РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 56/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака М.А.Г. В.Г.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 6.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 56/2017година на РС - Елхово поради ОТТЕГЛЯНЕ на исковата молба от ищцата М.А.Г., с ЕГН ********** *** ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК пред ЯОС чрез ЕРС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС отопределението да се връчи на страните по делото
В законна сила от 23.3.2017г.
2 Гражданско дело No 542/2016, III състав Делба П.Д.Ч.,
Г.Д.Ч.
П.И.Д.,
С.И.Н.,
Х.С.Н.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 10.3.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между П.Д.Ч. ***, с ЕГН **********, Г.Д.Ч. ***, с ЕГН **********, П.И.Д. ***, с ЕГН **********, С.И. ***, с ЕГН ********** и Х.С.Н. ***, с ЕГН **********, по отношение на следните съсобствени недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Шарково, общ.Болярово, с ЕКАТТЕ 83051, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83051.24.17 /осемдесет и три хиляди и петдесет и едно точка двадесет и четири точка седемнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, местност „ЛОЗЯТА", площ 4 999 кв.м. /четири хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 024017, съседи: 83051.24.16, 83051.24.24, 83051.24.23, 83051.24.18, 83051.24.551; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83051.29.60 /осемдесет и три хиляди петдесет и едно точка двадесет и девет точка шестдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, местност „КАЙНАКА", площ 1 000 кв.м. /хиляда кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, който имот е с номер по предходен план: 029060, съседи: 83051.29.64, 83051.29.63, 83051.29.61, 83051.29.532, 83051.29.59; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83051.39.1 /осемдесет и три хиляди и петдесет и едно точка тридесет и девет точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КУТРОНИ", площ 19 998 кв.м. /деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 039001, съседи: 83051.39.36, 83051.39.514, 83051.39.146, 83051.33.153, 83051.33.514; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83051.41.90 /осемдесет и три хиляди и петдесет и едно точка четиридесет и едно точка деветдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „АРПАЛЪК", площ 3 999 кв.м. /три хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 041090, съседи: 83051.41.331, 83051.41.91, 83051.41.514, 83051.41.89; 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №83051.48.14 /осемдесет и три хиляди и петдесет и едно точка четиридесет и осем точка четиринадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „МЕХРЕМА", площ 20 001 кв.м. /двадесет хиляди и един кв.м./, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 048014, съседи: 83051.48.128, 83051.48.13, 83051.48.54, 83051.48.55, при следните квоти за съделителите: по 3/9 ид.ч. за ищците - П.Д. Чошно и Г.Д.Ч. и по 1/9 ид.ч. за ответниците – П.И.Д., С.И.Н. и Х.С.Н.. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
3 Гражданско дело No 434/2016, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Х.В. С.А.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 30.11.1996 г. в гр.Елхово, с Акт за сключен граждански брак № 0052 от 30.11.1996 година на Община Елхово, граждански брак между Г.Х.В., ЕГН **********,*** и С.А.В., ЕГН ********** ***, на основание чл.50 СК. УТВЪРЖДАВА ПОСТИГНАТОТО между Г.Х.В., ЕГН **********,*** и С.А.В., ЕГН ********** ***, споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, както следва: РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете – Т С В., ЕГН **********, родена на ***г. след прекратяване на брака ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ на бащата С.А.В., ЕГН **********. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от брака дете Т С В., ЕГН ********** се определя при бащата С.А.В., ЕГН ********** на адрес: ***. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете – Х С В., ЕГН**********, родена на *** г. след прекратяване на брака ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ на майката Г.Х.В., ЕГН **********. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от брака дете Х С В., ЕГН********** се определя при майката Г.Х.В., ЕГН ********** на адрес: ***. На майката Г.Х.В., ЕГН ********** се определя режим на ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето Т С В., ЕГН ********** всяка втора и четвърта седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване при майката и 30 дни през лятото, по време несъвпадащо с платения отпуск на бащата. На бащата С.А.В., ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето Х С В., ЕГН********** всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване при бащата и 30 дни през лятото, по време несъвпадащо с платения отпуск на майката. Майката Г.Х.В., ЕГН ********** ЩЕ ЗАПЛАЩА месечна издръжка за детето Т С В., ЕГН ********** в размер на 120.00 лв./сто и двадесет лева/, платими до 5-то число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпване на събитие водещо до изменение или прекратяване на издръжката. Бащата С.А.В., ЕГН ********** ЩЕ ЗАПЛАЩА месечна издръжка за детето Х С В., ЕГН********** в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, платими до 5 – то число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпване на събитие водещо до изменение или прекратяване на издръжката. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“ №92 вх.А, ап.1, собственост на родителите на съпруга С.А.В., след се предоставя на брака ще се ползва от съпруга С.А.В., ЕГН **********. Семейното жилище е освободено от съпругата Г.Х.В. и същата няма претенции във връзка с ползването му. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, придобити при режим на съпружеска имуществена общност , съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще по повод на тях няма да имат претенции един към друг. СЪПРУЗИТЕ след прекратяване на брака няма да си дължат ИЗДРЪЖКА един на друг. След прекратяването на брака съпругата Г.Х.В., ЕГН **********, ще запази брачното си ФАМИЛНО ИМЕ – В.. Окончателната държавна такса ще бъде поета от двамата съпрузи по равно. ОСЪЖДА Г.Х.В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджена на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово сумата от 96.40 лева /деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки / - държавни такси, от които 10.00 /десет/ лева държавна такса за допускане на развода и 86.40 лева държавна такса върху присъдената издръжка, както и да заплати 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА С.А.В., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджена на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово сумата от 96.40 лева /деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки / - държавни такси, от които 10.00 /десет/ лева държавна такса за допускане на развода и 86.40 лева държавна такса върху присъдената издръжка, както и да заплати 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.3.2017г.
4 Гражданско дело No 538/2016, III състав Искове по ЗОДОВ С.А.К. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.3.2017г.
ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С. Ц., на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ вр.с чл.52 от ЗЗД ДА ЗАПЛАТИ на ищеца С.А.К. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв.Ж. А. ***, обезщетение в размер на 7 000.00 /седем хиляди/ лева за причинените му неимуществени вреди в резултат на повдигнато необосновано и незаконосъобразно обвинение в извършване на престъпление по чл.234 ал.2 т.3 вр.с ал.1 от НК против него, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане в сила на присъдата по НОХД № 345/2013 година на РС-Елхово, с която ищецът е оправдан – 07.03.2016г. до окончателното плащане, като искът за заплащане на обезщетение за РАЗЛИКАТА над 7 000.00 лева до пълният предявен размер от 15 000.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С. Ц., на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ /изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г./ и чл.4 от ЗОДОВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца С.А.К. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв.Ж. А. ***, обезщетение в размер на 1 400.00 /хиляда и четиристотин/ лева за причинените му имуществени вреди в резултат на повдигнатото му необосновано и незаконосъобразно обвинение в извършване на престъпление по чл.234 ал.2 т.3 вр.с ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане в сила на присъдата по НОХД № 345/2013 година на РС-Елхово, с която ищецът е оправдан – 07.03.2016г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – С. Ц., ДА ЗАПЛАТИ на ищеца С.А.К. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв.Ж. А. ***, направените по делото разноски в размер на 517.32 /петстотин и седемнадесет лева и тридесет и две стотинки/ лева, съразмерно на уважената част от исковете. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му. ПРЕПИСИ от настоящото Решение да се връчат на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл.7 ал.2 от ГПК.
5 Гражданско дело No 314/2015, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.И.Г. В.П.К.,
АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД,
А.Я.М.,
Н.Х.К.,
Х.Х.К.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.124 от ГПК по отношение на А.Я.М., с ЕГН **********,***, Н.Х.К., с ЕГН********** с адрес *** и Х.Х.К., с ЕГН **********, с адрес ***, последните двама в качеството им на правоприемници на В.П.К., ЕГН**********, че Д.И.Г., с ЕГН**********,***, е собственик на недвижим имот - Нива, находяща се в землището на с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, с ЕКАТТЕ 46797, с площ от 8,836 дка, представляваща имот №022019, десета категория, в местност „***", при граници: нива №022017, нива №022018, полски път №022065, нива №022022 и нива №022020, на основание Постановление за възлагане на недвижим имот от 11.10.2005 год., на ДСИ при ЕРС, издадено по изп.дело № 17/2005 год., вписано в СВ –Елхово по АВ с дв.вх.рег. № 518 от 27.02.2006 год., акт № 202, том.1. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Н.Х.К., с ЕГН********** с адрес *** и Х.Х.К., с ЕГН **********, с адрес *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.И.Г., с ЕГН**********,***, по 101.25 лв., представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.Я.М., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Г., с ЕГН**********,*** сумата от 202.50 лв., представляващи направени по делото разноски. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.4 във вр.ал.8 от ГПК Д.И.Г., с ЕГН**********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „Агенция за събиране на вземания АД“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление : гр. ***, район р-н ***, ж.к. *** 10, бул. „***“№ 25, офис - сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, сумата от 150.00 лв. направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 353/2016, IV състав Искове за недействителност на правни сделки С.П.Ж. Х.С.Н. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРОГЛАСЯВА недействителността на Договор за аренда на земеделска земя, с нотариална заверка на подписите - Акт №3 т.Х рег.№7007 от 02.10.2015г. на нотариус №451-К.К, с район на действие РС-Елхово, вписан в Службата по вписванията - Елхово с вх. рег.№3345 акт.№ 104, т.IV от 05.10.2015г., като сключен при липса на съгласие по предявен от С.П.Ж. с адрес ***, с ЕГН********** срещу Х.С.Н., ЕГН**********,***, иск по чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД. ОСЪЖДА Х.С.Н., ЕГН********** *** да заплати на С.П.Ж. с адрес ***, с ЕГН**********, на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата от 605.50 лв. направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
7 Гражданско дело No 42/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.Г.,
Д.Д.Г.
  Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака, сключен 13.05.2001 г. в гр. Пазарджик с Акт за граждански брак №0117 от 13.05.2001 г. на Община Пазарджик, между Г.И.Г., ЕГН **********,***, притежаващ л.к.№613172924, изд. на 31.01.2008 г. от МВР - Пазарджик и Д.Д.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, притежаваща л.к.№183814258, изд. на 05.02.2007 г. от МВР – Ямбол, на основание чл.50 СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.И.Г., ЕГН ********** и Д.Д.Г., ЕГН **********, СПОРАЗУМЕНИЕ по чл.51 от СК, както следва: РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете Ю Г Г., с ЕГН ********** след прекратяване на брака, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на майката Д.Д.Г., ЕГН **********. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от брака дете Ю Г Г., с ЕГН ********** се определя при майката Д.Д.Г., ЕГН **********, на постоянния й адрес в с.С К, ул."Цар Калоян" №1, общ.Болярово, обл.Ямбол. На бащата Г.И.Г., ЕГН **********, се определя режим на ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето Ю Г Г., ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, и 30 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. Бащата Г.И.Г., ЕГН **********, ЩЕ ЗАПЛАЩА МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА на непълнолетното си дете Ю Г Г., ЕГН ********** в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, платима чрез неговата майка Д.Д.Г., ЕГН **********, с пощенски запис на адреса на майката на първо число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане на цялата сума, до настъпване на обстоятелства довели до изменение или прекратяване на същата. ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в в с.С К, на ул "Цар Калоян", №1, общ.Болярово, обл.Ямбол, след прекратяване на брака се ПРЕДОСТАВЯ на съпругата Д.Д.Г., ЕГН **********. Съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти. На съпругата Д.Д.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, притежаваща л.к.№183814258, изд. на 05.02.2007 г. от МВР - Ямбол, СЕ ВЪЗЛАГА В ДЯЛ и изключителна индивидуална собственост лек автомобил марка „НИСАН СЕРЕНА" с ДК №***, с рама №VSKEAVC23U0069160 и двигател №GA16DE485504Q, със застрахователна стойност 800.00 /осемстотин/ лева. Съпрузите не си дължат парично уравняване на дяловете по повод възлагането на гореописаното МПС. Придобитите по време на брака движими вещи, при условията на съпружеска имуществена общност, съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно. Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг, след прекратяването на брака. След прекратяване на брака, съпругата Д.Д.Г., ЕГН **********, ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ - Д. ОСЪЖДА Д.Д.Г., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово 10.00 /двадесет / лева - държавна такса за допускане на развода, 16.00 лв. /шестнадесет лева/ – държавна такса за уреждане на имуществените отношения, както и 5.00 лева /пет лева/ държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Г.И.Г., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджена на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово 10.00 /двадесет / лева - държавна такса за допускане на развода, 86.40 лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ – държавна такса върху присъдената издръжка, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.3.2017г.
8 Гражданско дело No 568/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.И.Т. БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР- ЕЛХОВО ЕООД Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 17.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от П.И.Т. ***, ЕГН **********, действащ чрез пълномощник си адв. И.Х. ***, съдебен адрес *** /чрез адв. Ив. Х./, против „БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР – ЕЛХОВО“ ЕООД, с ЕИК 128580503, със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. „Г.С. Раковски“ №7, представлявано от управителя Г.Д.Б., иск с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността, за осъждане на ответника да предаде на ищеца владението върху следните недвижими имоти, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на село Мелница, ЕКАТТЕ 47768, община Елхово, област Ямбол, представляващи: 1. НИВА в местността „Церите", с площ от 8.001 декара, седма категория, съставляваща имот № 011011, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 011012 - нива на наел. на П.И. Мавродиев; имот № 001087 - полски път на Община Елхово; имот № 011010 - нива на Донка Атанасова Вълева и имот № 011147 - нива на И. Георгиев И.; 2. ЛОЗЕ в местността „Метлите", с площ от 1.628 декара, четвърта категория, съставляващо имот № 019087, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 019086 - лозе на наел. на Пенко Стоянов Русев; имот № 001036- полски път на Община Елхово; имот № 019088 - лозе на Ангел Павлов Йовчев и имот № 001040 - полски път на Община Елхово; 3. ИЗОСТАВЕНА НИВА в местността „Комсаля", с площ от 4.360 декара, четвърта категория, съставляваща имот № 021077, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000014-дере на Община Елхово; имот № 021076 - изоставена нива на наел. на Никола Петров Русев; имот № 020110 - лозе на „Омега Агро Инвест" ЕООД; имот № 001276 - полски път на Община Елхово; имот № 001538 –полски път на Община Елхово; имот № 001261 - полски път на Община Елхово; имот № 021078 -изоставена нива на наел. на Васил Колев Каракушев; 4. НИВА в местността „Каба Ира", с площ от 3.000 декара, шеста категория, съставляваща имот № 027124, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 027125 - нива на наел. на Димитър Георгиев Михалев; имот № 027120 - нива на наел. на Димитър Йорданов Т.; имот № 027123 - нива на Ангел Георгиев Апостолов и имот № 001228 - полски път на Община Елхово; 5. НИВА в местността „Керли Поша“, с площ от 8.000 декара, седма категория, съставляваща имот № 036036, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 036035 - нива на Желязко Павлов Петров; имот № 000463 - полски път на Община Елхово; имот № 036037 - нива на наел. на Пею Тодоров Пеев; имот № 036038 - нива на „С И П ООД; имот № 001206 - полски път на Община Елхово; 6. НИВА в местността „Кокарджа", с площ от 5.000 декара, шеста категория, съставляваща имот № 040028, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 001132 - полски път на Община Елхово; имот № 040025 - нива на наел. на И. Петров Динчев Петушев; имот № 040029 - нива на Василка Христова Колчева; имот № 001177 - полски път на Община Елхово, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК П.И.Т. ***, ЕГН **********, да заплати на „БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР – ЕЛХОВО“ ЕООД, с ЕИК 128580503, със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. „Г.С. Раковски“ №7, представлявано от управителя Г.Д.Б., направените по делото разноски в размер на 600.00 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в в 2- седмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
9 Гражданско дело No 354/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.И.М.,
Е.И.М.
М.Д.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Е.И.М. с ЕГН - ********** и на непълнолетното към настоящия момент дете Г.И.М. с ЕГН -**********, на БАЩАТА И.Г.М., ЕГН – **********, като МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата се определя на адреса на бащата в град ***, обл. Ямболска, ул. „***“, № 10 А. ОПРЕДЕЛЯ на майката М.Д.Д., ЕГН – **********,*** , с постоянен и настоящ адрес ***, режим на лични отношения и контакти с малолетното дете Е.И.М. с ЕГН - ********** и с непълнолетното към настоящия момент дете Г.И.М. с ЕГН -**********, всяка първа и трета седмица на месеца, като децата се вземат в 09.00 часа в събота от дома на бащата и се връщат от майката пак там в 17.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, по време несъвпадащо с редовния годишен отпуск на бащата и през един от празниците – Коледа или Нова година при постигната уговорка с бащата. ОСЪЖДА М.Д.Д., ЕГН – **********, с постоянен и настоящ адрес ***, да ЗАПЛАЩА издръжка на всяко от децата си Е.И.М. с ЕГН - ********** и Г.И.М. с ЕГН - ************, чрез техния баща и законен представител И.Г.М., ЕГН – **********, в размер на по 120.00 /сто и двадесет/ лева месечно, платими до 10-то число на текущия месец, считано от подаването на исковата молба в съда – 02.08.2016г. до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на определената издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й плащане. ОСЪЖДА М.Д.Д., ЕГН – **********, да ЗАПЛАТИ на И.Г.М., ЕГН – **********,***, разноски по делото в размер на 80.00 /осемдесет/ лева. ОСЪЖДА М.Д.Д., ЕГН – **********, с постоянен и настоящ адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЕРС държавна такса в общ размер на 345.60 лева /триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/ върху размера на издръжката за двете деца за бъдеще време и направените по делото разноски в размер на 400.00 лева /четиристотин лева/ за платеното адвокатско възнаграждение на назначеният й особен представител, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, платими по сметка на РС-гр.Елхово. След влизане в сила на настоящото решение, на назначеният особен представител на ответницата М.Д.Д. – адв. Д.Н.Д. *** да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 400.00 лева на основание чл.21 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждение. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от съобщаването на настоящото решение на страните.
В законна сила от 7.4.2017г.
10 Гражданско дело No 177/2016, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.Д.В.,
Г.Д.В.
П.Г.Й.,
Г.М.Г.,
З.Г.Р.,
С.Д.Д.,
Г.Д.Р.,
Г.Д.Б.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 27.3.2017г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ съсобствените на страните, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на Д. Д. Д., б.ж. на с.***, починал на 14.09.1974година, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, общ. Елхово, обл. Ямболска, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ - на съделителят И.Д.В. ***, ЕГН - **********, с адрес за призоваване: гр. ***, ул. „***“, № 7, следните имоти: 1. НИВА в местността „ТЕПЕТО“ с площ от 4.000 дка /четири дка/, от които 3.479 дка пета категория и 0.520 дка трета категория, съставляваща имот № 025042 /нула, двадесет и пет хиляди четиридесет и две/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 025041 - нива на З. Б. Т., имот № 025056 - нива на Г.Д.Б. и др., имот № 025065 - нива на Х. П. Г., имот № 001136 - полски път на община Елхово и имот № 001137 - полски път на община Елхово, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда; 2. НИВА в местността „КАБА ИРА“ с площ от 4.495 дка /четири дка четиристотин деветдесет и пет кв.м./, девета категория, съставляваща имот № 027169 /нула, двадесет и седем хиляди, сто шестдесет и девет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 027059 - нива на „***“ ЕООД, имот № 001228 - полски път на община Елхово, имот № 027170 - нива на дял ІІ – Г.Д.в. и имот № 027062 - нива на „***“ ЕООД, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 3. НИВА в местността „РЕКАТА“ с площ от 0.431 дка /нула дка четиристотин тридесет и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 031018 /нула, тридесет и една хиляди и осемнадесет/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 031017 - нива на насл. на Ж. Д. К., имот № 000488 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 031019 - нива на А. А. В. и имот № 044002 - залесена територия на МЗГ - Държавно лесничейство, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 5276.00 лева /пет хиляди двеста седемдесет и шест лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ – на съделителя Г.Д.В. *** ЕГН - **********, с адрес за призоваване: гр. ***, ул. „***“, № 7, следните имоти: 1. НИВА в местността „КАБА ИРА“ с площ от 4.497 дка /четири дка четиристотин деветдесет и седем кв.м./, девета категория, съставляваща имот № 027170 /нула, двадесет и седем хиляди, сто и седемдесет/ по плана за земеразделяне на с. ***, при граници и съседи: имот № 021169 - нива на дял първи - И.В., имот № 001228 - полски път на община Елхово, имот № 027061 - нива на „***.“ ООД и имот № 027062 - нива на „***“ ЕООД, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2 НИВА в местността „КЮМЮРЛУЦИ“ с площ от 4.216 дка /четири дка двеста и шестнадесет кв.м./, шеста категория, съставляваща имот № 030188 /нула, тридесет хиляди сто осемдесет и осем/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 030161 - нива на „***“ ООД, имот № 001185 - полски път на община Елхово, имот № 030094 - нива на „***“ ООД, имот № 030189 - нива на дял ІІІ – П.Й., като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следното ограничение: право на преминаване за имот № 030189. Стойността на този дял е 5256.00 лева /пет хиляди двеста петдесет и шест лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ – на съделителя П.Г.Й. ***, ЕГН - **********, следните имоти: 1. НИВА в местността „АРДАЛЪКА“ с площ от 3.124 дка /три дка сто двадесет и четири кв.м./, седма категория, съставляваща имот № 010088 /нула, десет хиляди осемдесет и осем/ по плана за земеразделяне на с.*** при граници и съседи: имот № 010013 - нива на „***“ АД, имот № 010087 - нива на „***“ АД, имот № 010089 - нива на дял VІ – общ на З.Р., С.Д. и Г.Р. и имот №001097 - полски път на община Елхово, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2. НИВА в местността „КУКОРЕВО“ с площ от 4.968 дка /четири дка деветстотин шестдесет и осем кв.м./, седма категория, съставляваща имот № 012001 /нула, дванадесет хиляди и едно/ по плана за земеразделяне на с.*** при граници и съседи: имот № 001070 - полски път на община Елхово, имот № 012002 - нива на „***“ ЕООД и имот № 012003 - нива на Г.Д.Б., като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 3. ИЗО***А НИВА в местността „КОМСАЛЯ“ с площ от 3.109 дка /три дка сто и девет кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 021113 /нула, двадесет и една хиляди сто и тринадесет/, по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 021026 - изо***а нива на Д. Д.Г., имот № 001262 - полски път на община Елхово, имот № 021114 - изо***а нива на дял V – на Г.Б. и имот № 021032 - изо***а нива на Г.Д.Б. и др., като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 4. НИВА в местността „КОМСАЛЯ“ с площ от 5.501 дка /пет дка петстотин и един кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 022082 /нула, двадесет и две хиляди осемдесет и две/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 022023 - нива на А. И. К., имот № 022020 - нива на „***“ ЕООД, имот № 022021 - нива на „***“ АД, имот № 022083 - нива на дял ІV – Г.М.Г. и имот № 001168 - полски път на община Елхово, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 5. НИВА в местността „КЮМЮРЛУЦИ“ с площ от 4.284 дка /четири дка двеста осемдесет и четири кв.м./, шеста категория, съставляваща имот № 030189 /нула, тридесет хиляди сто осемдесет и девет/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 030161 - нива на „***“ ООД, имот № 030189- нива на дял ІІ - Г.В., имот № 030094 - нива на „***“ ООД, имот № 030178 - нива на Я.И.С. и имот № 030099 - нива на „***“ АД, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. За имота има право на преминаване през имот № 030188. 6. ЛОЗЕ в местността „МОГИЛАТА“ с площ от 1.103 дка /един дка сто и три кв.м./, седма категория, съставляващо имот № 035064 /нула тридесет и пет хиляди шестдесет и четири/ по плана за земеразделяне на с.***, при граници и съседи: имот № 000158 - полски път на община Елхово, имот № 035055 - лозе на насл. на А. Д. Р. и др., имот № 001046 - полски път на община Елхово и имот № 000159 - храсти на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, като пред***ата от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Стойността на този дял е 10456.00 лева /десет хиляди четиристотин петдесет и шест лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - на съделите
11 Гражданско дело No 49/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.С.Д.,
И.В.Д.
  Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 27.3.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 13.10.2002 година в село ***, общ. Болярово, граждански брак между К.С.Д. с ЕГН – **********,*** и И.В.Д. с ЕГН – **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете П. И. В. с ЕГН - **********, родена на *** година, да се предоставят на бащата И.В.Д. с ЕГН – **********, като местоживеенето на детето ще е при бащата на адрес в гр. ***, ж.к. „*** ***“, бл.11, вх.Д, ет.7, ап.106. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката К.С.Д. с ЕГН – **********, да осъществява лични контакти с детето П. И. В. всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с право на преспиване на детето при майката, както и един месец през лятото, по време несъвпадащо с платения годишен отпуск на бащата. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката К.С.Д. с ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на малолетното си дете П. И. В. с ЕГН - **********, чрез неговия баща и законен представител И.В.Д., в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, считано от датата на депозиране на молбата в съда - 30.01.2017 година, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, до настъпването на събитие, водещо до промяна или отпадане на дължимата издръжка. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата К.С.Д. да носи брачното си фамилно име Д.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са декларирали, че не притежават при режим на СИО влогове, че нямат взаимни претенции за притежаваните от тях банкови сметки, не са регистрирани като ЕТ, както и не участват в търговски дружества като съдружници или акционери. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която СЪПРУЗИТЕ са се споразумели, че след прекратяването на брака няма да имат претенции за издръжка един към друг, а придобитите по време на брака движими вещи при условията на СИО, съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяване на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, намиращо се в гр.***, ж.к. „*** ***”, № **, вх. *, ет.*, ап.**, тяхна собственост, да се предостави за ползване на ДВАМАТА по равно. ОСЪЖДА И.В.Д. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 10.00 лева /десет/ за допускане на развода, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА К.С.Д. с ЕГН – **********,***, да заплати да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово държавна такса в общ размер на 96.40 лева /деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, от които 10.00 за допускане на развода и 86.40 лева върху размера на дължимата издръжка за малолетното дете Павлина Вълкова, както и 5.00 лева /пет/ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.3.2017г.
12 Гражданско дело No 429/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МАДЖАРОВ И БОРИСОВ ООД Х.Х.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 28.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 36 ОДОБРЯВА постигнатата между ищцовото дружество – „***.“ ООД с ЕИК ***, със седалище в гр. ***, представлявано от Н.И.Б. и ответника Х.Х.Н. с ЕГН - **********, спогодба по силата на която: Ответникът Х.Х.Н. ***, ЕГН - ********** се задължава ДА ЗАПЛАТИ на ищцовото дружество „***.“ ООД с ЕИК ***, със седалище в гр. ***, представлявано от Н.И.Б., сумата от 10000.00 лева заедно с половината от направените от ищеца разноски по делото за заплатена държавна такса, а именно сумата от 430.20 лева, или да заплати общата сума от 10430.20 лева /десет хиляди четиристотин и тридесет лева/ в срок до една седмица от влизане в сила на определението на съда за одобряване на спогодбата между страните. В случай, че ответника не заплати тази сума от общо 10430.20.00 лева в уговорения срок, ищцовото дружество да има право да се снабди с изпълнителен лист за посочените по-горе суми, заедно със законната лихва върху сумата от 10000.00 /десет хиляди/ лева, считано от датата на падежа до окончателното плащане. Банковата сметка по която ответника следва да заплати на ищеца посочената по-горе сума в общ размер на 10430.20 лева е следната : *** с BIC ***. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 429/2016 година по описа на Районен съд – Елхово поради постигната и одобрена съдебна спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване, а в останалата част - подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд в едноседмичен срок, считано от днес. Адв.П. – Моля да ни бъде възстановена половината от държавната такса на основание чл.78, ал.9 от ГПК, като сумата ни бъде преведена по банковата сметка както следва: *** с BIC ***. Предвид приключване на делото със спогодба и на основание чл. 78, ал.9 от ГПК съдът счита, че на ищеца следва да бъде възстановена половината от внесената държавна такса за образуване на настоящото дело или сума в размер на 430.20 лева, която да бъде преведена по банков път на посочена от процесуалния представител на ищеца банкова сметка. ***: На ищеца „***.“ ООД с ЕИК ***, със седалище в гр. ***, представлявано от Н.И.Б., ДА БЪДЕ ВЪРНАТА сумата от 430.20 лева /четиристотин и тридесет лева и двадесет стотинки/, представляваща половината от внесената от него държавна такса за образуване на настоящото дело, като сумата бъде преведена по банков път по банковата сметка на ищеца: *** с BIC ***.
В законна сила от 28.3.2017г.
13 Гражданско дело No 367/2015, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.П.З.,
В.З.В.,
П.З.В.
Л.В.С.,
Н.С.Н.,
И.Д.Н.,
С.Д.Н.,
Д.С.В.,
К.Е.А.,
С.Д.А.,
П.Д.Л.,
А.Г.Т.,
М.Г.И.,
М.А.В.,
Д.А.В.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 31.3.2017г.
РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на село Раздел, общ.Елхово, обл. Ямбол, ЕКАТТЕ 61738, оставени в наследство от ЯНЮ ХРИСТОВ КАМИЛАРОВ /КАТМАРОВ/, б.ж. на с. Раздел, обл. Ямбол, починал на 02.12.1973 година и от Д.А. В.,***, починал на 04.08.1981 година, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ДЯЛ ПЪРВИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Л.В.С. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 047195 – изоставена нива в местността „Пачева кория”, десета категория, с площ от 5.946 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047183 – изоставена нива на Николина Д. Янева; имот № 000228- полски път на община Елхово; имот № 047196 – изоставена нива на С.П.З., Величко З.В. и П.З.В.; имот № 047205 – изоставена нива на Д.А.В.; имот № 047046 – изоставена нива на „С.И.Г“ ООД. 2. ИМОТ № 015084 – ливада в местността „Бохорова бахча“, пета категория, с площ от 2.220 дка, при граници и съседи на имота: имот № 015089 – ливада на А.Г. Тенева; имот № 015033 – ливада на Златка Колева Кръстева и др.; имот № 000023 – вътрешна река на държавата - МОСВ; имот № 000073 – полски път на община Елхово. 3. ИМОТ № 047135 – изоставена нива в местността „Недевски орехи“, десета категория, с площ от 5.000 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047134 – изоставена нива на М.А.В.; имот № 047136 – изоставена нива на Д.С.В., имот № 047093 – изоставена нива на „Хера Агро“ ЕООД; имот № 047145 – полски път на община Елхово. 4. ИМОТ № 047194 – нива в местността „Дълбок дол“, десета категория, с площ от 6.100 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047193 – нива на Д.С.В.; имот № 000235 – полски път на община Елхово; имот № 047148 – полски път на община Елхово; имот № 047192 – нива на А.Г.Т.. Стойността на този дял е 4 804 /четири хиляди осемстотин и четири/ лева. ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик С.П.З. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. Имот № 040077 – нива в местността „Сарпа“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 040075 – нива на Величко З.В.; имот № 040055 – нива на наследниците на Тодора Колева Кавръкова; имот № 040854 – нива на „Хера Агро“ ЕООД; имот № 040053 – нива на наследниците на Янчо Петров Камиларов; имот № 040064 – полски път на община Елхово; имот № 040076 – нива на П.З.В.. ДЯЛ ТРЕТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик В.З.В. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. Имот № 040075 – нива в местността „Сарпа“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 040055 – нива на наследниците на Тодора Колева Кавръкова; имот № 040077 – нива на С.П.З.; имот № 040076 – нива на П.З.В.; имот № 040064 – полски път на община Елхово. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик П.З.В. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1 ИМОТ № 040076 – нива в местността „Сарпа“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 040075 – нива на В.З. Великов, имот № 040077 – нива на С.П.З.; имот № 040064 – полски път на община Елхово. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на С.П.З. ***, ЕГН **********, В.З.В. ***, ЕГН **********, П.З.В. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: ИМОТ № 047196 – изоставена нива в местността „Пачева кория“, десета категория, с площ от 5.630 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047195 – изоставена нива на Л.В.С.; имот № 000228 – полски път на община Елхово; имот № 047197 – изоставена нива на Н.С.Н., И.Д.Н. и С.Д.Н.; имот № 047205 – изоставена нива на Д.А.В.. Стойността на дял ВТОРИ е 1602.00 /хиляда шестстони и два/ лева. Стойността на дял ТРЕТИ е 1602.00 /хиляда шестстони и два/ лева. Стойността на дял ЧЕТВЪРТИ е 1601.00 /хиляда шестстони и два/ лева. ДЯЛ ПЕТИ- ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Н.С.Н. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 047190 – нива в местността „Дълбок дол“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000232 – прокар на община Елхово; имот № 047109 нива на наследниците на В.Д. Гаджонов; имот № 047191 – нива на И.Д.Н.; имот № 047148 – полски път на община Елхово. ДЯЛ ШЕСТИ- ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик И.Д.Н. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 047191 – нива в местността „Дълбок дол“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047190 – нива на Н.С.Н.; имот № 047109 – нива на наследниците на В.Д. Гаджонов; имот № 047192 – нива на С.Д.Н.; имот № 047148 – полски път на община Елхово. ДЯЛ СЕДМИ- ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик С.Д.Н. ***, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ИМОТ № 047192 – нива в местността „Дълбок дол“, десета категория, с площ от 3.300 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047191 – нива на И.Д.Н.; имот № 047109 – нива на наследниците на В.Д. Гаджонов; имот № 047193 – нива на Д.С.В.; имот № 047194 – нива на Л.В.С.; имот № 047148 – полски път на община Елхово. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Н.С.Н. ***, ЕГН **********, И.Д.Н. ***, ЕГН **********, С.Д.Н. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: ИМОТ № 047197 – изоставена нива в местността „Пачева кория”, десета категория, с площ от 5.630 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047196 – изоставена нива на С.П.З., В.З.В. и П.З.В.; имот № 000228 – полски път на община Елхово; имот № 047198 – изоставена нива на К. Евтимова Авмрова; имот № 047204 – изоставена нива на М.А.В.; имот № 047205 – изоставена нива на Д.А.В.. Стойността на дял ПЕТИ е 1602.00 /хиляда шестстони и два/ лева. Стойността на дял ШЕСТИ е 1601.00 /хиляда шестстони и един/ лева. Стойността на дял СЕДМИ е 1601.00 /хиляда шестстони и един/ лева. ДЯЛ ОСМИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик К.Е.А. ***, махала Падина, общ. Земен, обл. Перник, ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1.ИМОТ № 047198 – изоставена нива в местността „Пачева кория”, десета категория, с площ от 4.687 дка, при граници и съседи на имота: имот № 047197 – изоставена нива на Н.С.Н., И.Д.Н. и С.Д.Н.; имот № 000228 – полски път на община Елхово; имот № 047199 – изоставена нива на С.Д.А.; имот № 047203 – изоставена нива на М.Г.И.; имот № 047204 – изоставена нива на М.А.В.. 2. ИМОТ №013074 – нива в местността „Кара ишлия”, шеста категория, с площ от 3.401 дка, при граници и съсед