недвижим имот, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Н.Д. ***«Д. Благоев» № 15, ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 43.50 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода и държавна такса в размер на 36.00 лева върху стойността на поставеният й в дял лек автомобил, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна Ангелова/
В законна сила на 21.4.2017г.
14 Гражданско дело No 545/2016, I състав Искове за недействителност на правни сделки М.П.И.,
М.М.Я.
ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 26.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 545/2016 година по описа на РС – Елхово, поради отказ от иска. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез РС – Елхово пред ОС – Ямбол в 1 – седмичен срок, който за ищците тече от днес, а за ответника – от съобщението. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13.10 часа.
15 Гражданско дело No 123/2016, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.А.К. А.Н.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 28.4.2017г.
Р Е Ш И : ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН на основание чл.19 ал.3 от ЗЗД Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 16.12.2015г., между А.Н.Д. ***, с ЕГН **********, в качеството й на ПРОДАВАЧ и М.А.К. ***, с ЕГН **********, в качеството й на КУПУВАЧ, по силата на който ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА следния свой собствен недвижим имот, находящ се в гр.***, на ул.»***» **, вх.*, ет.*, представляващ: Апартамент № 17, етаж пети, вход А, находящ се в гр.***, ул."***" 59, кв.61, парцел III, построен върху държавна земя, състоящ се от две спални, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 83.34 кв.м., с принадлежащо избено помещение № 20, с полезна площ 2.69 кв.м., 3.56 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху имота, за продажната цена, уговорена в предварителния договор в размер на 9 500.00 /девет хиляди и петстотин/ лева, заплатена изцяло на 16.12.2015г. при сключване на предварителния договор. ОСЪЖДА М.А.К. ***, с ЕГН **********,*** местен данък за прехвърлянето на имота в размер на 204.58 /двеста и четири лева и петдесет и осем стотинки/ лева. ОСЪЖДА М.А.К. ***, с ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-гр.*** сумата от 189.60 /сто осемдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ лева - държавна такса за придобиване на недвижим имот, по сметка на Агенция по вписванията – 13.64 /тринадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ лева за вписване, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. НАЛАГА ВЪЗБРАНА върху описания по-горе недвижим имот, а именно: находящ се в гр.***, на ул.»***» **, вх.*, ет.*, представляващ: Апартамент № 17, етаж пети, вход А, находящ се в гр.***, ул."***" 59, кв.61, парцел III, построен върху държавна земя, състоящ се от две спални, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 83.34 кв.м., с принадлежащо избено помещение № 20, с полезна площ 2.69 кв.м., 3.56 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху имота, до изплащане на следващите се разноски по прехвърлянето. НАРЕЖДА на основание чл.364 ал.1 от ГПК да се впише наложената възбрана върху посочения по-горе имот, до изплащане на посочените по-горе разноски. За целта препис от решението да се изпрати на съдията по вписванията при РС-*** за вписване на възбраната. УКАЗВА на ищцата - М.А.К. ***, с ЕГН **********, на основание чл.115 ал.1 и 2 от ЗС да извърши отбелязване на съдебното решение в 6 – месечен срок от влизането му в сила в Службата по вписванията при РС-*** по представен заверен препис от същото. На основание чл.364 ал.2 от ГПК препис от решението да се издаде след като по делото се представят доказателства, че са заплатени разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси за имота, от ищцата М.А.К. ***, с ЕГН **********. ОСЪЖДА ответницата - А.Н.Д. ***, с ЕГН **********, да заплати на ищцата - М.А.К. ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 2580.40 /две хиляди петстотин и осемдесет лева и четиридесет стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
16 Гражданско дело No 442/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.С.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.4.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.194, ал.3, вр. с ал.2, вр. с чл.193, ал.2 ГПК, по заявеното от ответника Г.С.М. с ЕГН - **********, оспорване на истинността на представените от ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗАМЕНИЯ“ ЕАД, с ЕИК 203670940, документи - Предложение за сключване на договор за паричен заем № *** от 18.08.2011 година и Договор за паричен заем № *** от 19.08.2011г., сключен между Г.С.М. и „***“ АД, приложени по делото, че същите са неистински. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „...”ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, 1335, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 25, офис сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4, представлявано от Управителя Мартин Деспов Деспов, чрез пълномощника му – юрисконсулт Й.И.Й., със съдебен адрес ***, оф.510, против ответника Г.С.М. с ЕГН - **********,***, иск с правно основание чл.422 ал.1, вр.с чл.415 ал.1, вр. с чл.124 ал.1 от ГПК, вр. с чл.79, чл. 240 и чл.99 от ЗЗД, за признаване за установено, че към 11.08.2016 година Г.С.М. дължи на ищеца сумата 411.38 лева, представляваща непогасен остатък от просрочена главница по отпуснат паричен заем по Договор за паричен заем № *** от 19.08.2011г. с „***“ АД и последващ Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010г. с приложение към него от 02.07.2012г.; сумата от 139.46 лева, представляваща непогасена просрочена част от договорната лихва по Договор за паричен заем № *** от 19.08.2011г. за периода от 17.12.2011г. до 14.04.2012г.; сумата от 255.94 лева, представляваща начислена лихва за забава за периода от 18.12.2011г. до датата на подаване на заявлението в съда – 11.08.2016г.; сумата от 36.00 лева, непогасен остатък от такса разходи, дължима поради неизпълнение на задълженията по сключения Договор за паричен заем от страна на заемателя, заедно със законната лихва върху главницата от 411.38 лв., считано от подаване на заявлението в съда – 11.08.2016г. до окончателното изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 866 от 15.08.2016г. по реда по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 373/2016г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА ищеца „...” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от Управителя Мартин Деспов Деспов, чрез пълномощника му – юрисконсулт Й.И.Й., на основание чл.78, ал.3, вр. с ал.5 от ГПК да заплати на ответника Г.С.М. с ЕГН - **********,***, направените по настоящото исково производство разноски в общ размер на 399.83 лева /триста деветдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки/, от които 300.00 лева - за адвокатско възнаграждение и 99.83 лева - за изготвяне на съдебно графическа експертиза, а искането на ответника за заплащане на разноски за адв. възнаграждение над 300.00 до реално направените такива в размер на 350.00 лева – ОТХВЪРЛЯ като неоснователно поради прекомерност на платеното възнаграждение за адвокат. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................... /В. Апостолова/