РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 272/2017, III състав Делба С.Х.Д. Д.Д.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 13.2.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : № 21 ОДОБРЯВА постигната спогодба между съделителите - ищцата – С.Х.Д., с ЕГН **********,*** и ответника - Д.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, при условията, изложени от страните и вписани в протокола от провелото се на днешна дата открито с.з., както следва: В ДЯЛ на С. Х. Д., с ЕГН **********,***, СЕ ВЪЗЛАГА и същата става изключителен собственик на следния недвижим имот, находящ се в град Елхово, обл.Ямбол, на ул. „Търговска" №101, вх.Б, ет.3, ап.19, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 27382.500.767.1.19 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка седемстотин шестдесет и седем точка едно точка деветнадесет/ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, община Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, намиращ се в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.767 /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и две точка петстотин точка седемстотин шестдесет и седем точка/, предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 39,60 кв.м. /тридесет и девет цяло и шестдесет кв.м./, състоящ се от кухня, дневна, антре, баня-тоалетна и една тераса, заедно с прилежащото избено помещение №8 /осем/ с площ 6,04 кв.м. /шест цяло и четири кв.м./, при граници за избеното помещение: изток-коридор, запад-коридор, север-коридор и юг-мазе №7, както и 2,895 % /две цяло осемстотин деветдесет и пет процента/ идеални части от общите части на сградата и съответното отстъпеното право на строеж върху мястото от 44,82 кв.м. /четиридесет и четири цяло и осемдесет и два кв.м./, ниво на обекта; 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 27382.500.767.1.20, 27382.500.767.1.18, под обекта: 27382.500.767.1.16; над обекта: 27382.500.767.1.22. Данъчната оценка на този дял възлиза на сумата от 4 099.00 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК от 09.05.2017 г. на отдел МДТ при община – Елхово. Сумата в размер на 5 000.00 /пет хиляди/ лева за уравнение на дяловете е изплатена изцяло и в брой от съделителя - ищцата С.Х.Д., с ЕГН **********,***, чрез пълномощника й по делото - адв.Ч. лично на съделителя - ответника Д.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес ***. Съделителят - ответникът Д.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, предаде на адв.Ч. като пълномощник на съделителя - ищцата С.Х.Д., с ЕГН **********,***, ключовете за процесния недвижим имот, описан по-горе. Страните по делото постигнаха договореност и се споразумяха и за следното - ПРЕДОСТАВЯ СЕ срок от 10 дни, считано от днес, съделителят - ответника Д.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес ***, да изнесе от процесния имот, надлежно индивидуализиран по-горе, собствените си движими вещи. С настоящата съдебна спогодба съделителите - страни по делото ликвидират окончателно съсобствеността и отношенията си с процесния имот, предмет на настоящата съдебна делба, представляващ самостоятелен обект в сграда, като заявяват, че нямат един към друг имуществени претенции във връзка с имота, както към момента, така и за в бъдеще. Разноските остават за страните така, както са направени. ОСЪЖДА С. Х.Д., с ЕГН **********,***, на основание чл.78 от ГПК, вр.с чл.8 от ТДТССГПК, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 100.00 /сто/ лева, върху стойността на дела й, както и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист, платими в полза на бюджета на съдебната власт, вносими по сметката на РС-Елхово. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 272/2017г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а в частта относно прекратяване на производството подлежи на въззивно обжалване с частна жалба, в 1-седмичен срок, пред ЯОС чрез ЕРС.
2 Гражданско дело No 334/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ОРЕНДА-777 ЕООД Й.Ж.Й. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „ОРЕНДА – 777“ ЕООД, ЕИК 201365235, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „***№7, ет.1, ап.3, представлявано от управителя К.Г.П., чрез адв. Д.Т., служебен адрес ***, офис 7, против Й.Ж.Й. ***, иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за сума в размер на 2400.00 лева, представляващи обезщетение за причинените на ищцовото дружество имуществени вреди от ответника, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.06.2016 година до окончателното изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА „ОРЕНДА – 777“ ЕООД, ЕИК 201365235, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „***№7, ет.1, ап.3, представлявано от управителя К.Г.П., чрез адв. Д.Т., служебен адрес ***, офис 7, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на Й.Ж.Й. ***, направените по делото разноски в размер на 300.00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:______________ /Яна Ангелова/
3 Гражданско дело No 686/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки М.Х.С.,
Г.Д.В.
И.Д.И.,
ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 16.2.2018г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН, на основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД, като накърняващ добрите нрави сключения Договор за аренда на земеделска земя от 12.12.2016 година, вписан в Служба по вписванията Елхово с вх. рег. № 4259 от 13.12.2016 г., акт № 294, т.4, по силата на който ответника И.Д.И. с ЕГН – **********,***, в качеството му на собственик и арендодател, е предоставил на ответника „ЛАЛКОВЦИТЕ“ ЕООД с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление– с. Лалково, общ.Елхово, ул. „Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя Б.П.И., с ЕГН **********, в качеството й на арендатор, за временно и възмездно ползване следните недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Лалково, общ.Елхово, а именно: 1. Нива в местността „СМАИЛЦА" с площ 35.256 /тридесет и пет дка двеста петдесет и шест кв.м./ дка, 5 категория, представляваща имот № 011016 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 011017, 011014, 011053, 000381, 011019; 2. Нива в местността „ВЪЛЧАРНИКА" с площ 30.000 /тридесет дка / дка, 5 категория, представляваща имот № 016009 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 016008, 000391, 016010, 000109; 3. Нива в местността „ДЪЛГО КЕЛЕМЕ" с площ 14.516 /четиринадесет дка петстотин и шестнадесет кв.м./ дка, 3 категория, представляваща имот № 020056 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 020054, 020127, 000015, 000385; 4. Нива в местността „КОРУБА" с площ 40.347 /четиридесет дка триста четиридесет и седем кв.м/ дка, 10 категория, представляваща имот № 021004 по плана за земеразделяне на селото, при граници на имота: имоти с №№ 021005, землищна граница, 021003, 000022, 021007, ОСТАВЯ без разглеждане предявеният от ищците М.Х.С. ***, ЕГН ********** и Г.Д.В. ***, ЕГН **********, чрез пълномощник адв. Я.П. ***, с адрес за призоваване гр. Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ № 14, кант. 506, против И.Д. ***, и „ЛАЛКОВЦИТЕ“ ЕООД с ЕИК 128606115 със седалище и адрес на управление с. Лалково, община Елхово, ул. „Христо Ботев“ №3, представлявано от управителя Б.П.И. с адрес за кореспонденция съгласно Търговския регистър гр. Ямбол, ул. „Одрин“ №4, ет.3, ап.8, при условията на евентуалност иск с правно основание чл. 229, ал.3, вр. ал.2 от ЗЗД и чл. 4, ал.1 от ЗАЗ - за приемане за установено, че сключеният между ответниците Договор за аренда на земеделска земя от 12.12.2016 година, вписан в Служба по вписванията Елхово с вх. рег. № 4259 от 13.12.2016 г., акт № 294, т.4, има сила за пет стопански години, предвид уважаването на предявения главен иск с правно основание чл.26, ал.1, предл.3 от ЗЗД. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците И.Д.И. с ЕГН – **********,*** и „ЛАЛКОВЦИТЕ“ ЕООД, с ЕИК 128606115, със седалище и адрес на управление – с.Лалково, общ.Елхово, ул.“Христо Ботев“ №3, представлявано от Управителя - Б.П.И., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция съгласно ТР – гр.Ямбол, ул. „Одрин“ № 4, ет.3, ап.8, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищците М.Х.С. ***, ЕГН ********** и Г.Д.В. ***, ЕГН **********, чрез пълномощник адв. Я.П. ***, с адрес за призоваване гр. Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ № 14, кант. 506, направените по делото разноски в общ размер на 586.56 лева. ДАВА на ищците М.Х.С. ***, ЕГН ********** и Г.Д.В. ***, ЕГН **********, чрез пълномощник адв. Я.П. ***, с адрес за призоваване гр. Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ № 14, кант. 506, шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115, ал.2 от ЗС. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ........................ /Я. Ангелова/
4 Гражданско дело No 698/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА ЕЛХОВО Д.Б.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСЪЖДА Д. ***, ЕГН – **********,***, с адрес на управление: гр.Елхово, ул. „Търговска”, № 13, Булстат № 000970165, представлявана от Кмета Петър Андреев Киров от гр.Елхово, с ЕГН **********, на основание чл.232, ал.2 от ЗЗД, вр. с чл. 2, ал.2 от Договор за наем № 3 от 27.10.2011 година между страните, сумата от 1359.81 лева /хиляда триста петдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки/, представляваща дължима и неплатена за стопанската 2016-2017година годишна наемна цена за ползването на наети четири имота – частна общинска собственост съгласно Договор за наем № 3 от 27.10.2011 година, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 19.10.2017 година до окончателното плащане, на основание чл. 86 от ЗЗД да заплати сумата от 145.00 лева /сто четиридесет и пет лева/, представляваща лихва за забава върху неплатената наемна цена за периода от датата на падежа – 01.10.2016г. до подаването на исковата молба в съда - 19.10.2017г., както и на основание чл.78 ал.1 от ГПК да заплати сумата от 742.55 лева /седемстотин четиридесет и два лева и петдесет и пет стотинки/ - направените от ищеца разноски по делото за настоящата инстанция с оглед уважаване на иска. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 90/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки М.Т.П.,
И.А.Д.
Х.С.Н.,
Х.Х.Н.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 19.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 231 от ГПК – поради ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКОВАТА МОЛБА, производството по гр. дело № 90/2017 година по описа на РС – Елхово, В ЧАСТТА по предявената от М.Т.П. *** и И.А.Д. ***, чрез пълномощни адв. Я.П. ***, с адрес за призоваване гр. Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ № 14, кант. 506, против Х.С.Н. и Х.Х.Н.,***, искова молба. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК, производството по гр. дело № 90/2017 година по описа на РС – Елхово, В ЧАСТТА по предявеният от Х.С.Н. с ЕГН ********** чрез пълномощник – адв. Х.К. ***, съдебен адрес ***, кант. 407, против М.Т.П. ***, съдебен адрес ***, кант. 506, чрез адв. П., насрещен иск за сумата от 500.00 лева, представляваща капаро по уговорена сделка за покупко – продажба на земеделски земи, оставени в наследство от наследодателя М.П., която не се е състояла,поради липсата на искане от страните по делото по предявения насрещен иск за възобновяването му в 6- месечен срок от спиране на производството по делото по реда на чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.
6 Гражданско дело No 786/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Г.С.П. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 22.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по гр. д. № 786/2017 година по описа на Районен съд гр.Елхово, поради оттегляне на исковата молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Ямболски окръжен съд чрез Елховския районен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се връчи на страните.
7 Гражданско дело No 60/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА ЕЛХОВО Х.Х.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА на основание чл.232, ал.2 ЗЗД Х.Х.К. ***, с ЕГН **********,***, представлявана от кмета П.А. К., с адрес на управление гр. ***, ул. „Търговска“ №13, с БУЛСТАТ 000970165, на основание чл. 232, ал.2 от ЗДД, сумата от 535.20 /петстотин тридесет и пет лева и двадесет стотинки/, представляваща дължим наем за периода от 01.10.2015 година до 31.05.2016 година по Договор за наем на земеделска земя - публична общинска собственост от 15.05.2015 година и Допълнително споразумение към него от 12.05.2016 година, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 10.02.2017 година до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА на основание чл. 86 от ЗЗД Х.Х.К. ***, с ЕГН **********,***, представлявана от кмета П.А. К., с адрес на управление гр. ***, ул. „Търговска“ №13, с БУЛСТАТ 000970165, сумата от 37.99 /тридесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки/ лв., представляващи обезщетение за забава за периода от 01.06.2016 година до датата на предявяване на исковата молба – 10.02.2017 година върху сумата от 535.20 лева, като искът с правно основание чл. 86 от ЗЗД за разликата от 37.99 лева до предявения размер от 38.13 /тридесет и осем лева и тринадесет стотинки/ лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. Предявеният от Х.Х.К. ***, с ЕГН **********,***, представлявана от кмета П.А. К., с адрес на управление гр. ***, ул. „Търговска“ №13, с БУЛСТАТ 000970165, иск с правно основание чл. 230, ал.2, вр. чл. 79 от ЗЗД за сумата от 1474.34 /хиляда четиристотин седемдесет и четири лева и тридесет и четири/ лева, представляващи обезщетение за неизпълнение на задължение на община *** да предаде на Х.Х.К. имотите, предмет на Договор за наем на земеделска земя публична общинска собственост от 15.05.2015 година, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 01.03.2017 година до окончателното изплащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 ГПК Х.Х.К. ***, с ЕГН **********,***, представлявана от кмета П.А. К., с адрес на управление гр. ***, ул. „Търговска“ №13, с БУЛСТАТ 000970165, направените по делото разноски в размер на 550.10 лева, съразмерно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 ГПК ОБЩИНА ***, представлявана от кмета П.А. К., с адрес на управление гр. ***, ул. „Търговска“ №13, с БУЛСТАТ 000970165, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Х.К. ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 46.50 лева, съразмерно отхвърлената част от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:______________
8 Гражданско дело No 776/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака Т.М.Ж. М.Я.Ж. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 28.2.2018г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД на основание чл.49, ал.1 от СК, гражданският брак, сключен между Т.М. ЖЕЛЯКОВА с ЕГН – **********,***, чрез адв. И.Ч. и М.Я.Ж. с ЕГН – **********,***, с Акт за граждански брак № 0028 на 23.04.1989 година в град Елхово, като дълбоко и непоправимо разстроен, без съдът да се произнася за вината. След прекратяването на брака ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Елхово, обл.Ямболска, ж.к. „Изгрев“, бл. № 18, вх.В, ет.1, ап.26, собственост на двамата съпрузи, на съпругата Т.М. ЖЕЛЯКОВА. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Т.М. ЖЕЛЯКОВА да носи предбрачното си фамилно име – Я.. ОСЪЖДА Т.М. ЖЕЛЯКОВА с ЕГН – **********,***, чрез адв. И.Ч., да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА М.Я.Ж. с ЕГН – **********,***, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Елхово държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет/ за допускането на развода и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.