РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 821/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД Г.Д.Б. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 6.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 821/2017 година по описа на РС – Елхово, поради ОТКАЗ от предявените от „СТАВЕН“ АД със седалище в гр. Сливен, представлявано от изп. директор Стайко Стайков, чрез пълномощника му юриск. Е.Х., против Г.Д.Б. ***, искове с правно основание чл.228, ал.1, вр. чл. 232, ал.2, пр.1 и чл. 86, ал.1 от ЗЗД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
В законна сила на 17.3.2018г.
2 Гражданско дело No 822/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАВЕН АД Г.Д.Б. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 6.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 822/2017г. по описа на ЕРС, поради направен от страна на ищеца – „СТАВЕН“ АД със седалище в гр. Сливен, представлявано от Изп.директор Стайко Стайков, чрез пълномощника му юриск. Е.Х., отказ от иска против Г.Д.Б. ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на копие от същото.
В законна сила на 17.3.2018г.
3 Гражданско дело No 58/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Т.С.,
Н.Л.С.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 23.10.2015 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 31 от 23.10.2015 година на община Елхово, граждански брак между Н.Л.С. ***«***» № 126, вх. Б, ап.18, ЕГН ********** и З.Т.С. ***, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода родителските права по отношение на роденото от брака дете – ДЕЯ – МАРИЯ Н.С., ЕГН **********, да се предоставят на майката З.Т.***, ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката в гр. Елхово, ж.к. «Изгрев» бл.17, вх.В, ет.3, ап.31. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след развода на бащата Н.Л.С. ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето ДЕЯ – МАРИЯ Н.С., ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване при бащата и 30 дни през лятото, по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Н.Л.С. ЕГН ********** да заплаща на З.Т.***, ЕГН **********, в качеството й на законен представител на малолетното дете ДЕЯ – МАРИЯ Н.С., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130.00 лв., считано от дата на влизане в сила на решението за развод, платими до 5- то число на текущия месец, в едно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на причина, водеща до изменение или прекратяване на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име –***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, на ул. „***“ № 126, вх.Б, ап.18, представляващо апартамент, собственост на майката на съпруга Н.Л.С., след прекратяване на брака, да се ползва от Н.Л.С. ЕГН **********. Движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг; Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА З.Т.***, ЕГН **********, да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Н.Л.С. ЕГН ********** да заплати по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 101.10 лева, от които държавна такса в размер на 7.50 лева за допускане на развода и 93.60 лева държавна такса върху размера на дължимата издръжка, както и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила на 6.3.2018г.
4 Гражданско дело No 407/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.П.П. К.П.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 8.3.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1, вр. с чл. 415 от ГПК, вр. с чл. 93, ал.2, изр.2 от Закона за задълженията и договорите по отношение на ответника К.П.С., с ЕГН-**********,***, че същата ДЪЛЖИ на ищеца И.П.П. с ЕГН-**********,***, чрез пълномощника адв. Я.П., сумата от 20000.00 лева /двадесет хиляди лева/ - представляваща дадено от ищеца капаро по неизпълнен от длъжника-продавач предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 09.09.2015 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на заявлението по чл.410 от ГПК в съда - 26.04.2017г. до окончателното й изплащане, което вземане представлява част от цялото такова, за което е издадена Заповед № 572 от 19.05.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 224/2017г. по описа на ЕРС. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения по реда на чл. 422, вр. с чл.415 от ГПК, вр. с чл. 86 от ЗЗД установителен иск, с който се претендира признаване за установено по отношение на ответника К.П.С., с ЕГН - **********, че съществува вземането на И.П.П. с ЕГН - ********** по отношение на претендираната сума от 3317.73 лв. /три хиляди триста и седемнадесет лева и седемдесет и три стотинки/, представляваща лихва за забава, начислена върху сумата от 20000.00 лв. за периода от 09.09.2015 г. до 26.04.2017 г., както и искането за присъждане на съдебно-деловодни разноски по заповедното производство за разликата над сумата от 657.31 до 766.35 лева и искането за присъждане на разноски по настоящото производство за разликата над 1466.57 до 1709.85 лева. ОСЪЖДА ответника К.П.С., с ЕГН - **********,***, да заплати на ищеца И.П.П. с ЕГН - **********, направените в заповедното производство разноски в общ размер на 657.31 лева /шестстотин петдесет и седем лева и тридесет и една стотинки/, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА ответника К.П.С., с ЕГН - **********,***, да заплати на ищеца И.П.П. с ЕГН - **********, разноски по настоящото производство в общ размер на 1466.57 лева /хиляда четиристотин шестдесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/ съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА ищеца И.П.П. с ЕГН - **********,***, да заплати на ответника К.П.С., с ЕГН - **********, разноски по настоящото производство в общ размер на 175.01 лева /сто седемдесет и пет лева и една стотинка/ съобразно отхвърлената част от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 224/2017 г. по описа на ЕРС.
5 Гражданско дело No 416/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.К.И. П.С.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОСЪЖДА на основание чл.109 ЗС П.С.П. ***, да преустанови незаконосъобразните си действия, с които пречи на И.К.И. ***, ЕГН **********, да упражнява правото си на собственост, като изгради масивна ограда с максимална височина 2.20 метра, изцяло разположена в имота на ищеца, находящ се в село Малък Манастир, община Елхово, представляващ ПИ III – 201, в кв.30 по плана на село Малък Манастир, обл. Ямбол, утвърден със заповед № ЛС/Р – 340 от 25.09.1987 година с площ от 675 кв.м., представляващ дворно място при граници: улица, ПИ IV -203, имот пл.№ 438, имот пл.№ 200 и ПИ II – 199, към съседен ПИ IV – 203 в кв.30 по ПРЗ на село Малък Манастир, собственост на ответника Петьо С.П.. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът П.С.П. ***, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца И.К.И. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в общ размер на 500.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
В законна сила на 3.4.2018г.
6 Гражданско дело No 242/2017, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И.М.Т.Г. Е.Ж.И.,
П.И.М.,
З.И.Т.,
Е.Т.Д.,
К.Т.Х.,
Я.Т.М.,
Г.Т.М.,
М.В.Д.,
Г.Т.И.,
М.В.И.,
В.А.И.,
В.А.И.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 9.3.2018г.
ПО ПРЕДЯВЕНИЯТ от ищцата И.М.Т.-Г., с ЕГН ********** ***, против ответниците – Е.Ж.И., с ЕГН ********** ***, П.И.М., с ЕГН ********** ***; З.И.Т.,***; Е.Т.Д., с ЕГН ********** ***; К.Т.Х., с ЕГН ********** ***; Я.Т.М., с ЕГН ********** ***; Г.Т.М., с ЕГН ********** ***; М.В.Д., с ЕГН ********** ***; Г.Т.И., с ЕГН ********** ***; М.В.И., с ЕГН ********** ***; В.А.И., с ЕГН ********** *** и В.А.И., с ЕГН ********** ***, установителен иск с правно основание чл.537, ал.2 във вр. чл.88 и чл.90 от ЗКИР ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците, че извършеното на 04.10.2011г. с вх.№2587, т.ІІ, акт №57 на СВ при ЕРС вписване на искова молба с вх.№1247/07.09.2011г. на РС-Елхово, Е НЕДОПУСТИМО. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният от ищцата - И.М.Т.-Г., с ЕГН ********** ***, против ответниците – Е.Ж.И., с ЕГН ********** ***, П.И.М., с ЕГН ********** ***; З.И.Т.,***; Е.Т.Д., с ЕГН ********** ***; К.Т.Х., с ЕГН ********** ***; Я.Т.М., с ЕГН ********** ***; Г.Т.М., с ЕГН ********** ***; М.В.Д., с ЕГН ********** ***; Г.Т.И., с ЕГН ********** ***; М.В.И., с ЕГН ********** ***; В.А.И., с ЕГН ********** *** и В.А.И., с ЕГН ********** ***, установителен иск с правно основание чл.537, ал.2 във вр. чл.88 и чл.90 от ЗКИР за установяване по отношение на ответниците на недействителността на извършеното вписване на иск.молба с вх.№2587, т.ІІ, акт №57 на СВ при ЕРС от дата - 04.10.2011г. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците - Е.Ж.И., с ЕГН ********** ***, П.И.М., с ЕГН ********** ***; З.И.Т.,***; Е.Т.Д., с ЕГН ********** ***; К.Т.Х., с ЕГН ********** ***; Я.Т.М., с ЕГН ********** ***; Г.Т.М., с ЕГН ********** ***; М.В.Д., с ЕГН ********** ***; Г.Т.И., с ЕГН ********** ***; М.В.И., с ЕГН ********** ***; В.А.И., с ЕГН ********** *** и В.А.И., с ЕГН ********** ***, да заплатят на ищцата - И.М.Т.-Г., с ЕГН ********** ***, съразмерно с уважената част от исковете разноски в размер на 45.00 /четиридесет и пет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
7 Гражданско дело No 247/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД СОФИЯ ЕТ М.9.-Д.С.,
МЕЛНИЦА-92 ЕООД
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 12.3.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422, ал.1 ГПК, вр. чл. 415 ГПК, вр. чл. 430, ал.1 и ал.2 от ТЗ, вр. чл. 79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 86 от ЗЗД по отношение на ЕТ „Мелница 92 - Д.С.“, ЕИК 838105369, седалище и адрес управление с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С. *** 92“ ЕООД, ЕИК 200603324, седалище и адрес управление с. Мелница, ул. „Христо Ботев“ № 1, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С., че съществува вземането на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД” с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец", „Експо 2000“, бул. „Никола Вапцаров“ № 55, представлявано от Ани Василева Ангелова - Изпълнителен директор и Михаил Танев Петков - Прокурист, действащи чрез пълномощник П.П.Т., съдебен адрес *** 67, в общ размер на 14 435.79 /четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и пет евро и седемдесет и девет евроцента/ евро, от които 8698.00 евро - главница по сключен Договор за банков кредит № 60637 от 20.08.2008 година и Анекс № 1 от 18.06.2010 година към него, 1755.88 евро – изискуема редовна /договорна/ лихва за периода от 05.12.2012 година до 04.09.2016 година, 3981.91 евро – изискуема наказателна лихва за периода от 07.01.2013 година до 13.10.2016 година, в едно със законната лихва върху главницата от 8698.00 евро, считано от 14.10.2016 година до окончателното изплащане, за което вземане е била издадена Заповед за изпълнение № 1127 от 21.10.2016 година и изпълнителен лист по ч.гр.д. №485/2016 година по описа на РС – Елхово. ОСЪЖДА ответниците ЕТ „Мелница 92 - Д.С.“, ЕИК 838105369, седалище и адрес управление с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С. *** 92“ ЕООД, ЕИК 200603324, седалище и адрес управление с. Мелница, ул. „Христо Ботев“ № 1, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С., да заплати на ищеца „Райфайзенбанк (България)” ЕАД” с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец", „Експо 2000“, бул. „Никола Вапцаров“, № 55, представлявано от Ани Василева Ангелова - Изпълнителен директор и Михаил Танев Петков - Прокурист, действащи чрез пълномощник П.П.Т., съдебен адрес *** 67, направените в заповедното производство разноски в размер на 1517.68 лева. ОСЪЖДА ответниците ЕТ „Мелница 92 - Д.С.“, ЕИК 838105369, седалище и адрес управление с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С. *** 92“ ЕООД, ЕИК 200603324, седалище и адрес управление с. Мелница, ул. „Христо Ботев“ № 1, общ. Елхово, обл. Ямбол, представлявано от Д.Ж.С., да заплати на ищеца „Райфайзенбанк (България)” ЕАД” с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец", „Експо 2000“, бул. „Никола Вапцаров“, № 55, представлявано от Ани Василева Ангелова - Изпълнителен директор и Михаил Танев Петков - Прокурист, действащи чрез пълномощник П.П.Т., съдебен адрес *** 67, направените в настоящото производство разноски в размер на 1264.68 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати за прилагане по ч.гр.д. 485/2016 година по описа на РС – Елхово. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
8 Гражданско дело No 414/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.В.П.,
Г.В.Г.
К.В.Г.,
С.К.Д.,
В.К.С.,
К.К.Г.,
Д.П.Д.,
П.Д.Д.,
Н.Д.Д.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.3.2018г.
Р Е Ш И : На основание чл. 124 от ГПК ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците К.В.Г. с ЕГН - ********** ***, В.К.С. с ЕГН - ********** ***, К.К.Г. с ЕГН - ********** ***, Д.П.Д. с ЕГН – **********,***, П.Д.Д. с ЕГН – **********,*** и Н.Д.Д. с ЕГН – **********,***, че всеки от ищците Т.В.П. с ЕГН - ********** *** и Г.В. Г. с ЕГН ********** ***, ПРИТЕЖАВА по наследство от общият за част от страните наследодател С.К. С., б.ж. на с.***, обл. Ямболска, починала на 13.08.1993 година, право на собственост върху 1/5 идеална част /една пета/ или общо 2/5 ид. части от следния недвижим имот, находящ се в с. ***, обл.Ямболска, ул.„***“, № **, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1440 кв.м. /хиляда четиристотин и четиридесет кв.м./, съставляващо поземлен имот I-134 /едно римско, сто тридесет и четири арабско/, в квартал 48 /четиридесет и осем/, по плана на с. ***, общ.Елхово, заедно с построените в това дворно място двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. и второстепенна СГРАДА със застроена площ от 160 кв.м., при граници на имота: от двете страни улици; ПИ II-132 и ПИ IV-133. ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК нотариален акт № 116 от 02.03.2007г., т.II, рег.№ 1245, н.д. № 200/2007 г. на нотариус К.К. с рег. № 451 на НК, вписан в Служба по вписванията при PC Елхово с вх.рег.№ 780/02.03.2007 г., акт № 87, т.III, дело 495/2007 г., за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение, с който ответника К.В.Г. с ЕГН - ********** ***, е признат за собственик на недвижим имот, находящ се в с. ***, обл. Ямболска, ул. „Г. Шейтанов" № 19, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1440 кв.м., съставляващо поземлен имот I-134, в квартал 48, по плана на с. ***, общ.Елхово, заедно с построените в това дворно място двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. и второстепенна СГРАДА със застроена площ от 160 кв.м., при граници на имота: от двете страни улици; ПИ II-132 и ПИ IV-133, В ЧАСТТА над 3/5 /три пети/ идеални части от този имот /или за 2/5 идеални части, притежавани от ищците по делото – Т.П. и Г.Г./. ОБЯВЯВА за относително недействителен по отношение на ищците Т.В.П. с ЕГН - ********** *** и Г.В.Г. с ЕГН - ********** ***, договор за покупко - продажба, обективиран в нотариален акт № 185 от 04.09.2015г., т.VIII, рег. № 6209, дело № 1057/2015 г. на нотариус К. К.с рег.№ 451 на НК, вписан в СВ с вх.рег. № 3010 от 07.09.2015 г., акт № 98, т.Х, дело 1447/2015 г., с който К. В.Г. с ЕГН-********** и П. Г. В. с ЕГН-********** са продали на С.К.Д. с ЕГН - ********** *** /наследодател на отв. Д., П. и Н. Димитрови/, В.К.С. с ЕГН - ********** *** и К.К.Г. с ЕГН - ********** ***, следния недвижим имот, находящ се в с.***, обл. Ямболска, ул.„***“, № **, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1440 кв.м., съставляващо поземлен имот I-134, в квартал 48, по плана на с. ***, общ.Елхово, заедно с построените в това дворно място двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. и второстепенна СГРАДА със застроена площ от 160 кв.м., при граници на имота: от двете страни улици; ПИ II-132 и ПИ IV-133, до размер на 2/5 идеални части от този имот, притежавани от ищците по делото – Т.П. и Г.Г.. ДАВА на ищците Т.В.П. с ЕГН - ********** и Г.В. Г. с ЕГН - ********** шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответниците К. В. Г. с ЕГН - ********** ***, В.К.С. с ЕГН - ********** ***, К.К.Г. с ЕГН - ********** ***, Д.П.Д. с ЕГН – **********,***, П.Д.Д. с ЕГН – **********,*** и Н.Д.Д. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищците Т.В.П. с ЕГН - ********** *** – В.З. Чол чешма, № 7 и Г.В. Г. с ЕГН - ********** ***, направените по делото разноски в общ размер на 1208.20 лева /хиляда двеста и осем лева и двадесет стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
9 Гражданско дело No 556/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД П.П.П. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 12.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 556/2017 г. по описа на Районен съд – Елхово, образувано по искова молба на ТД „С.И.Г." ООД, със седалище: гр. Сливен, ул. „Добри Чинтулов" № 16, вписано в Търговския регистър воден при Агенция по вписванията с ЕИК 119676011, представлявано от управителя му Стайко Иванов Стайков, ЕГН **********, действащ чрез пълномощник юрисконсулт Е.Х., против П.П.П., ЕГН **********,***, по предявени при условията на кумулативно съединяване три осъдителни иска с правно основание по чл.228, ал.1, във вр. чл.232, ал.2 от ЗЗД и три осъдителни иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, поради надлежно заявен ОТКАЗ от исковете, при условията и по реда на чл.233 ГПК. Препис от настоящото определение да се връчи на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Ямбол в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
10 Гражданско дело No 358/2017, I състав Делба П.Г.К. Х.К.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 14.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между П.Г.К., ЕГН ********** и Х.К.К., ЕГН ********** спогодба, както следа: 1. Ищцата П.Г.К., ЕГН ********** получава в ДЯЛ И СТАВА СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.69.660 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка шестдесет и девет точка шестстотин и шестдесет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „ТЕКЕ БУНАР”, с площ от 13378 кв.м. /тринадесет хиляди триста седемдесет и осем кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/, който имот е с номер по предходен план: 069660, при съседи: 27382.69.655, 27382.69.665, 27382.69.670, 27382.69.291, 27382.69.645. Стойността на имота е 8 027.00 лева. За уравняване на дяловете ищцата П.Г.К. ще получи от ответникът Х.К.К. сумата от 17 000 лева /седемнадесет хиляди лева/, която ще се заплати по следният начин: Сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева е платена в брой в деня на подписване на настоящото споразумение. Остатъка от сумата в размер на 7000 /седем хиляди/ лева ще бъде платена в срок до 01.10.2018г. по банков път в банкова сметка ***П.Г.К., с IBAN: ***, BIC: *** – Банка ОББ АД. Стойността на този дял е 25 027.00 лева 2. Ответникът Х.К.К., ЕГН ********** получава в ДЯЛ И СТАВА СОБСТВЕНИК на следният недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.500.2052 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка две хиляди петдесет и две/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. „***” №6, с площ 1537 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, който имот е с номер по предходен план: 2052, квартал: 88, парцел: VІІІ, при съседи: 27382.500.7095, 27382.500.7060, 27382.500.3049, 27382.500.2051, ведно със сградите, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.1 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка две хиляди петдесет и две точка едно/, застроена площ: 56 кв.м. /петдесет и шест кв.м./, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.3 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка две хиляди петдесет и две точка три/, застроена площ: 37 кв.м. /тридесет и седем кв.м./, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; СГРАДА с идентификатор №27382.500.2052.5 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка две хиляди петдесет и две точка пет/, застроена площ: 36 кв.м. /тридесет и шест кв.м./, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. Пазарната стойност на имота е 47 000.00 лева. За уравняване на дяловете ответникът Х.К.К. заплаща на ищцата П.Г.К. сумата от 17 000 лева /седемнадесет хиляди лева/, която ще се заплати по следният начин: Сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева ще бъде платена в брой в деня на подписване на настоящото споразумение. Остатъка от сумата в размер на 7000 /седем хиляди/ лева ще бъде платена в срок до 01.10.2018г. по банков път в банкова сметка ***П.Г.К., с IBAN: ***, BIC: *** – Банка ОББ АД. Стойността на този дял е 30 000.00 лева. Разноските по делото остават за сметка на страните така, както са ги направили. ОСЪЖДА П. Г. К., ЕГН ********** да заплати държавна такса върху стойността на дяла, който получава в размер на 500.54 лева, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на РС – Елхово. ОСЪЖДА Х. К. К., ЕГН ********** да заплати държавна такса върху стойността на дяла, който получава в размер на 600.00 лева, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на РС – Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 358/2017 година по описа на РС– Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява спогодбата не подлежи на обжалване. Определението, с което се прекратява производството по делото подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1 – седмичен срок от днес. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.25 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
В законна сила на 22.3.2018г.
11 Гражданско дело No 433/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Б.П.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.3.2018г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422, вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД, че Б.П.Г. с ЕГН - **********,*** или ул. „***“, № *, вх. *, ет.*, ап.*, ДЪЛЖИ на „***” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „***”, ж.к. „***”, ул.„***”, №**, представлявано от управителя Р. И. М.-Т., чрез пълномощника – адв. Н.К., с адрес ***, следните суми: сумата от 6668.87 лева /шест хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки/, представляваща неизплатена главница по Договор за потребителски кредит от 11.08.2008 година и Допълнително споразумение към него от 15.05.2015г., сключени между „Юробанк България“ АД с ЕИК ***, в качеството на Кредитор и Б.П.Г. в качеството на кредитополучател и последващ Договор за прехвърляне на вземане от 18.01.2016г., сключен между „Юробанк България“ АД и дружеството - ищец, сумата от 1147.92 лева /хиляда сто четиридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/ - дължима договорна лихва за периода от 20.11.2015г. до подаването на заявлението по чл. 410 ГПК в съда – 26.05.2017г., заедно със законната лихва върху главницата от 6668.87 лева, считано от датата на подаването на заявлението в съда – 26.05.2017г. до окончателното изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 604/29.05.2017г. по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 284/2017г. по описа на ЕРС. ОСЪЖДА Б.П.Г. с ЕГН - **********,*** или ул. „***“, № *, вх. *, ет.*, ап.*, да заплати на „***” ЕООД, с ЕИК *** направените в заповедното производство разноски в размер на 156.34 лева /сто петдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки/. ОСЪЖДА Б.П.Г. с ЕГН - **********,*** или ул. „Славянска“, № 5, вх. Б, ет.2, ап.5А, да заплати на „***” ЕООД, с ЕИК ***, направените по настоящото дело разноски в общ размер на 361.41 лева /триста шестдесет и един лева и четиридесет и една стотинки/, от които 200.00 лева за възнаграждение на вещо лице и 160.41 лева - заплатена държавна такса. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се приложи по ч.гр.д.№ 284/2017 г. по описа на ЕРС.
12 Гражданско дело No 52/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Б.С.К.,
И.Д.К.
ПК ТРУД Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустими предявените от Б.С.К. и И.Д.К.,***, с посочен съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения в гр.Сливен чрез адв.Д.И. ***, против ПК“ТРУД“с.Бояново, общ.Елхово, представлявана от Председателя - З.Г.И., в субективно съединяване искове по чл.79 от ЗЗД вр.с чл.8 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.7 раздел 4 от Договор за аренда вписан вх. peг. №277/10.02.14г. по акт №67 т.I на Служба по вписванията при PC-Елхово - за осъждане на ответника да заплати на първия ищец сумата от 335.61 лв., представляваща арендно плащане за стопанските 2014/2015 год., 2015/2016 год., 2016/2017 год. за притежавания от него и предоставен за ползване на ответника по силата на договор за аренда недвижим имот, надлежно индивидуализиран в обстоятелствената част на иск.молба и за осъждане на ответника да заплати на втория ищец сумата от 288.00 лв., представляваща арендно плащане за стопанските 2014/2015 год., 2015/2016 год., 2016/2017 год. за притежавания от него и предоставен за ползване на ответника по силата на договор за аренда недвижим имот, надлежно индивидуализиран в обстоятелствената част на иск.молба и акцесорно искане – за заплащане на законна лихва, считано от датата на завеждане на иск.молба в съда до окончателното плащане на претендираните суми. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 52 по описа на РС-Елхово за 2018 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, с частна жалба в срок от една седмица от от съобщаването му на страните чрез връчване на препис.
13 Гражданско дело No 578/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ЗП ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Земеделският производител В. М. Г., с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и с настоящ адрес - гр.Несебър, кв.“Чайка“ №184Б, ет.5, ап.29, ДА ЗАПЛАТИ на Търговско дружество „С.И.Г.“ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от Управителя С. И. С. с ЕГН **********, действащ чрез пълномощника му – юрисконсулт Е.Х., по иска с правно основание чл.79 от ЗЗД вр.с чл.2 ал.1 и чл.8 ал.1 от ЗАЗ вр.с чл.2 т.1 и чл.4 от Споразумение за плащане на наем към Договор за аренда с №1562/17.07.2012г. сумата от 1 474.32 /хиляда четиристотин седемдесет и четири лева и тридесет и две стотинки/ лева, представляваща неплатено арендно плащане за стопанската 2015/2016 год., ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда - 01.09.2017г. до окончателното им изплащане, както и по иска с правно основание чл.86 от ЗЗД сумата от 128.44 /сто двадесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от 12.10.2016г. до 20.08.2017г. ОСЪЖДА Земеделски производител В. М. Г., с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и с настоящ адрес - гр.Несебър, кв.“Чайка“ №184Б, ет.5, ап.29, ДА ЗАПЛАТИ на Търговско дружество „С.И.Г.“ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ №16, представлявано от Управителя С. И. С. с ЕГН **********, действащ чрез пълномощника му – юрисконсулт Е.Х., на основание чл.78 ал.1 от ГПК и чл.78 ал.8 вр.с ал.1 от ГПК вр.с чл.37 от ЗПП и чл.25 ал.1 от Наредба за заплащането на правната помощ, сумата от общо 419.97 /четиристотин и деветнадесет лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, представляваща разноски за производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
14 Гражданско дело No 312/2017, II състав Искове по ЗОДОВ А.Г.А. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 27.3.2018г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН предявеният от А.Г.А. с ЕГН – **********,***, иск против ПРОКУРАТУРАТА на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България, на основание чл. 2, ал.1, т.1 и 2 от ЗОДОВ, вр. с чл. 5, пар.1-4 от КЗПЧОС, за заплащане на сумата от 2000.00 лева, представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди, изразяващи се в негативни изживявания, притеснения, дискомфорт, унижение, уплаха, нервно напрежение и стрес, които са пряка и непосредствена последица от принудителните действия, извършени спрямо него по разпореждания на Прокуратурата по психиатричното му освидетелстване през 2014г. в сградата на РУ-Елхово и на 28.03.2016г. в ПО на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД - Ямбол, ведно със законната лихва върху претендираната сума, считано от 28.03.2016г. до окончателното й изплащане НЕ УВАЖАВА като неоснователно искането на А.Г.А. с ЕГН–********** за присъждане на направени по делото разноски. ОСЪЖДА А.Г.А. с ЕГН – **********,***, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Елхово направените по делото разноски в размер на 28.41 лева /двадесет и осем лева и четиридесет и една стотинки/. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
15 Гражданско дело No 53/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.К.Г. Д.С.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 28.3.2018г.
ВРЪЩА подадената от С.К.Г. ***, съдебен адрес ***, адв. Ст. В., против Д.С.П. ***, искова молба, ведно с приложенията към нея. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 53/2018 година по описа на РС- Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Ямболски Окръжен съд чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок от връчването му на ищцата. ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на ищцата на посоченият в исковата молба съдебен адрес.
16 Гражданско дело No 206/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ПЪСТРАКА И СИНОВЕ ЕООД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 28.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 206/2018 година по описа на РС - Елхово ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца – „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД. ПРЕПИС от определението да се връчи на ищеца.