РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 477/2016, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Х.С.Х. ОБЩИНА СТРАЛДЖА Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 1.2.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО и ОТМЕНЯ на основание чл.344 ал.1 т.1 от КТ уволнението на Х. С. Х., с ЕГН **********,***, от длъжността „главен специалист” в отдел „ТСУЕ” при община Стралджа, ведно със Заповед №57/14.05.2016г. на Кмета на община Стралджа А.К., с която е прекратено трудовото правоотношение на правно основание чл. 328 ал.1 т.2 от КТ поради съкращаване на щата на длъжността „главен специалист” в отдел „ТСУЕ” при община Стралджа. ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл. 344 ал.1 т.2 от КТ Х.С.Х. на заеманата преди уволнението длъжност „главен специалист” в отдел „ТСУЕ” при община Стралджа. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТРАЛДЖА, с ЕИК 000970432, с адм.адрес – гр.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Хемус” №12, представлявана от А.К. в качеството му на Кмет на общината, да заплати на Х.С.Х., с ЕГН **********,***, на основание чл.344 ал.1 т.3 във вр. с чл. 225 ал.1 от КТ сумата от 1 570.28 /хиляда петстотин и седемдесет лева и двадесет и осем стотинки/ лева, представляваща обезщетение за оставането му без работа поради уволнението за времето от датата на уволнението - 16.05.2016г. до 19.07.2016г. включително, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска - 13.07.2016г. до окончателното изплащане на сумата. Искът с правно основание чл.344 ал.1 т.3 във вр. с чл. 225 ал.1 от КТ за разликата от 1 570.28 лева до претендирания размер на обезщетението от 1 590.03 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ОБЩИНА СТРАЛДЖА, с ЕИК 000970432, с адм.адрес – гр.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Хемус” №12, представлявана от А.К. в качеството му на Кмет на общината, да заплати на Х.С.Х., с ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 987.58 /деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет и осем стотинки/ лева за адвокатско възнаграждение съобразно уважената част от исковете. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.3 от ГПК Х.С.Х., с ЕГН **********,***, да заплати на ОБЩИНА СТРАЛДЖА, с ЕИК 000970432, с адм.адрес – гр.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Хемус” №12, представлявана от А.К. в качеството му на Кмет на общината, направените по делото разноски в размер на 7.45 /седем лева и четиридесет и пет стотинки/ лева за адвокатско възнаграждение съобразно отхвърлената част от иска по чл. 344, ал.1, т.3 от КТ. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТРАЛДЖА, с ЕИК 000970432, с адм.адрес – гр.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Хемус” №12, представлявана от А.К. в качеството му на Кмет на общината, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово държавна такса по предявените искове в общ размер на 162.81 /сто шестдесет и два лева и осемдесет и една стотинки/ лева съобразно уважената част от исковете и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно ОБЖАЛВАНЕ пред ЯОС чрез ЕРС в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.
2 Гражданско дело No 412/2016, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.П.К.,
Г.П.В.
В.И.В.,
Г.А.В.,
Д.А.Т.,
П.Х.В.,
З.Х.Х.,
С.Д.В.,
Ж.П.В.,
М.П.В.,
П.П.В.,
КМ ИНВЕСТ ООД,
М.С.А.,
С.А.К.,
Б.А.Ч.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.2.2017г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.П.К. ***, ЕГН **********, Г.П.В.,***, ЕГН **********, В.И.В. ***, ЕГН **********, Г.А.В. ***, ЕГН **********, Д.А.Т. ***, ЕГН **********, П.Х.В. ***, ЕГН **********, З.Х. ***, ЕГН **********, С.Д.В. ***, ЕГН **********, Ж.П.В. ***, ЕГН **********, М.П.В. ***, ЕГН **********, П.П.В.,***, ЕГН **********, „КМ ***“ ООД със седалище гр. Елхово, ЕИК 128627052, представлявано от управителя на дружеството К.Г.Ч., М.С.А. ***, ЕГН **********, С.А.К. ***, ЕГН ********** и Б.А. ***, ЕГН **********, по отношение на следните земеделски имоти, находящи се в землището на град Елхово, област Ямбол, ЕКАТТЕ 27382, оставени в наследство от П. Михов В.,***, починал на 23.04.1975 година и придобити с Нотариален акт № 124, том ХI, рег. № 8287, дело № 1475 от 2015 година по описа на нотариус К. Костадинов и Нотариален акт № 125, том ХI, рег. № 8292, дело № 1476 от 2015 година по описа на нотариус К. Костадинов от съделителя „КМ ***“ ООД, със седалище гр. Елхово, ЕИК 128627052, представлявано от управителя на дружеството К.Г.Ч.: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27382.14.445 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „ГОРНО КЮШЕ", с площ 2999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 014445, при съседи: 27382.14.451, 27382.14.329, 27382.14.460, 27382.14.440; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27382.35.400 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „ИЛНИКА" с площ 28399 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 035400, при съседи: 27382.35.380, 27382.35.385, 27382.35.390, 27382.35.405, 27382.35.410, 27382.35.580, 27382.35.395; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27382.60.400 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „ВАТИБ ОРМАН" с площ 5400 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 060400, при съседи: 27382.60.410, 27382.60.390, 27382.60.98; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.68.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Елхово, местност „КРИВИ ЧЕИРИ" с площ 11799 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 068205, при съседи: 27382.68.140, 27382.68.150, 27382.69.446, 27382.68.210, 27382.68.202, 27382.68.201; 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №27382.70.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, област Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот; гр. Елхово, местност „БАИРА" с площ 29199 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е с номер по предходен план: 070200, при съседи: 27382.70.210, 27382.70.171, 27382.70.76, 27382.70.160, при следните квоти за съделителите: за Димитрина П.К., Г.П.В., С.А.К. и Б.А.Ч. – по 3/48 идеални части; за В.И.В., Г.А.В. и Д.А.Т. – по 2/48 идеални части; за П.Х.В., З.Х.Х. и М.С.А. – по 6/48 идеални части; за С.Д.В., Ж.П.В., М.П.В. и П.П.В. – Димитрова – по 1/48 идеална части; за „КМ ***“ ООД с ЕИК 128627052, със седалище гр. Елхово, представлявано от управителя на дружеството К.Г.Ч. – 8/48 идеални части. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото. След влизане в сила на решението, делото да се докладва за предприемане на последващи процесуални действия във връзка с подготовката и провеждането на втората фаза на делбата. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна А./
3 Гражданско дело No 211/2013, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Г.В.Р.,
В.Р.Р.,
М.Р.Р.,
П.А.Р.
Я.М.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.2.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 34/22.07.2016 година, постановено по гр. д. № 211/2013 г. по описа на ЕРС, в диспозитива на решението, в частта, в която съдът се е произнесъл по предявен от П.А.Р., ЕГН ********** срещу Я.М.Г., ЕГН **********, упражняващ търговско занятие в качеството на едноличен търговец, под фирма ЕТ „А-Я-Я.Г.", иск с правно основание чл.200, ал.1 КТ, като на стр.10 от решението, ред 9 и 10 от долу на горе, ВМЕСТО „….сумата 4988.80лв, съставляваща обезщетение за причинени й неимуществени вреди“, ДА СЕ ЧЕТЕ „ … сумата от 10 500 лева, съставляваща обезщетение за причинени й неимуществени вреди“. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 34 от 22.07.2016 година, постановено по гр. д. № 211/2013 година по описа на РС - Елхово. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 315/2015, II състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.И.Г. Ю.А.Б.,
ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС,
А.Я.М.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 10.2.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕДЯВЕНИЯТ от Д.И.Г. с ЕГН - **********,***, чрез редовно упълномощеният адв. Г.Н.Г. ***, със съдебен адрес ***, против Ю.А.Б. с ЕГН – **********,*** и А.Я.М. ***, с ЕГН - **********, действащи чрез пълномощника си адв. В.К. ***, със съдебен адрес ***, иск по чл. 108 от ЗС да бъде признато за установено, че ищеца Д.Г. е собственик на следния имот: Нива, находяща се в землището на с.***, общ. ***, обл. Ямболска, с ЕКАТТЕ 57652, с площ от 14.710 дка, представляваща имот № 075020, трета категория, в местността „***“, при граници: полски път № 000679, нива № 075019, нива № 075027 и нива № 075028, като се осъдят ответниците да му предадат владението на този имот, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК ищеца Д.И.Г. ***, ЕГН -**********, със съдебен адрес ***, кант.409, адв. Г.Г., ДА ЗАПЛАТИ на ответника Ю.А.Б. с ЕГН – **********,***, направените по делото разноски в размер на 500.00 лева /петстотин/ с оглед отхвърлянето на предявения иск. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК ищеца Д.И.Г. ***, ЕГН - **********, със съдебен адрес ***, адв. Г.Г., ДА ЗАПЛАТИ на ответника А.Я.М. с ЕГН - **********, направените по делото разноски в размер на 500.00 лева /петстотин/ с оглед отхвърлянето на предявения иск. НЕ УВАЖАВА претенцията на ищеца за заплащане на направени по делото разноски на основание чл. 78, ал.1 от ГПК поради отхвърляне на предявения иск. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 613/2014, IV състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.П.С.,
С.П.Б.,
А.Д.М.,
П.Д.М.,
М.И.Д.,
Н.П.М.,
С.Д.М.,
И.Д.И.,
И.А.М.,
Д.С.С.,
А.С.Н.,
С.С.К.,
И.Т.Ц.,
Т.И.Ц.,
П.С.Н.,
Р.С.Н.Д.,
С.И.Т.,
Т.И.А.
П.С.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.2.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановените по гражданско дело № 613/2014г. по описа на РС - Елхово Решения № 104/07.12.2015 година и №111/04.01.2017 година, като на страница пета, редове седемнадесети и осемнадесети отдолу на горе в Решение №104/07.12.2015 година и на страница девет, ред петнадесети отдолу нагоре и на страница тринадесет, редове първи и втори отгоре надолу в Решение №111/04.01.2017 година на ЕРС, посочените адрес и ЕГН на съделителката С.И.Т., изписани след нейното име ДА СЕ ЧЕТАТ „С.И.Т. ***4, ЕГН – **********“, вместо „С.И.Т. ***, ЕГН – **********“, както и на страница пет, редове шестнадесети и седемнадесети, отдолу на горе в Решение №104/07.12.2015 година, и на страница десет, ред втори, отгоре надолу, и на страница тринадесет, редове шести и седми отгоре надолу в Решение №111/04.01.2017 година на ЕРС, посочените лично име, адрес и ЕГН на съделителката Тодора И.А. ДА СЕ ЧЕТАТ „Тодора И. ***, ЕГН – **********“, вместо „Т.И. ***, ЕГН – **********“. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС чрез ЕРС при условията на чл.258 и сл. от глава 20 от ГПК, в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
6 ЧГД No 61/2017, IV състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Ж.Н.А.   Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 13.2.2017г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга, водена в РС-Елхово, отказът на Ж.Н.А., ЕГН ********** *** от наследството, оставено й от НИКО ДЕМИРЕВ ДЕМИРЕВ, с ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 12.02.2017 година, съгл. акт за смърт № 1/13.02.2017 г., съставен в с.Жребино, Община Елхово, обл.Ямбол. ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя удостоверение за извършеното вписване.
В законна сила от 13.2.2017г.
7 Гражданско дело No 455/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Н.А.,
А.Г.К.,
Н.И.Н.,
М.И.К.,
С.Х.А.,
М.К.А.,
Х.Н.А.,
Ю.Н.А.
Е.А.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 16.2.2017г.
По предявеният от ищците – М. Н. А., с ЕГН **********, с адрес: ***, А. Г. К., с ЕГН **********, с адрес: ***»Крали Марко» 31, вх.В, ет.7, ап.67, Н. И. Н., с ЕГН **********, с адрес: ***»Търговска» 34, вх.А, ет.4, ап.15, М. И. К., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Стамболов» 1, вх.А, ет.3, ап.6, С. Х. А., гражданин на Федерална Република Германия, с постоянен адрес ***, М. К. А., с ЕГН **********, с адрес: ***, Х.Н. А., с ЕГН **********, с адрес: ***»Стара планина» 3, вх.А, ет.6, ап.17 и Ю. Н. А., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника им – адв.А.Т. от ЯАК, съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - гр.Ямбол, ул.”Кабиле” №10, против ответницата – Е. А. С., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Караджа» 17А, положителен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответницата, че ищците са собственици на основание наследяване по закон от общия на страните наследодател Е. А. и възстановяване по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ на правото на собственост в лицето на наследниците на общия наследодател Е. Н.А.,***,починала 21.12.1938г. на 5/7 ид.ч. от процесните земеделски недвижими имоти, находящи се в землището на с.С. ***, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69208.22.10 /шестдесет и девет хиляди двеста и осем, точка, двадесет и две, точка, десет/ по кадастралната карта на селото, номер по предходен план: 022010 /двадесет и две хиляди и десет/,с площ от 39 329.00 /тридесет и девет хиляди триста двадесет и девет/ кв.м.,в местността "Брестненски връх", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници: 69208.21.783, 69208.22.11, 69208.22.27, 69208.22.26, 69208.22.9, 69208.20.748; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69208.24.13 /шестдесет и девет хиляди двеста и осем, точка, двадесет и четири, точка, тринадесет/ по кадастралната карта на селото, номер по предходен план: 024013 /двадесет и четири хиляди и тринадесет/, с площ от 9804.00 /девет хиляди осемстотин и четири/ кв.м., в местността "Султанска кория", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници: 69208.24.14, 69208.23.782, 69208.24.12, 69208.24.5, 69208.24.6, 69208.24.7, като ОТХВЪРЛЯ иска над този размер, до предявения такъв за ПРАВА от 3/4 ид.части от процесните имоти, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. На основание чл.537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ Констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот по обстоятелствена проверка № 195, том I, peг. № 916, нот.дело № 127/2015г. по описа на Нотариус Жанета Райчева с № 452 на НК с район на действие – съдебния район на PC-Елхово, вх.рег.№ 962/06.04.2015 г., акт №25, том ІV, дело №480/2015г. на Служба по вписванията-Елхово, в ЧАСТТА МУ, с която ответницата Е.А.С., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Караджа» 17А, е призната за собственик по наследство и давностно владение на 5/7 ид.ч. от следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.С. ***, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69208.22.10 /шестдесет и девет хиляди двеста и осем, точка, двадесет и две, точка, десет/ по кадастралната карта на селото, номер по предходен план: 022010 /двадесет и две хиляди и десет/,с площ от 39 329.00 /тридесет и девет хиляди триста двадесет и девет/ кв.м., в местността "Брестненски връх", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници: 69208.21.783, 69208.22.11, 69208.22.27, 69208.22.26, 69208.22.9, 69208.20.748 и 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69208.24.13 /шестдесет и девет хиляди двеста и осем, точка, двадесет и четири, точка, тринадесет/ по кадастралната карта на селото, номер по предходен план: 024013 /двадесет и четири хиляди и тринадесет/, с площ от 9804.00 /девет хиляди осемстотин и четири/ кв.м., в местността "Султанска кория", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници: 69208.24.14, 69208.23.782, 69208.24.12, 69208.24.5, 69208.24.6, 69208.24.7, като ОТХВЪРЛЯ искането за разликата над установените като собствени на ищците 5/7 ид.ч. от процесните имоти до заявените 3/4 ид.части, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ДАВА на ищците М.Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, А.Г.К., с ЕГН **********, с адрес: ***»Крали Марко» 31, вх.В, ет.7, ап.67, Н.И.Н., с ЕГН **********, с адрес: ***»Търговска» 34, вх.А, ет.4, ап.15, М.И.К., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Стамболов» 1, вх.А, ет.3, ап.6, С.Х.А., гражданин на Федерална Република Германия, с постоянен адрес ***, М.К.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, Х.Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***»Стара планина» 3, вх.А, ет.6, ап.17 и Ю. Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника им – адв.А.Т. от ЯАК, съдебен адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - гр.Ямбол, ул.”Кабиле” №10, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила за отбелязването му в Службата по вписванията съгласно чл.115 ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответницата Е.А.С., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Караджа» 17А, да заплати на ищците – М.Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, А.Г.К., с ЕГН **********, с адрес: ***»Крали Марко» 31, вх.В, ет.7, ап.67, Н.И.Н., с ЕГН **********, с адрес: ***»Търговска» 34, вх.А, ет.4, ап.15, М.И.К., с ЕГН **********, с адрес: ***»С. Стамболов» 1, вх.А, ет.3, ап.6, С.Х.А., гражданин на Федерална Република Германия, с постоянен адрес ***, М.К.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, Х.Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***»Стара планина» 3, вх.А, ет.6, ап.17 и Ю. Н.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 1 600.00 /хиляда и шестстотин/ лева, представляващи направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните.
8 Гражданско дело No 415/2016, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.И.Й.   Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 17.2.2017г.
Р Е Ш И : По молбата на С.И.Й.,***, с ЕГН - **********, ПРИЗНАВА за установено по отношение на Основно училище „Хаджи Димитър“ село ***, общ. Елхово, в качеството му на правоприемник на ОУ „Христо Ботев“ с. ***, общ. Елхово, че е допусната грешка в издаденото свидетелство за основно образование с рег. № ***г. от ОУ „Христо Ботев“ с.*** по отношение фамилното име на лицето С.И., записано като И. вместо Й., като същата грешка е допусната и в Главна книга за учениците от четвърти до осми клас в ОУ „Христо Ботев“ с. ***, по отношение на записаното под № 39 /тридесет и девет/ лице, като след записа на собственото и бащино име на лицето С.И., е записано фамилно име И., ВМЕСТО фамилно име Й.. ДОПУСКА ПОПРАВКА на допусната грешка в свидетелство за основно образование с рег. № ***г., издадено от ОУ „Христо Ботев“ с.***, при изписване фамилното име на молителя С.И.Й., като вместо фамилно име И. бъде записано фамилно име Й.. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 2 - седмичен срок от връчването му на молителя, ЕРП и заинтересованите страни пред ОС – Ямбол, чрез РС - Елхово. След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати на ОУ „Хаджи Димитър“ с. ***, общ. Елхово, за сведение и изпълнение.
9 Гражданско дело No 487/2016, III състав Искове за развод и недействителност на брака А.Г.М. В.С.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният на 20.09.1981 година в село Синапово, общ.Тополовград, за което е съставен акт за граждански брак №6/20.09.1981г. от Кметство с.Синапово, общ.Тополовград, граждански брак между А. Г.М.,***, с ЕГН ********** и В.С.М.,***, с ЕГН **********, като дълбоко и непоправимо разстроен при условията на чл.49 ал.3 вр.с ал.1 от СК, без съда да се произнася относно вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.56, ал.1 от СК, ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град Елхово на ул. ”Тринадесети март” №11А, вх.Г, ет.3, ап.9, представляващо апартамент със застроена площ от 66.77 кв.м., собственост на съпрузите като придобито под режим на СИО, предоставя на съпруга В.С.М., с ЕГН **********, като съпругата А. Г.М., с ЕГН ********** го е напуснала и няма претенции за ползването му. ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53 от СК след прекратяване на брака съпругата А. Г.М., да възстанови предбрачното си фамилно име – М.. ОСЪЖДА А. Г.М.,***, с ЕГН **********, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Търговска“ №4, вх.В, ет.1, ап.2 – адв.П.Б. ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА В.С.М.,***, с ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Елхово сумата от 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща държавна такса за решаване на делото и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК. След влизането на решението в законна сила, заверен препис от същото да се изпрати на ТЗ „ГРАО”-Тополовград и на Бюро „Съдимост” при РС-Елхово, на основание чл.107, ал.1 от ПАС.