РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 37/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО У.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 1.2.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП- Елхово Снежина Стоянова от една страна и обвиняемият У.А. и неговия защитник – адв.И.Ч. *** от друга страна, както следва: Обвиняемият У.А., роден на *** година в Република Турция, гражданин на Република Турция и Република България, с постоянен адрес:***, с полувисше образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.01. 2017 година около 03.15 часа в района на ГКПП - Лесово управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес 190 Е“ с peг. № *** след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,37 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство - алкотест, марка „Дрегер 7410+“ с инв.№ 0135, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, а именно - Споразумение № 179/17.09.2015 година по НОХД № 1884/2015 година на Районен съд гр. Шумен, в сила от 17.09.2015 година - престъпление по чл.343б, ал. 2, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият У.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемият У.А. не са претърпени имуществени щети и няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от обвиняемият У.А. по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим в затвор и ГЛОБА в размер на 300 лева. При изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода, на основание чл. 59, ал.2, вр. ал.1 от НК, се ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия У.А. е бил задържан със Заповед за задържане per. №261 зз-5 от 24.01.2017г. на РУ - Елхово на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, считано от 04.00 часа на 24.01.2017г. до 17.00 часа на 24.01.2017 година, както и времето през което е бил задържан с Постановление от 24.01.2017 година на Районна прокуратура гр. Елхово за задържане за срок от 72 часа считано от 17.00 часа на 24.01.2017г. до 17.00ч. на 27.01.2017 година. На основание по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава обвиняемият У.А. от право да управлява МПС за срок ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемия е лишен по административен ред от възможността да упражнява това право. По досъдебното производство няма направени разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по делото в тази му част. Съдът намира, че са налице основанията на чл. 68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на наказанието от четири месеца лишаване от свобода, наложено на У. Алтункалъч по НОХД № 1884/2015 година по описа на РС – Шумен. По Цитираното наказателно дело съдът е одобрил споразумение за решаване на наказателното производство, съгласно което У. Алтункалъч е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за което му е наложено наказание четири месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал.1 от НК съдът е отложил изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за срок от три години. Определението, с което е одобрено споразумението, е влязло в законна сила на 17.09.2015 година, от което дата е започнал да тече и тригодишния изпитателен срок. Деянието, за което У. Алтункалъч е признат за виновен по настоящото наказателно дело, е извършено на 24.01.2017 година, т.е. в изпитателния срок по НОХД № 1884/2015 година по описа на РС – Шумен, поради което и същото следва да бъде изтърпяно ефективно в затвор при първоначален „строг“ режим. Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 68, ал.1 от НК, съдът О П Р Е Д Е Л И: № 29 ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено на У.А. с ЕГН ********** по НОХД № № 1884/2015 година по описа на РС – Шумен, което наказание следва да изтърпи изцяло в затвор при първоначален „строг“ режим. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест през ОС – Ямбол чрез РС – Елхово в 15 – дневен срок от днес. Обвиняемият У.А. /чрез преводача/ - Не желая да ми се предоставя писмен превод на определенията на съда, запознат съм с тях. Преводача - Не желая да ми се заплаща възнаграждение за извършения превод. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.35 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: .
У.А.
В законна сила от 1.2.2017г.
2 НОХД No 38/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Т.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 3.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 31 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна - подсъдимият Х.Т.Х. и неговият защитник адв.Пл.М., както следва: Подсъдимият Х.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, ел. техник в ПСФ „***“ гр.Ямбол, неосъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2017 година, около 22.20 часа, на кръстовище на път 1-7 и разклон за село Бояново, област Ямбол, в посока от село Бояново за град Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Саксо“ с peг. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.36 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „АЛКОТЕСТ Дрегер 7410+“ с инв.№0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Х.Т.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Х.Т.Х. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.2 от НК на подсъдимият Х.Т.Х. СЕ НАЛАГА и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият се НАЛАГА и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила и привеждане в изпълнение на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 38/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.45 часа.
Х.Т.Х.
В законна сила от 3.2.2017г.
3 АНД No 537/2016, II състав КАТ П.Т.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 6.2.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление 16-0261-000424 от 14.09.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на П.Т. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП затова, че на 25.08.2016 година в 22.35 часа в община Болярово на път трети клас № 7906 – на кръстовището на път 79044 и път 7906, в посока от с.Горска поляна към с.Момина църква, управлявал лек автомобил – „Опел Корса“ с рег.№ ***, като за това МПС не е платил винетна такса за движение по републиканските пътища. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
4 АНД No 539/2016, II състав КАТ П.Т.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 6.2.2017г.
Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т. ***, ЕГН – **********, против Наказателно постановление № 16-0261-000423 от 14.09.2016 година, на Началник РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., по пунктове 1, 6, 7 и 8 от същото, с които за административни нарушения на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и 2 от ЗДвП и три пъти на основание чл. 185 е постановено налагане на административно наказание – глоба в размер на 0 /нула/ лева, поради недопустимост на жалбата в тази част и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 16-0261-000423 от 14.09.2016 година, издадено от Началник на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., В ЧАСТТА, с която на П.Т. ***, ЕГН – **********, са наложени административни наказания глоба в размер на 10.00 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП и глоба в размер на 50.00 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП за нарушения по чл. 100, ал.1, т. 2 и по чл. 137А, ал.1 от ЗДвП. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000423 от 14.09.2016 година, издадено от Началник на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на П.Т. ***, ЕГН – **********, са наложени административни наказания както следва: две глоби в размер на по 20.00 лева на основание чл. 185 от ЗДвП и глоба в размер на 200.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП за нарушения съответно по чл. 100, ал.1, т.1, чл. 147, ал.1 и чл. 5, ал.3, т.2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
5 НОХД No 678/2016, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.К.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 7.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: №32 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 678/2016 г. по описа на ЕРС. На вещото лице С.С. на основание чл. 21, ал.2 от Наредба № 2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 20.00 лева и пътни разноски в размер на 18.05 лева за явяването му в съдебно заседание, съгласно представена сметка за изплатени пътни с ЛМПС. На вещото лице Н.Х. на основание чл. 21, ал.2 от Наредба № 2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 20.00 лева. На преводачът Д.У. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 5.00 /пет/ лева. На основание чл. 190, ал.1 от НПК направените по делото разноски остават за сметка на органа, който ги е направил /за сметка на държавата/. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета спрямо подсъдимият С.К.Т.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15 - дневен срок от днес пред ОС Ямбол чрез РС Елхово.
В законна сила от 23.2.2017г.
6 АНД No 643/2016, I състав КАТ И.К.Д. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000511 от 28.09.2016 година на Началник РУ на МВР - Елхово, В ЧАСТТА, с която на И.К.Д. ***. Загора, ЕГН **********, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10.00 лева на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. 1 и 2 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000511 от 28.09.2016 година на Началник РУ на МВР - Елхово, В ЧАСТТА, с която на И.К.Д. ***. Загора, ЕГН **********, са наложени следните административни наказания: на основание чл. 181, т.1 от ЗДвП – ГЛОБА в размер на 50.00 лева; на основание чл. 185 от ЗДвП – ГЛОБА в размер на 20.00 лева и на основание чл. 183, ал.4, т.10 от ЗДвП – ГЛОБА в размер на 50.00 лева, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-изменено
В законна сила от 7.3.2017г.
7 НОХД No 63/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО О.О. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 10.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 37 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП - С. С. от една страна и подсъдимия О.О. /O. O./ и неговия защитник адв.С.А. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ О.О. /O. O./, роден на *** година в гр.***, Република Турция, турски гражданин, с висше образование, адрес: Република Турция, гр.***, ул.“***“ №**, автомобилен инженер, неосъждан, женен СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, ЧЕ на 09.02.2017 година в района на 169 гранична пирамида в землището на с.Странджа, обл.Ямбол, действайки като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК на О.О. /O. O./ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода, наложено на О.О. /O. O.//, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД”ГП” град Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Ю.М.К. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 7,50 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 63/2017г. по описа на ЕРС. Подсъдимия /чрез преводача/ – Не желая да ми бъде извършен писмен превод на определението за одобряване на споразумениео. Адв. С.А. – Не желаем писмен превод на определението за одобряване на споразумението. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта касаеща произнасянето на съда по направените в съдебното производство разноски за преводач подлежи на обжалване и протестиране, а в частта му с която се одобрява постигнатото споразумение и се прекратяван наказателнот производство е окончаелно.
О.О.
В законна сила от 10.2.2017г.
8 НОХД No 64/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Б. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 10.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И №36 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимия Х.Б. /H. B. и неговия защитник адв. Х.П. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Х.Б. /H. B./, роден на *** ***, Република Турция, живущ ***, Република Турция, квартал „***“, ул. „***“ № ***, турчин, гражданин на Р.Турция, с основно образование, земеделец, женен, осъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 08.02.2017 г. в района на 234 гранична пирамида, в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, област Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта- престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК; За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК на Х.Б. /H. B./ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Х.Б. /H. B./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД”ГП” град Елхово. Веществени доказателства-няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Ю.К. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 7,50 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 64/2017г. по описа на ЕРС. Подсъдимия /чрез преводача/ – Не желая да ми бъде извършен писмен превод на определението за одобряване на споразумението. Адв.Х.П. - Не желаем да ни бъде извършен писмен превод на определението за одобряване на споразумението. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта касаеща произнасянето на съда по направените в съдебното производство разноски за преводач подлежи на обжалване и протестиране, а в частта му с която се одобрява постигнатото споразумение и се прекратяван наказателнот производство е окончаелно.
Х.Б.
В законна сила от 10.2.2017г.
9 НОХД No 68/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 15.2.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Т. К. от една страна и подсъдимия А.Х. и неговият защитник адв.Б. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.Х., роден на *** г. в гр.Буковичил, Република Черна гора, с турско гражданство, с начално образование, разведен, безработен, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 14.02.2017 г. около 14:40 часа на кръстовището на път 1-7 с път III-7008, общ.Елхово, обл.Ямбол, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Венто" с per. № 34ВК5467, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно2,05 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 + с инв. № 0135 - Престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Х. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Х. по чл.343б, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание: ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК на А.Х. се определя наказание – ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от право да управлява моторно превозно средство. На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на така определеното наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство се ПРИСПАДА времето, през което А.Х. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 14.02.2017година до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и привеждането му в изпълненние. От извършеното престъпление от подсъдимият не са причинени имуществени вреди. По досъдебното производство направени разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил по см. на чл.189, ал.2 от НПК. Няма иззети веществени доказателства. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 68/2017г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Х.
В законна сила от 15.2.2017г.
10 АНД No 638/2016, II състав Други административни от наказателен характер дела К.Н.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.2.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000543 от 13.10.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на К.Н.К. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева на основание чл.638, ал.1, т.1, вр. с чл. 461, т.1 от Кодекса за застраховането. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 10.3.2017г.
11 НОХД No 607/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Н.Р. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 17.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 53 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана С от една страна и подсъдимия Х.Н.Р. и неговия защитник адв. И М от БАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Х.Н.Р., роден на *** ***, с адрес ***4 и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 02.09.2016 година, около 03.50 часа в град Елхово, област Ямбол, по улица „Васил Левски", управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил влекач с рег.№А 6844 ММ с прикачено към него полуремарке с рег.№А 0555 EM, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,42 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство за измерване „Алкотест Дрегер 7410+" с фабричен №ARSM 0135, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - осъден с Присъда №214/27.11.2014 година по НОХД №1256/2014 година по описа на РС-Стара Загора, влязла в законна сила на 27.01.2015 година - престъпление по чл.343б, ал.2. вр. ал.1 от НК За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.2, вр.ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на Х.Н.Р. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от Х.Н.Р. при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия се налага и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 250.00 лв. На основание чл.343г, във вр. чл.343б, вр.чл.37, т.7 от НК на Х.Н.Р. се определя наказание – ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма.
Х.Н.Р.
В законна сила от 17.2.2017г.
12 НОХД No 653/2016, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.И.С.,
Т.А.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 17.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 51 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор Т.К., подсъдимите И.И.С. и Т.А.А. и техния защитник - адв.Д. И.Д. ***, съгласно което: Подсъдимият И.И.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден в периода от началото на месец март 2016 година до 20.03.2016 година, от имот - дворно място, находящо се на ул. „***“ в гр.Елхово, обл.Ямболска, действайки в съучастие като съизвършител с Т.А.А., отнел чужди движими вещи - 1 бр. акумулатор, червен на цвят с две дръжки, 72 ампер часа, на стойност 80.00 лева, 1 бр. акумулатор, черен на цвят, с една дръжка, 55 ампер часа, на стойност 60.00 лева, 2 бр. тонколони за автомобил, черни на цвят, с височина 15 см., на единична стойност 25.00 лева или общо двете на стойност 50.00 лева, 4 бр. алуминиеви джанти, 15 цола, на единична стойност 20.00 лева или общо четирите на стойност 80.00 лева и 4 бр. автомобилни гуми, 15 цола, на единична стойност 5.00 лева или общо четирите на стойност 20.00 лева, всички вещи на стойност 290.00 лева, от владението на собственика им И.И.А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършването на кражбата е използвано моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“, модел „Орион“ с ДК № *** и деянието е извършено повторно след като С. е бил осъден с Присъда № 66/13.07.2011г. по НОХД № 210/2011г. на PC-Елхово, влязла в сила на 29.07.2011 година за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и деянието не представлява маловажен случай – престьпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал. 2, вр. чл.28, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр, чл.20, ал. 2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК на подсъдимия И.И.С. се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК така определеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимия И.И.С. се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. Подсъдимият Т.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден в периода от началото на месец март 2016 година до 20.03.2016 година, от имот - дворно място, находящо се на ул.„***“ в гр.Елхово, обл.Ямболска, действайки в съучастие като съизвършител с И.И.С., отнел чужди движими вещи - 1 бр. акумулатор, червен на цвят с две дръжки, 72 ампер часа, на стойност 80.00 лева, 1 бр. акумулатор, черен на цвят, с една дръжка, 55 ампер часа, на стойност 60.00 лева, 2 бр. тонколони за автомобил, черни на цвят, с височина 15 см., на единична стойност 25.00 лева или общо двете на стойност 50.00 лева, 4 бр. алуминиеви джанти, 15 цола, на единична стойност 20.00 лева или общо четирите на стойност 80.00 лева и 4 бр. автомобилни гуми, 15 цола, на единична стойност 5.00 лева или общо четирите на стойност 20.00 лева, всички вещи на стойност 290.00 лева, от владението на собственика им И.И.А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършването на кражбата е използвано моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“, модел „Орион“ с ДК № *** – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал. 2 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал. 2 от НК и чл.54 от НК на подсъдимият Т.А.А. се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК така определеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимия Т.А.А. се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието, извършено от двамата подсъдими, няма причинени имуществени вреди, които да не са възстановени. Веществени доказателства по делото - няма. Разноските по делото в размер на 57.96 лева, направени в хода на ДП, следва да се заплатят от подсъдимите И.И.С. и Т.А.А. по равно, а именно всеки от тях да заплати по 28.98 лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. Разноските по делото в размер на 29.53 лева, направени в хода на съдебното производство се заплащат от подсъдимите И.И.С. и Т.А.А. по равно, а именно всеки от тях да заплати по 14.77 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Елхово. След като одобри споразумението по НОХД № 653/2016 година, съдът се занима и с мярката за неотклонени, взета с Постановления от 08.09.2016 година в хода на ДП спрямо всеки от подсъдимите И.И.С. и Т.А.А., а именно „ПОДПИСКА” и предвид решаването на наказателното производство със сключване и одобряване на споразумение между РП-Елхово, подсъдимите и техния защитник, съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да отмени мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимите. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.4 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо всеки от подсъдимите И.И.С. и Т.А.А. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 653/2016 година, по описа на ЕРС. Настоящото ОПРЕДЕЛЕНИЕ в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение взета, спрямо всеки от двамата подсъдими И.И.С. и Т.А.А. - подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Окръжен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от днес.
И.И.С.
Т.А.А.
В законна сила от 17.2.2017г.
13 НОХД No 281/2016, III състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 20.2.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, шофьор в „Колашинац" гр.Висбаден, Република Германия, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2013 година около 06.00 часа в района на с.Златиница, обл.Ямбол по път II-79 в посока от с. Златиница, обл.Ямбол към гр.Болярово, обл. Ямбол при управлението на моторно превозно средство - товарна композиция, включваща влекач марка „МАН ТГА18.430 БЛС" с peг. № А 2983 ВК и полуремарке марка „МЕГА МНВ“ с peг. № СО 0892 ЕК, нарушил правилата за движение - чл.20, ал. 1 от ЗДвП „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“ и чл.20 ал.2 от ЗДвП - "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движение . Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението", с което причинил пътно -транспортно произшествие, изразяващо се в безконтролирано отклоняване посоката на движение на товарната композиция надясно, напускане на пътното платно, навлизане в десния банкет и ската след него и преобръщане по хоризонталната ос на товарната композиция и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди по товарен автомобил /влекач / марка „МАН ТГА18.430 БЛС" с peг. № А 2983 ВК, собственост на „Ваня Транспорт“ЕООД-гр. Карнобат, обл. Бургас, на стойност 15 468.50 лева – престъпление по чл.343 ал.1 б.“а“ вр.с чл.342 ал.1 от НК, като на това основание и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното на подсъдимия А.А.А. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК лишава подсъдимият А.А.А., с установена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на влизане в сила и на привеждане в изпълнение на настоящата присъда. ПРИЗНАВА подсъдимият А.А.А., ЗА НЕВИНОВЕН за разликата в стойността на причинените значителни имуществени вреди – предмет на инкриминираното престъпно деяние, а именно – за разликата от 15 468.50 лева до 21 047.00 лева, поради което в тази част от предявеното му и поддържано от РП-Елхово обвинение, на основание чл.304 от НПК, ГО ОПРАВДАВА. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият А.А.А., с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол направените във фазата на ДП разноски в размер на 307.40 /триста и седем лева и четиридесет стотинки/ лева, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 210.00 /двеста и десет/ лева и държавна такса при издаване на изпълнителен лист в размер на 5 /пет/ лева. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
А.А.А.
Мотиви от 20.3.2017г.
14 АНД No 556/2016, I състав ДИТ ИВА ТРЕЙД 2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 22.2.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000439 от 15.07.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ямбол Стоян Ников И., с коeто на „Ива Трейд 2012“ ЕООД с ЕИК 201917331, със седалище в гр.Ямбол, представлявано от И.Г.Г., е наложена имуществена санкция в размер на 1600.00 лева на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 63, ал.2 от КТ, извършено на 10.05.2016 година, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ от 1600.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено
15 НОХД No 69/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.И.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 22.2.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат Димитър Илиев Димитров от АК Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият С.И.П. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият С.И.П., роден на ***г*** с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, вдовец, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2017 година около 21,45 часа в с.Мамарчево, обл. Ямбол по ул. „***“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ситроен ZX" per. № У 15 12 АМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,62 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство " ДРЕГЕР 7410+" с инв.№ 0135, престъпление по чл.343б,ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият С.И.П. по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред. От престъплението, извършено от подсъдимият С.И.П. не са причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 69 /2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.10 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
С.И.П.
В законна сила от 22.2.2017г.
16 НОХД No 73/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.И.Т. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 22.2.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, адвокат Карагеоргиева от АК Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият Д.И.Т. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият Д.И.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН-*********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.02.2017 година, около 22.35 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Царибродска", в посока от ул. „Вардар" към ул. „Ал.Стамболийски" и по ул. „Ал.Стамболийски", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „***" с per. №***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,28 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическо изследване №78/13.02.2017 година на експерт в НТЛ при ОДМВР-Ямбол, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Д.И.Т. по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода . На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящето споразумение, в законна сила. На основание чл. 55, ал. 2 от НК, на подсъдимият Д.И.Т. кумулативното наказание „Глоба" в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред. От престъплението, извършено от подсъдимият Д.И.Т. не са причинени имуществени вреди. Направени по делото разноски в размер на 91.26 лева, се заплащат от подсъдимият по сметка на ОД на МВР Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД №73/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12.05 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕКРЕТАР :
Д.И.Т.
В законна сила от 22.2.2017г.
17 НОХД No 78/2017, II състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ф.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 22.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 61 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимия Ф.Д. и неговия защитник – адв.И.Ч., както следва: Подсъдимият Ф.Д. /F. D./, роден на *** година в гр.***, Република Турция, турчин, с турско гражданство, с адрес:***, Република Турция, със средно образование, женен, шофьор във фирма „***“, неосъждан, с кимлик № ***, притежаващ паспорт ***, издаден в Република Турция на *** година с валидност до *** година, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2017 година около 13.00 часа в района на ГКПП-Лесово, обл. Ямболска, извършил непристойни действия - обиждал, ритал и псувал на висок глас Г.М.К., С.К.К., М. Д.Ж. и Ч.А.Д., с което грубо нарушил обществения ред и изразил явно неуважение към обществото, като деянието и е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията по опазване на обществения ред - не изпълнил отправените към него полицейски разпореждания на младши полицейски инспектор Г.М.К., младши полицейски инспектор С.К.К., младши полицейски инспектор М.Д.Ж. и младши полицейски инспектор Ч.А.Д. ***, да преустанови действията си - ритал и бутал полицейските служители, като деянието и по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и цинизъм, изразяващи се в нанасяне на удари с ритници и отправяне на обиди и нецензурни изрази към служителите на РУ - Елхово - престъпление по чл. 325, ал.2 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Ф.Д. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият Ф.Д. престъпление по чл. 325, ал.2 вр. ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и влизането му в сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – ОД на МВР-Ямбол. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача А.Н.А., който извърши превод от български език на турски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 78/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Ф.Д.
В законна сила от 22.2.2017г.
18 АНД No 662/2016, III състав Агенция "Митници" А.С.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 23.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №902/2016г. от 03.10.2016г. на Началника на Митница – Бургас – Валери Евтимов Стефанов, с което на А. С. Х., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес за връчване на книжа и призовки – гр.Сливен, ул.“Г.С. Раковски“ №19, ет.3, чрез адв.Николай К. от АК-Сливен, на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено отнемане в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – цигари марка „Karelia slims“, твърд пакет, 20 къса в пакет, без акцизен бандерол, с общо количество – 1 000 къса, с обща продажна цена от 245.00 лв. и на основание чл.233 ал.3 вр.с ал.1 от ЗМ й е наложено административно наказание - глоба в размер на 490.00 лева, съставляваща 200 % от продажната цена на тютюневите изделия, за извършено на 08.04.2016 година административно нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците.
19 НОХД No 846/2015, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.П.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 24.2.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимата К.П.С., родена на *** *** чифлик, обл.Варна, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведена, регистрирана като земеделски производител, осъждана, ЕГН – **********, за ВИНОВНА в това, че на 13.09.2015 г., около 22.45 часа, в град Елхово, по улица „***“, в посока от улица „Лом“, управлява МПС – лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“ с регистрационен номер ***, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването й по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №№ 15-0261-000048/27.02.15г., 15-0261-000082/01.04.15г. и 15-0261-000083/01.04.2015г., трите издадени от ВНД Началник на РУП - Елхово, влезли в сила както следва: първото на 16.03.2015г. и следващите две - на 07.05.2015 година, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, вр. с ал.1 /ред. ДВ бр.50/95г./, вр. с чл. 2, ал.1 от НК и чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимата К.П.С., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 61.21 лева /шестдесет и един лева и двадесет и една стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. Присъдата ПОДЛЕЖИ на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
К.П.С.
20 АНД No 239/2016, II състав КАТ Т.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 24.2.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № *** от 08.04.2016 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Т.И.И. ***, ЕГН – **********, са наложени административни наказания както следва: глоба в размер на 200.00 лева на основание чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП и глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП за нарушения по чл. 140, ал.1 и чл. 150 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
21 АНД No 663/2016, I състав РДГ Ж.Г.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 24.2.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 997 от 09.11.2016 година на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен Г. Русев Г., с което на Ж.Г. ***, ЕГН ********** e наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лв. на основание чл.266, ал.1, предл. 4 от Закона за горите за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от с.з., за това, че 26.09.2016 година в землището на село Лесово, на асфалтов път между селата Мелница и Лесово, транспортира със ЗИЛ 131 с рег. № *** 7 пр. куб.м. дървесина от черен бор, немаркирани с контролна горска марка /КГМ/ и непридружени с превозен билет и е постановено заплащане на паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението – 7 пр.куб.м. технологична дървесина от черен бор в размер на 190.12 лева, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
22 НОХД No 720/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.С.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 24.2.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***4, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, младши инспектор на ГКПП-Лесово при ГПУ-Елхово, неосъждан, с ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2016 г., около 08.20 часа, на път I-7, км.297, от главен път гр.Русе-ГКПП-Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, в посока от ГКПП-Лесово-гр.Елхово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Вектра" с ДК № А 3912 КМ, след употреба на наркотични вещества - тетрахидрокарабинол /марихуана/, установено по надлежния ред с техническо средство - полеви тест "Dreger Drug Check - 3000" - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на това основание и чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1 000 /хиляда/ лева. На основание чл.78 ал.4 вр.с чл.343г вр.с чл.37 т.7 и чл.343б ал.3 от НК лишава подсъдимият М.С.А., с установена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.4 от НК при изпълнение на това наказание да се ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право, считано от 18.10.2016 година. ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.А., с установена по-горе самоличност, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 18.10.2016г., на главен път I-7, км.297, на територията на община Елхово, обл.Ямбол, в моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Вектра" с ДК № А 3912 КМ, държал акцизни стоки, а именно: 60 броя кутии с цигари марка „Карелия слимс" на обща стойност 294.00 лв., без бандерол, като такъв се изисква по закон - чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове; чл.4, т.7 от Закона за акцизите и данъчните складове; чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове; чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и деянието не представлява маловажен случай - - престъпление по чл.234, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по предявеното му и поддържано от РП-Елхово обвинение по чл.234, ал.1 от НК. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.4 от НПК подсъдимият М.С.А., с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 28.26 /двадесет и осем лева и двадесет и шест стотинки/ лева, както и държавна такса при издаване на изпълнителен лист в размер на 5.00 /пет/ лева. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – полеви наркотест, запечатан по надлежен ред, находящ се на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на настоящата присъда ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност по реда, посочен чл.128 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата. ОТНЕМА в полза на Държавата иззетите като ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 2 броя кутии с по 3 стека от по 10 броя цигари без бандерол марка „Карелия слимс" в найлонова торба с надпис „Duty free", находящи се на съхранение в Митница - Бургас, като след влизане в сила на настоящата присъда на основание чл.112 ал.2 от НПК и чл.124 от Закона за акцизите и данъчните складове, бъдат предадени на Агенция Митници – Митница-Бургас и унищожени от митническите органи. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
М.С.А.
23 НОХД No 103/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Х.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 24.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 62 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна подсъдимия Д.Х.М. и неговия защитник – адв.М., както следва: Подсъдимият Д.Х.М. /D. H.M./, роден на *** година в гр.***, Република Ирак, живущ, гр.***, кв. „***“, гражданин на Република Ирак, със средно образование, работи като готвач, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2017 година в района на 194 гранична пирамида, в землището на с.Воден, общ.Болярово, област Ямболска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Д.Х.М. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият Д.Х.М. престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване и влизане в сила на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 103/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Х.М.
В законна сила от 24.2.2017г.
24 НОХД No 104/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 24.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 63 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А.С. от една страна и от друга страна подсъдимия А.А.Н. и неговия защитник – адв.Г., както следва: Подсъдимият А.А.Н. /A. A.N./, роден на *** година в гр.***, Република Ирак, живущ, гр.***, кв. „***“, гражданин на Република Ирак, със средно образование, работи като автомонтьор, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2017 година в района на 194 гранична пирамида, в землището на с.Воден, общ.Болярово, област Ямболска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.А.Н. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият А.А.Н. престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 104/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.А.Н.
В законна сила от 24.2.2017г.
25 НОХД No 105/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Я.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 24.2.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 64 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана С. от една страна и от друга страна подсъдимия С.Я.А. и неговия защитник – адв.Ж.Т.-А., както следва: Подсъдимият С.Я.А. /S. Y. A./, роден на *** година в гр.***, Република Ирак, гр.***, кв. „***“, гражданин на Република Ирак, с висше образование, работи като автомонтьор, женен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2017 година в района на 194 гранична пирамида, в землището на с.Воден, общ.Болярово, област Ямболска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият С.Я.А. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият С.Я.А. престъпление по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 105/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.Я.А.
В законна сила от 24.2.2017г.
26 НОХД No 106/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Д.Т.,
Х.Н.Е.,
Р.Т.Б.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 24.2.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите: Х.Д.Т. /H. J. T./, роден на *** ***, Република Ирак, живущ ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, със средно образование, женен, съдружник в магазин за мобилни телефони, неосъждан, без документ за самоличност; Х.Н.Е. /H. N. EZEDIN/, родена на *** ***, Република Ирак, живуща ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, със средно образование, разведена, медицинска сестра, неосъждана, без документ за самоличност и Р.Т.Б. /R. T. B./, родена на *** ***, Република Ирак, живуща ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, със средно образование, омъжена, безработна, неосъждана, без документ за самоличност за ВИНОВЕН в това, че на 23.02.2017 година, в района на 194 гранична пирамида в землището на село Воден, община Болярово, област Ямболска, действайки в съучастие като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта, поради което и на основание чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК и чл.58а, ал. 1 и 3, вр. с чл. 39, ал.1 от НК ОСЪЖДА всеки от тримата подсъдими на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо всеки от тримата подсъдими за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.Д.Т.
Х.Н.Е.
Р.Т.Б.
Мотиви от 1.3.2017г.
В законна сила от 14.3.2017г.
27 АНД No 658/2016, II състав Други административни от наказателен характер дела Г.В.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 27.2.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000562 от 20.10.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Г.В.П. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
28 НЧХД No 411/2016, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Д.С.Й. М.Д.Д.,
М.П.М.,
М.К.Г.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 28.2.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимите М.Д.Д., роден на *** година в гр.***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, работи в „***“ ЕООД – гр. ***, неосъждан, ЕГН – **********; М.П.М., роден на *** година в гр.***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи в „***“ ЕООД гр. ***, неосъждан, ЕГН – ********** и М.К.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан - реабилитиран, ЕГН - **********, за НЕВИНОВНИ в това, че на 22.11.2015г. около 03.15 часа в гр.***, на улица „***“ пред бар, изграден под жилищен блок „Яница“ и в близост до оградата на детска градина „Невен“, в съучастие помежду си, действайки като извършители, чрез нанасяне на удари с юмруци по главата в областта на лицето на Д.С.Й., с ЕГН **********, са причинили на последния лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, като са му причинили счупване на носа с образуване на множество костни фрагменти, които са били разместени и са затруднявали носовото му дишане, поради което и на основание чл.304 от НПК ГИ ОПРАВДАВА по обвинението за извършено престъпление по чл.130, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. ПРЕДЯВЕНИЯТ от гражданския ищец Д.С.Й. *** против подсъдимите М.Д.Д., М.П.М. и М. К.Г., със снета по делото самоличност, граждански иск за солидарно заплащане на обезщетение в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева за претърпени от тъжителя неимуществени вреди в резултат на деянието – болки и страдания, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от момента на увреждането – 22.11.2015г. до окончателното плащане, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДАчастния тъжител и граждански ищец Д.С.Й. ***, ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ на всеки от подсъдимите М.Д.Д., М.П.М. и М. К.Г., със снета по делото самоличност, направените по делото разноски в размер на по 500.00 /петстотин/ лева за всеки от тримата. Присъдата ПОДЛЕЖИ на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес чрез Елховският районен съд.
М.Д.Д.
М.П.М.
М.К.Г.