РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 52/2018, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Н.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 22.2.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 49 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимият – Е.Н.Х. и неговия защитник адв. П.М. от друга страна, както следва: Обвиняемият Е.Н.Х., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „Странджа" №17, българин, български гражданин, неженен, без образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 16.10.2017 година в с. Лесово, обл. Ямбол от навеса на ракиен казан, намиращ се с.Лесово, обл.Ямбол действайки като извършител отнел чужди движими вещи - 6 броя интернитни плоскости на стойност 90 лева от владението на собственика им ПК „Житен клас“ - с.Лесово, обл.Ямбол без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, тъй като Х. е извършил деянието след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК - престъпление по чл.196, ал.1,т.1 вр чл.194,ал.1 вр чл.29, ал.1 б. „А" и "Б" от НК. Деянието е извършено от обвиняемия Е.Н.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемия Е.Н.Х. по чл.196, ал.1,т.1 вр чл.194,ал.1 вр чл.29, ал.1 б. „А" и "Б" от НК във вр. чл.55,ал.1,т.1 от НК му се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ" режим съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.2, б. „б" от ЗИНЗС. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. Направени разноски по делото в размер на 63.48 лева на основание чл. 189, ал.3 от НПК се заплащат от обвиняемия в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол.
Е.Н.Х.
В законна сила на 22.2.2018г.
2 АНД No 466/2017, II състав МВР П.В.И. ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ПБЗН - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.2.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно обжалваното Наказателно постановление № 86 от 18.09.2017 година, издадено от Началника на РС ПБЗН гр. Елхово С. Г. Т., с което на П.В.И. ***, ЕГН – **********, са наложени на основание чл.265, ал.2 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/ две административни наказания глоба в размер на 50.00 лева и на 80.00 лева за нарушения по чл. 23, ал.2 и по чл. 9, ал.1, т.4, вр. с чл. 11 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
3 АНД No 574/2017, I състав КАТ М.И.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000435 от 03.10.2017 година на Началник РУ- Елхово, с което на М.И.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца на основание чл. 175, ал.3, предл.2 от ЗДвП, за нарушение по чл. 140, ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 22.3.2018г.
4 НОХД No 57/2018, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Х.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 1.3.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимата С.Х.И., родена на *** ***, обл.Варна, ул. „Слави Дойчев“ № 13, неомъжена, осъждана, без образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 19.02.2018 година в района на гранична пирамида № 247 в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово, обл.Ямбол, влязла през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК, поради което на основание чл.279, ал.1 във вр.чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лв. На основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС определя първоначален „СТРОГ“ режим на изтърпяване на наложеното наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
С.Х.И.
Мотиви от 27.3.2018г.
5 НОХД No 386/2017, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.М.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 2.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 53 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово А. С. от една страна и подсъдим Л.М.М. и неговият защитник адв.Ив.Г. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Л.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, с месторабота на стоков пазар „***“, неосъждан, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.10.2015 г. около 00.30 часа по път Ш-7902 на кръстовище с ул. „Христо Ботев“ в с.Вълчи извор, обл.Ямбол, с посока на движение от с.Горска поляна към с.Вълчи извор, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Алфа Ромео“ с ДК № ***, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП, съгласно който „всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди“, на чл.20, ал.1 от ЗДвП, съгласно който „водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“ и на чл.20, ал.2 от ЗДвП, съгласно който „водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“, в резултат на което е допуснал пътнотранспортно произшествие, като по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на повече от едно лице, както следва: луксация /изкълчване/ на лява раменна става причинило „трайно затрудняване движенията на левия горен крайник“ за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси в организма на М.М.Й. и фрактура на лявата лопатка причинила „трайно затрудняване движенията на левия горен крайник" за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси в организма - фрактура на торакалните /гръдни/ прешлени от 7 до 12 и на втори лумбален /поясен/, причинила „трайно затрудняване движенията на снагата“ за повече от 30 дни при обичайния ход на оздравителните процеси в организма на А.А.С. - престъпление по чл.343, ал.3, б. „а“, вр. ал.1, вр. чл.342, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Л.М.М. при условията на непредпазливост. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимия Л.М.М. престъпление по чл.343, ал.3, б. „а“, вр. ал.1, вр. чл.342, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК така определеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимия Л.М.М. се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл.343г, вр.чл.343, ал.3, б. „а“, вр. чл.342, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Л.М.М. се ОПРЕДЕЛЯ и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението и привеждането му в изпълнение. От престъплението, извършено от подсъдимия Л.М.М. не са причинени съставомерни невъзстановени имуществени вреди. ОСЪЖДА подсъдимия Л.М.М., със снета самоличност да заплати в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – Ямбол направените в хода на ДП разноски в размер на 1682.45 лева /хиляда шестстотин осемдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки/. В хода на съдебното производство няма направени разноски. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр.мобилен телефон „Нокиа“ с бял панел и сензорен екран и 1 бр. устройство за слушане на музика с прикачена флаш памет и дистанционно към него – собственост на подсъдимия Л.М.М., след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Л.М.М., ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - мобилен телефон „Нокиа“ със светлосин панел и бели копчета ДА ОСТАНЕ на съхранение по делото до изясняване на собствеността му или до настъпване на обстоятелства за разпореждане с него. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. удостоверение за пътуване на името на А.А.С., след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, ДА СЕ ВЪРНЕ на притежателя му А.А.С.. След като одобри споразумението по НОХД № 386/2017 година, съдът се занима и с мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия Л.М.М. с Постановление от 04.11.2016 година в хода на ДП, а именно „ПОДПИСКА”. Предвид решаването на наказателното производство със сключването и одобряването на споразумението между РП-Елхово, подсъдимият и неговия защитник, съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да отмени мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.4 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимият Л.М.М. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 386/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Л.М.М.
В законна сила на 2.3.2018г.
6 АНД No 471/2017, III състав Агенция "Митници" М.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 2.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 519/2017г. от 07.09.2017г. на подписаната Б. А. Г.за Началник Митница - Бургас, с което на М. А. /MOHAMED ALKURDI/, гражданин на Сирийската арабска република, роден на ***г., притежаващ документ за самоличност №004-07L 082206, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Бургас, ул.”Генерал Гурко” №9, ет.5, представляван в процеса от пълномощниците си – адв.Б.Б. и адв.С.Н.,***, на основание чл.18 ал.1 вр.с чл.11а ал.1 от Валутния закон /ВЗ/ и чл.21 от ВЗ вр.с чл.53 от ЗАНН му е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лева, както и на основание чл.20 ал.1 от ВЗ са отнети в полза на Държавата като предмет на нарушението – общо 13 700 долара, равняващи се на 12 979.64 евро, преизчислени в български лева, съответно – 25 385.96 лв., за извършено административно нарушение по чл.18 ал.1 вр.с чл.11а ал.1 от ВЗ във вр.с чл.2 ал.1 и чл.9 от Наредба №Н-1 от 01.02.2012г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл.10а от ВЗ. ОСЪЖДА жалбоподателят М. А. /MOHAMED ALKURDI/, гражданин на Сирийската арабска република, роден на ***г., притежаващ документ за самоличност №004-07L 082206, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Бургас, ул.”Генерал Гурко” №9, ет.5, представляван в процеса от пълномощниците си – адв.Б.Б. и адв.С.Н.,***, да заплати по сметка на РС-Елхово сумата от 24.98 /двадесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист.
7 НОХД No 69/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 2.3.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимият И.И.С. и неговият защитник адв.Д. Н. Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият И.И.С., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, разведен, работещ като охранител в „Мултифорс" ЕООД град София, неосъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 17.02.2018 година, около 22.15 часа по улица „Девети септември", пред входа на градски парк в град Болярово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Рено", модел „19" с per. №У 0898 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,56 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическо изследване №86/19.02.2018 година на експерт в НТЛ при ОДМВР-Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия И.И.С. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия И.И.С., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на настоящото определение, с което се одобрява споразумението за прекратяване на наказателното производство. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия И.И.С. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто лева/. Подсъдимият И.И.С. е неправоспособен водач на МПС, поради което не му се налага наказание лишаване от право да управлява МПС. От деянието няма причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 46.90 лева за възнаграждение на вещо лице, се заплащат от подс.И.И.С., в приход на републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 69/2018 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.И.С.
В законна сила на 2.3.2018г.
8 НОХД No 196/2017, III състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.С.,
Т.А.А.,
М.Т.А.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 12.3.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Районен прокурор при ЕРП – С. И. от една страна, подсъдимите Т.А.А., М.Т.А. и И.И.С., техните защитници – адв.А. и адв.Д. и повереника на частния обвинител адв.Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият М.Т.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, общ работник при ЗП - с.Златиница, неосъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 07/08.06.2016 год., от къща, находяща се в с.Добрич, обл.Ямбол, ул. „Михо С." № 25, действайки в съучастие като съизвършители с И.И.С. и Т.А.А. ***, отнели чужди движими вещи: 1 брой хладилник „General Electric" на стойност 440.00 лв.; 1 брой пералня, марка „Hotpoint" на стойност 620.00 лв.; 1 брой микровълнова фурна, марка „Midea" на стойност 118.00 лв.; 1 брой съдомиялна машина, марка „Веко" на стойност 460.00 лв.; 1 брой уред за готвене, марка „Super Chef 7АХ-767М на стойност 480.00 лв.; 1 брой готварска печка, марка „Hansa", модел FCGI68034020, номер 07245222407107 на стойност 620.00 лв.; 1 брой косачка, марка „Skill" 1100W, на стойност 620.00 лв.; 1 брой ютия, марка „Sapir" на стойност 240.00 лв.; 1 брой прахосмукачка, марка „Prolux" на стойност 74.00 лв.; 1 брой дъска за гладене на стойност 18.00 лв.; 1 брой косачка, марка „Skill" 250W на стойност 320.00 лв.; 4 броя електрически разклонители-четворки с дължина на кабела на всеки от по 4 метра, на единична стойност от по 8.00 лв. всички на стойност 32.00 лв.; 1 брой електрически удължител с макара и дължина на проводника 50 метра на стойност 118.00 лв.; 1 брой бензинова резачка за дърва, червена на цвят с неустановена марка на стойност 240.00 лв.; 1 брой газова бутилка на стойност 48.00 лв.; 1 брой електрическа печка за отопление с реотани на стойност 42.00 лв.; 3 чифта мъжки дънки на единична стойност от по 20.00 лв., всички на стойност 60.00 лв.; 1 брой вълнен пуловер с камуфлажна шарка на стойност 48.00 лв.; 1 брой вълнен пуловер, тъмносин на цвят с надпис на стойност 26.00 лв.; 1 брой вълнен пуловер, син на цвят с цип отпред за яката на стойност 32.00 лв.; 1 брой вълнен пуловер на стойност 22.00 лв.; 1 чифт кожени ботуши за езда, черни на цвят на стойност 48.00 лв.; 1 брой машинка за подстригване, черна на цвят, без кабел /зарядна/ на стойност 95.00 лв.; 1 брой машинка за подстригване, черна на цвят с кабел на стойност 18.00 лв.; 1 брой пътна чанта, марка „Самсонит" на стойност 65.00 лв.; 2 броя сателитни приемници за телевизия на единична стойност 18.00 лв., двата на стойност 36.00 лв.; I брой интернет антена на стойност 41.00 лв.; 1 брой рутер за интернет, марка „ТР-Link" на стойност 32.00 лв.; 1 брой картина с изображение на жена с размери на рамката 50/70 см. на стойност 40.00 лв.; 3 броя кристални вази на единична стойност 12.00 лв., трите на стойност 36.00 лв.; 1 брой елипсовиден стенен часовник с батерия, черен на цвят, с бял циферблат на стойност 14.00 лв.; 1 брой бяла електрическа кана за топлене на вода с неустановена марка на стойност 22.00 лв.; комплект отверки 8 на брой с жълто-черни дръжки на единична цена 2.00 лв., всички на стойност 16.00 лв.; 1 брой чук на стойност 4.00 лв.; 1 брой такер - ръчен телбод на стойност 2.00лв.; 1 брой обикновени клещи на стойност 6.00лв.; 1 брой клещи за рязане на тел на стойност 18.00 лв.; 1 брой настолна лампа с халогенна крушка с черна на цвят стойка на стойност 32.00 лв.; 1 брой лампа с височина 1,80 м. с черна на цвят стойка на стойност 18.00 лв., всички вещи на стойност 4 663.00 лв., от владението на собственика им - Ш.А.Ш. - ливански гражданин, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършването на кражбата е използвано моторно-превозно средство - лек автомобил, марка „Ситроен", модел „Ксантия" с ДКН-СТ 9928 АХ, като М.Т.А., макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, а..1, т. 4, вр. чл.194, а..1, вр. чл.20, а.. 2, вр. чл.63, а..1, т.3 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление чл.195, а..1, т. 4, вр. чл.194, а..1, вр. чл.20, а.. 2, вр. чл.63, а..1, т.3 от НК и на основание чл.55, а..1, т.2, б.“б“ от НК на подсъдимия М.Т.А. се налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на определението за одобряване на споразумението на сайта на Община – Елхово. Подсъдимият Т.А.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, пенсионер по болест, осъждан, ЕГН-**********, За извършеното престъпление чл.195, а..1, т.4, вр. чл.194, а..1, вр. чл.20, а..2 от НК и на основание чл.55, а..1, т.1 от НК на подсъдимия Т.А.А. се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, а..1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение за одобряване на споразумението в законна сила. Подсъдимият И.И.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работил в Чехия, осъждан, с ЕГН **********,За извършеното престъпление чл.195, а..1, т.4 и т.7, вр. чл.194, а..1, вр. чл.20, а..2, вр. чл.28, а..1 от НК и на основание чл.55, а..1, т.1 от НК на подсъдимия И.И.С. се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, а..1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение за одобряване на споразумението в законна сила.
И.И.С.
Т.А.А.
М.Т.А.
В законна сила на 12.3.2018г.
9 АНД No 418/2017, III състав КАТ Н.Х.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000237 от 09.06.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-746/ 01.06.2017г., с което на Н.Х.М. ***, с ЕГН **********, на основание чл.177 ал.4 пр.1 вр.с ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.150А ал.1 от ЗДвП.
10 НОХД No 605/2017, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Д.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 14.3.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Д.К., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, общ работник в СМК „Инвиктус“ гр. Бургас, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец май на 2011 година до месец януари на 2017 година включително, в град Елхово, обл.Ямбол, след като е бил осъден с влязло в законна сила на 11.05.2011г. Решение № 56 от 11.05.2011г. по гр. д. № 131/2011г. по описа на Районен съд - гр. Елхово, да издържа свои низходящи децата си И.Т.К., родена на *** година, ЕГН **********, и Д.Т.К., роден на *** година, ЕГН **********, като им заплаща месечна издръжка в размер на 60.00 лева за всяко от тях чрез тяхната майка и законен представител Ц.В.К., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно 69 месечни вноски за всяко дете, общо в размер на 8 280.00 лева, поради което и на основание чл. 183, ал.1 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Т.Д.К.
11 НОХД No 606/2017, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.Х.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 14.3.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Стойко Иванов от една страна и подсъдимия Б.Х.П. и неговият сл. защитник адв. Б. ***, от друга страна, както следва: Подсъдимият Б.Х.П., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 09.05.2017 година, около 00.10 часа, на път II-79, километър 4, общ. Елхово, обл. Ямбол, в посока от гр. Болярово към гр. Елхово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ", модел „525" с per. № СА 0442 ВМ в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0271-000117 от 15.11.2016г. на Началника на РУ на МВР - Харманли към ОДМВР - Хасково, влязла в законна сила на 01.12.2016 година, престъпление по чл.343в, ал.3, вр. ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.3, вр. ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Б.Х. ПЕЕЕВ се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. Разноските по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 606/2017 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Б.Х.П.
В законна сила на 14.3.2018г.
12 НЧХД No 528/2017, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) И.К.Т. И.Н.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 15.3.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Н.И., ЕГН **********, роден на *** година в гр. Тополовград, обл. Ямбол, с настоящ адрес:***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен, общ работник на МП – Лесово, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.11.2016 година в гр. Елхово, обл.Ямбол, в Индустриалната зона на града и на улица „Лом“, пред дом № 14, при условията на продължавано престъпление, чрез удари в областта на лицето и удари в областта на главата, причинил на И.К.Т., с ЕГН **********, лека телесна повреда - временно разстройство на здравето, неопасно за живота, изразяваща се в контузия на лицето с болезнен травматичен отток на тъканите в областта на лявата половина на лицето, петнисти синкавоморави кръвонасядания, обхващащи лявата слепоочна област и сътресение на мозъка с изразени вегетативни прояви, престъпление по чл.130, ал.1, вр. чл.26 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1 200.00 /хиляда и двеста/ лева. ПРИЗНАВА подсъдимият И.Н.И., ЕГН **********, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 03.11.2016 година в гр.Елхово, обл.Ямбол, в Индустриалната зона на града, в присъствието на И.К.Т., с ЕГН **********, е казал нещо унизително за честта и достойнството на същия, като го е напсувал на майка, поради което на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.146, ал.1 от НК. ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.И., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.45 от ЗЗД на частния тъжител И.К.Т., ЕГН **********,***, сумата от 2000.00 /две хиляди/ лева, представляващи обезщетение за причинени на пострадалия И.К.Т. *** неимуществени вреди – болки и страдания, настъпили в резултат на осъщественото от подсъдимия престъпление по чл.130, ал.1 във вр. чл.26 от НК, ведно със законната лихва върху сумата от 2000.00 лв., считано от датата на увреждането – 03.11.2016 година до окончателното изплащане, като предявеният граждански иск за разликата над 2000.00 лв. до 7000.00 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.К.Т., ЕГН ********** против подсъдимия И.Н.И., ЕГН ********** граждански иск по чл.45 от ЗЗД за сумата от 1000.00 лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, изразяващи се в уронване честта и достойнството му, настъпили в резултат на извършено от подсъдимия И.Н.И. престъпление по чл.146, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 03.11.2016 г. до окончателното и изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н.И., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на частния тъжител и граждански ищец И.К.Т., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 1352.00 /хиляда триста петдесет и два/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение и внесена държавна такса. ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.И., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС - Елхово сумата от 80.00 лева /осемдесет лева/, представляващи държавна такса върху уваженият размер на гражданския иск, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
И.Н.И.
13 АНД No 505/2017, IV състав ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 80 от 05.08.2017 година на Заместник председателя на ДАМТН гр.София, с което на жалбоподателя О Б , със седалище и адрес на управление гр.Болярово, ул.“Д.Благоев“ №7, с ЕИК 000970051, представлявана от Х.Д. Х., в качеството му на кмет на О Б , за нарушение на чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, чрез РС - Елхово.
14 АНД No 531/2017, III състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 137 от 18.10.2017 година на Заместник-председателя на ДАМТН, град София, с което на жалбоподателя Община Елхово, с ЕИК 000970165, представлявана от П.А.К., в качеството му на Кмет на Община Елхово, за извършено нарушение по чл. 138а, ал. 3, т. 2 от Закона за водите е наложена имуществена санкция на основание чл.200, ал.1, т.29 от Закона за водите в размер на 1000.00 лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, чрез РС - Елхово.
15 АНД No 532/2017, III състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС – 124 от 12.10.2017 година на Заместник-председателя на ДАМТН, град София, с което на жалбоподателя Община Елхово, с ЕИК 000970165, представлявана от П.А.К., в качеството му на Кмет на Община Елхово, за извършено нарушение по чл. 138а, ал. 3, т. 2 от Закона за водите е наложена имуществена санкция на основание чл.200, ал.1, т.29 от Закона за водите в размер на 1000.00 лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, чрез РС - Елхово.
16 АНД No 534/2017, IV състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС – 136 от 18.10.2017 година на заместник председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, с което на ОБЩИНА ЕЛХОВО, ЕИК 000970165, представлявана от П.А.К. в качеството му на кмет на Общината, за нарушение на чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
17 НОХД No 83/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 19.3.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, защитника на обвиняемият адв. И.С. и обвиняемият Т.Д., което се изразява в следното: Обвиняемият Т.Д., роден на *** година в гр. Истанбул, Република Турция, турски гражданин, временно пребиващ в Република България, със средно образование, женен, неосъждан, касапин в „Дуем“ ООД, с настоящ адрес:***, ЛНЧ **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.02.2018 година около 22.20 часа в гр. Елхово, обл. Ямбол, по улица „Ангел Вълев“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди А4“ с per. № Н 0595 BP с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.97 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за техническо изследване № 98/01.03.2018 г. на НТЛ при ОД МВР – Ямбол - престъпление по чл.343 б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият Т.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемият Т.Д. не са претърпени имуществени щети и няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от обвиняемият Т.Д. по чл. 343 б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на които на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. На основание по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Т.Д. се лишава от право да управлява МПС за срок ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемия е лишен по административен ред от възможността да упражнява това право. Направени разноски по досъдебното производство в размер на 46.90 лева, за възнаграждение на вещи лица се заплащат от обвиняемия Т.Д. в полза на държавата по бюджетната сметка на ОД на МВР - Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 83/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Д. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определението на съда, с което се одобрява споразумението и което ми беше преведено от преводача. Преводачът А.А. – не желая да ми се заплаща възнаграждение за извършения превод. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа.
Т.Д.
В законна сила на 19.3.2018г.
18 АНД No 11/2018, II състав КАТ Х.А.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.3.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000185 от 19.05.2016 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Х.А.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от Закона за движение по пътищата за извършено на 02.05.2016 година нарушение по чл. 150 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
19 АНД No 12/2018, III състав КАТ З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000304 от 21.07.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., В ЧАСТТА, с която на З.И.Р. ***, ЕГН **********, на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 300.00 лева за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП, както и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание - глоба в размер на 10.00 лева за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП. ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000304 от 21.07.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., В ЧАСТТА, с която на З.И.Р. ***, с ЕГН **********, на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 20.00 лева за извършено административно нарушение по чл.186 ал.7 от ЗДвП, както и на основание чл.177 ал.1 т.4 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 300.00 лева за извършено административно нарушение по чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП.
20 АНД No 14/2018, III състав КАТ Х.А.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000374 от 08.09.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., с което на Х.А.Н. *** 23, с ЕГН **********, с посочен в жалбата съдебен адрес ***, оф.806, на основание чл.177 ал.1 т.2 предл.1-во от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 /триста/ лева за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП.
21 ЧНД No 55/2018, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Т.Р.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 20.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: №75 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 55/2018 година по описа на РС- Елхово поради недопустимост на молбата за определяне на общо наказание на осъденото лице Т.Р.Т. по посочените в нея влезли в сила присъди/определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред ЯОС, чрез ЕРС с частна жалба и частен протест в 15 дневен срок от днес.
22 АНД No 441/2017, III състав Агенция "Митници" П.В.П. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление 149/2017г. от 20.06.2017г. на Началника на Митница – Бургас – Валери Евтимов Стефанов, с което на П.В.П., с ЕГН **********, с адрес ***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - гр.Пловдив, ул.“Детелин войвода“ №3, ет.2, офис 1, представляван в процеса от пълномощниците си - адв.С.С.Х. и адв.Т.Д.Т., и двамата от АК-Хасково, на основание чл.233 ал.3 вр.с чл.233 ал.1 от ЗМ, е наложено административно наказание - глоба в размер на 7 084.00 лева, представляваща 200 % от продажната цена на стоката - нарязан тютюн, за извършено административно нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците, на основание чл.233 ал.1 от ЗМ е наложено административно наказание - глоба в размер на 3 575.78 лева, представляваща 100% от митническата стойност на стоките - препарати за растителна защита, за извършено административно нарушение по чл.233 ал.1 от ЗМ, както и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на Държавата стоките – предмет на митническата контрабанда, а именно: - 14 кг. нарязан насипен тютюн и препарати за растителна защита различни марки - FORMULA 3 по 5 литра - 15 литра /хербициди/; Asthapyr 100 SL - 72 броя по 1 л. - 72 литра /херб./; NET TREF - 48 С - 7 броя по 5 литра - 35 литра /херб./; Arvilmec - 20 по 1 литър - 20 литра /акарицид/; Novirad 100 EC - 100 броя по 1 литър - 100 литра /инсектицид/, с обща продажна цена за тютюна 3 542.00 лева и с обща митническа стойност за препаратите за растителна защита 3 575.78 лева. ОСЪЖДА жалбоподателя П.В.П., с ЕГН **********, с адрес ***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - гр.Пловдив, ул.“Детелин войвода“ №3, ет.2, офис 1, представляван в процеса от пълномощниците си - адв.С.С.Х. и адв.Т.Д.Т., и двамата от АК-Хасково, да заплати по сметка на РС-Елхово сумата от 49.67 /четиридесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист.
23 НОХД No 524/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ф.А.Ф. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 26.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 83 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово Снежина С. от една страна и подсъдимият Ф.А.Ф. и неговия защитник адв.П.М. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Ф.А.Ф., роден на *** година в гр.Бургас, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с висше образование, управител на фирма, женен, осъждан-реабилитиран, ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.05.2017 година около 23.05 часа в гр. Елхово, обл. Ямболска, на ул. „Георги Бенковски“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено Меган“ с peг. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 1.40 на хиляда, установено по надлежния ред - протокол № 230/ 26.05.2017 година на НТЛ при ОД МВР – Ямбол - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на Ф.А.Ф. се налагат наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо Ф.А.Ф. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Ф.А.Ф. се определя и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнение на това наказание се ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред. От престъплението, извършено от подсъдимият Ф.А.Ф. не са причинени невъзстановени имуществени вреди. Подсъдимият Ф.А.Ф. следва да заплати направените в хода на ДП разноски в размер на 56.41 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. В хода на съдебното производство няма направени разноски. По делото няма иззети веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 524/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ф.А.Ф.
В законна сила на 26.3.2018г.
24 НОХД No 97/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Г.П. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 26.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 85 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимият Г.Г.П. и неговия защитник адв. И.Ч. от друга страна, както следва: Обвиняемият Г.Г.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че На 11.03.2018 година, около 11.55 часа в град Елхово, област Ямбол, на кръстовище между улица „Александър Стамболийски" и улица „Ж.П.", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Тойота", модел „Дрис" с per. №У *** АТ, след употреба на наркотични вещества -тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с полеви тест „Drager –DrugCheck 3000" - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.3 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на Г.Г.П. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Г.Г.П., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение в законна сила. На основание чл.55, ал.2 от НК на Г.Г.П. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.3 от НК, наказание,,ГЛОБА" в размер на 250.00 лева /двеста и петдесет лева/. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Г.Г.П. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 12.03.2018 година. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Вещественото доказателство - тест „Drager - DrugCheck 3000", приложено в запечатан плик- на л.23 от делото, след влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, да бъде УНИЩОЖЕНО. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 97/2018 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.Г.П.
В законна сила на 26.3.2018г.
25 ЧНД No 65/2018, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Д.Й.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 27.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 88 ПРИЕМА направеното искане за оттегляне на депозираната молба от осъдения Д.Й.П. с вх.№503/26.02.2018г. по описа на ЕРС. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 65/2018 година по описа на РС-Елхово поради оттегляне на молбата за определяне на общо наказание от осъденият Д.Й.П.. Настоящото определение ПОДЛЕЖИ на обжалване и протестиране с частна жалба в 15-дневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд.
26 НОХД No 92/2018, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.И.,
Т.Г.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 29.3.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 92 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С. И. от една страна и от друга страна подсъдимите Т.Г. и Х.И. и техния защитник – адв.Я.Х. от АК-Ямбол, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ Т.Г. /T. G./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност и Х.И. /H. I./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, без образование /може да полага подпис/, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност СЕ ПРИЗНАВАТ за ВИНОВНИ в това, че на 11.03.2018 година, около 18.30 часа, в района на ГКПП - Лесово, общ. Елхово, обл. Ямболска, действайки в съучастие помежду си като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от всеки от подсъдимите Т.Г. И Х.И. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимите Т.Г. и Х.И. по чл.279, ал.1 вр.чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54 от НК на всеки от тях се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и да заплатят ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Н.Т.Р., който извърши превод от български език на език фарси и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 92/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.И.
Т.Г.
В законна сила на 29.3.2018г.
27 НОХД No 98/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.А.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.3.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат Станимир Кескинов от АК - Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият С.А.Г. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият С.А.Г., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „Извън регулация" №1, българин, български гражданин, със средно образование, женен, земеделски производител, осъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2018 година в с.Лалково, обл.Ямбол около 21.45 часа по улица „Георги Димитров“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес С180“ с рег.№ У 9585 АН след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,83 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510" с инв.№ 0179, престъпление по чл.343б, ал.1от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимият С.А.Г. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление от подсъдимият С.А.Г. по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящето споразумение, в законна сила. На основание чл. 55, ал. 2 от НК, на подсъдимият С.А.Г. се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред. От престъплението, извършено от подсъдимият С.А.Г. не са причинени имуществени вреди. Няма направени по делото разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 98/2018 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.А.Г.
В законна сила на 29.3.2018г.