РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 295/2017, IV състав Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Я.Г.Ч. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 16.11.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Я.Г.Ч., родена на *** ***, област Ямбол, ул. „*** №**, българка, с българско гражданство, със средно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от 30.06.2014 година до 19.12.2014 година, в град Елхово, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, противозаконно присвоила чужди движими вещи - пари на обща стойност 4050.00 лева, собственост на „***" ООД град София, които владеела и пазила, както следва: - на 30.06.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 800.00 лева; - на 03.10.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - на 20.10.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 500.00 лева; - на 03.11.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - на 10.11.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - на 21.11.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 350.00 лева; - на 03.12.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - на 19.12.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - на 19.12.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - престъпление по чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и вр. чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание една година лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ считано, от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимият Я.Г.Ч., родена на *** ***, област Ямбол, ул. „*** №**, българка, с българско гражданство, със средно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от 30.06.2014 година до 19.12.2014 година, в град Елхово, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, сама съставила неистински частни документи и ги употребила за да докаже, че съществуват правни отношения и парични задължения на различни лица към „***" ООД град София, както следва: - на 30.06.2014 година в град Елхово, област Ямбол, сама съставила неистински частен документ - договор за потребителски кредит /заем/ №1037173/30.06.2014 година, сключен между „***" ООД, в качеството на кредитор и Я.Х.Х., в качеството на кредитополучател и Е.К.Х. в качеството на поръчител, на който придала вид, че е подписан от Я.Х.Х. в качеството на кредитополучател и го употребила чрез представяне в офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че съществуват правни отношения /договорни отношения/ между Я.Х.Х. ***, както и парично задължение на Я.Х.Х. ***.2014 година в град Елхово, област Ямбол, сама съставила неистински частен документ - договор за потребителски кредит /заем/ №1038319/03.10.2014 година, сключен между „***" ООД, в качеството на кредитор и Н.Г.Г., в качеството на кредитополучател, на който придала вид, че е подписан от Н.Г.г. в качеството на кредитополучател и го употребила чрез представяне в офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че съществуват правни отношения /договорни отношения/ между Н.Г.Г. ***, както и парично задължение на Н.Г.Г. ***; - на 03.12.2014 година в град Елхово, област Ямбол, сама съставила неистински частен документ - договор за потребителски кредит /заем/ №1039220/03.12.2014 година, сключен между „***" ООД, в качеството на кредитор и С.И.З., в качеството на кредитополучател, на който придала вид, че е подписан от С.И.З. в качеството на кредитополучател и го употребила чрез представяне в офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че съществуват правни отношения /договорни отношения/ между С.И.З. ***, както и парично задължение на С.И.З. ***; - на 19.12.2014 година в град Елхово, област Ямбол, сама съставила неистински частен документ - договор за потребителски кредит /заем/ №1039539/19.12.2014 година, сключен между „***" ООД, в качеството на кредитор и И.Г.С., в качеството на кредитополучател, на който придала вид, че е подписан от И.Г.С. в качеството на кредитополучател и го употребила чрез представяне в офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че съществуват правни отношения /договорни отношения/ между И.Г.С. ***, както и парично задължение на И.Г.С. *** - престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК поради което и на основание чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК във вр. чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание девет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ считано, от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимият Я.Г.Ч., родена на *** ***, област Ямбол, ул. „*** №**, българка, с българско гражданство, със средно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от 30.06.2014 година до 19.12.2014 година, в град Елхово, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, сама съставила неистински частни документи и ги употребила за да докаже, че съществуват правни отношения и парични задължения на различни лица към „***" ООД град София, като предмет на престъплението е ценна книга, както следва: - на 30.06.2014 година в град Елхово, област Ямбол самае съставила неистински частен документ-запис на заповед за сумата от 1531.44 лева с вписан в същия като издател: Я. ***, ЕГН-**********, с вписан падеж: „на предявяване" и място на плащане: „Офис Елхово 2", с вписан като поръчител Е.К.Х. от гр.Стара Загора с ЕГН-********** и го е употребила като го е представил пред офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че между Я.Х.Х. и „***" ООД съществува гражданско правоотношение, по силата на което Я.Х.Х. се задължава да заплати на дружеството сумата от 1531.44 лева, като престъплението има за предмет ценна книга - Запис на Заповед; - на 03.10.2014 година в град Елхово, област Ямбол сама е съставила неистински частен документ-запис на заповед за сумата от 795.68 лева с вписан в същия като издател: Н.Г.Г. с ЕГН-**********, с вписан падеж: „на предявяване" и място на плащане: „Офис Елхово 2" и го е употребила като го е представил пред офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че между Н.Г.Г. и „***" ООД съществува гражданско правоотношение, по силата на което Н.Г.Г. се задължава да заплати на дружеството сумата от 795.68 лева, като престъплението има за предмет ценна книга- Запис на Заповед; - на 03.12.2014 година в град Елхово, област Ямбол сама е съставила неистински частен документ-запис на заповед за сумата от 1921.80 лева с вписан в същия като издател: С.И.З. с ЕГН -**********, с вписан падеж: „на предявяване" и място на плащане: „Офис Елхово 2" и го е употребила като го е представил пред офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че между С.И.З. и „***" ООД
Я.Г.Ч.
Мотиви от 29.12.2017г.
В законна сила на 2.12.2017г.
2 АНД No 540/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Т.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.12.2017г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2017 година, около 14.20 часа, в село Маломирово, област Ямбол, по улица „Г. Димитров", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „МЛ-320" с рег.№А 9991 МА, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16 - 0261 -000279 от 17.09.2016 година на Началник РУ - МВР град Елхово, влязла в законна сила на 22.10.2016 година - престъпление по чл.343в, ал.3, вр.ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА обвиняемия Г.Т.Х. с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса в полза на Бюджетна на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд.
Г.Т.Х.
Мотиви от 8.1.2018г.
В законна сила на 29.12.2017г.
3 НОХД No 50/2017, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.К.,
Д.В.Д.,
З.В.К.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 15.12.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият З.В.К., роден на *** ***, български гражданин, с висше образование, неженен, касиер в „***“ ЕООД - гр. ***, осъждан, ЕГН - **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 26.04.2015година в района на 226 гранична пирамида в землището на с. Шарково, обл. Ямболска, действайки в съучастие като помагач, умишлено улеснил извършителите М.М.К. и Д.В.Д. и други трима неизвестни извършители да преведат без разрешение на надлежните органи на властта през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - десет лица, които не са български граждани, а са граждани на Сирийска Арабска Република - А С - роден на ***г***, САР, А.Д. - роден на *** ***, САР, Б. Р.- роден на *** ***, САР, Х.Н. - роден на *** ***, САР, М. А.- род.на *** ***, САР, У. А. - роден на ***г***, САР, М. А.- роден на ***г***, САР, Ш. К. - роден на ***год. гр. Камишли, САР, К. Ю.- роден на *** ***, САР и М.Х. - роден на ***г***, САР, като помагачеството е осъществено чрез обещание да даде помощ след деянието - да извърши превоз с моторно превозно средство на преведените лица с цел извеждане от района на държавната граница, а за целта осигурил придвижването на товарен автомобил, марка „Мерцедес Вито“ с рег. № *** до с. Мамарчево, общ.Болярово и изчакал групата преведени лица, качил ги и ги транспортирал с посоченото моторно превозно средство от с. Мамарчево, община Болярово към вътрешността на страната, поради което ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото спрямо него обвинение в престъпление по чл.280, ал.2, т.3, вр. с ал.1, вр. с чл. 20, ал.4 от Наказателният кодекс. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
М.М.К.
Д.В.Д.
З.В.К.
Мотиви от 15.1.2018г.
4 НОХД No 499/2017, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.К.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 22.12.2017г.
О П Р Е Д Е Л И №:372 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А. С. от една страна и подсъдимия С.К.М. и неговия защитник адв.Т. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ С.К.М., роден на *** ***, обл.Хасково, ул.„***”№**, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работник в дърводобивно предприятие в гр.***, Република Гърция, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 11.12.2014 година около 13.30 часа, на път 1-7, км.315, разклон за село Вълча поляна, област Ямбол, с посока на движение към ГКПП-Лесово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген Голф" с рег.№***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с Наказателно постановление №579/28.11.2013 година на Началник група ОП в РУП- град Свиленград при ОДМВР-Хасково, влязло в законна сила на 18.03.2014 година - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимия С.К.М., при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение да решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 и чл.2, ал.1 от НК на С.К.М. се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД №499/2017 г. по описа на ЕРС в тази му част.
С.К.М.
В законна сила на 22.12.2017г.
5 НОХД No 591/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Т.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 22.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Х.Т.Х. и неговият защитник адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Х.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 10.12.2017 година в гр.Елхово, обл.Ямбол около 06.00 часа на път I -7, км 284 + 500 в близост до разклона за с.Бояново, обл.Ямбол управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, с рег.№ ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,45 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство, марка „Дрегар Алкотест 7410+“ с инв. № 0135 -престъпление по чл.343б, ал,1 от НК За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Х.Т.Х. се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Х.Т.Х. не се налага предвиденото по-леко в престъпния състав кумулативно наказание „Глоба“. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Х.Т.Х. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на това наказание ДА СЕ ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият е бил лишен от това свое право по административен ред, считано от датата на отнемане на СУ на МПС до привеждане в изпълнение на настоящото определение. От деянието няма причинени имуществени вреди. Няма направени разноски по делото. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 591/2017 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.Т.Х.
В законна сила на 22.12.2017г.
6 НОХД No 592/2017, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.С.С.,
Х.Д.И.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 22.12.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 371 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и обвиняемите С.С.С. и Х.Д.И. и техните защитници – адв. Д. А. и адв.М. Д. от друга страна
С.С.С.
Х.Д.И.
В законна сила на 22.12.2017г.
7 НОХД No 596/2017, I състав Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Г.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 22.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, защитника на обвиняемия адв. Пл. К. и обвиняемия Д.Г.М., съгласно което: Обвиняемият Д.Г.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работещ като строител, неосъждан, ЕГН – ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2017 година в град Елхово, област Ямбол, на улица „Ал. Стамболийски" №29, в офис на „Еконт Транс" ООД, отнел чужди движими вещи - два броя мобилни телефонни апарати, марка „Apple iPhone 7" с ИМЕИ -355332081871392 и с ИМЕИ-355327081722348, на стойност 2412.00 лева, владението на Иванка Кънева Кръстева от град Елхово, собственост на Симеон Анатолиев Кирилов от град София, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство, откраднатите вещи са заместени с паричната им равностойност на собственика им Симеон Кирилов- престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК и на основание чл. 54, ал.1 от НК на Д.Г.М. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Д.Г.М., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. Направените по делото разноски в размер на 74.06 лева за възнаграждение на вещо лице, се заплащат от обв.Д.Г.М., в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществените доказателства - 2 броя кутии с надпис „iPhone", съдържащи 1 брой мобилен телефон, марка „iPhone" с ИМЕИ -356957065089352, ведно със зарядно устройство и слушалки към него, бели на цвят и 1 брой мобилен телефон, марка „iPhone" с ИМЕИ -352023079428260, ведно със зарядно устройство и слушалки към него, бели на цвят, да се върнат на собственика им Д.Г.М., след влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. Веществените доказателства - пари в банкноти на стойност 2412.00 лева, предадени с протокол на съхранение в банкова касета №216 на банков трезор на банка „ДСК" клон град Ямбол, да се върнат на Иванка Кънева Кръстева, ЕГН **********, в качеството й на управител на офис „Еконт“ гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски" №29, след влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. Веществените доказателства - 3 броя CD, да останат приложени по делото. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 596/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.50 часа.
Д.Г.М.
В законна сила на 22.12.2017г.
8 АНД No 347/2017, IV състав Агенция "Митници" Д.В.Н. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.12.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление 1477/2016 г. от 11.10.2016 год. на Началник Митница Бургас, в частта, в която на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на Д.В.Н., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, за извършено административно нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, като незаконосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 1477/2016 г. от 11.10.2016 год. на Началник Митница Бургас, в частта, в която на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – спиртни напитки „Афхелой“ от по 1,5 л. - 8 бр.; водка „ Baltius“ от по 0,7 л. - 8 бр.; гроздова ракия „Lovico“ от по 0,2 л. - 19бр. ; водка „Nemiroff“ Honex pepper – 13бр. от по 0,05 л. и 1 бр. от 0,7 л., като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд- Ямбол, чрез РС - Елхово.
В законна сила на 6.2.2018г.
9 АНД No 420/2017, IV състав КАТ Т.И.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 29.12.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0261-000303 от 24.07.2017 г. на Началник на РУП към ОД МВР – Ямбол, РУ Елхово, по т.1 от същото, с което на Т.И.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, за извършено административно нарушение по чл.103 от ЗДвП на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказани ГЛОБА в размер на 150.00 лв./сто и петдесет лева/ и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлявал МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като НАМАЛЯ размера на наложеното наказание ГЛОБА от 150.00 лв. на 80.00 /осемдесет/ лв. и срока на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да се управлява МПС от три месеца на ДВА МЕСЕЦА. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0261-000303 от 24.07.2017 г. на Началник на РУП към ОД МВР – Ямбол, РУ Елхово, по т.2 от същото, с което на Т.И.Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, за извършено административно нарушение по чл. 150а, ал.1 от ЗДвП на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 150.00 лв./сто и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол чрез РС – Елхово в 14-дневен срок, считано от съобщаването му, с касационна жалба на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
10 АНД No 481/2017, I състав КАТ И.Д.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000000396 от 15.09.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на И.Д.М. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания, както следва: на основание чл. 179, ал.1, т.5, предл. 4 от ЗДвП – глоба в размер на 150.00 лева за нарушение по чл. 50, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. 1 и 2 от ЗДвП – глоба в размер на 10.00 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 27.1.2018г.
11 АНД No 490/2017, I състав КАТ Р.Н.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000291 от 24.07.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Р.Н.Р. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. на основание чл.184, ал.5, вр. чл. 184, ал.1, т.1 от ЗДвП, за нарушение по чл. 106, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 27.1.2018г.
12 АНД No 493/2017, I състав КАТ Д.Я.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000294 от 24.07.2017 година на Началник РУ- Елхово, с което на Д.Я.М. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, кантора №10, адв. И. ***, на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лв. за нарушение по чл.150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
13 АНД No 500/2017, I състав КАТ Д.В.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0261-000035 от 07.02.2017 година, издадено от Началника на РУ - към ОДМВР-Ямбол, с което на Д.В.П. ***, ЕГН ********** на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за извършено административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 3.2.2018г.
14 АНД No 504/2017, I състав КАТ А.С.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000425 от 14.09.2017 година на Началник РУ – Елхово, с което на А.С.Н. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП, за нарушение по чл.98, ал.2, т.3 от ЗДвП, за това, че на 14.08.2017 година в 11.00 часа в гр. Елхово, на ул. „Ал. Стамболийски“ пред бл. №59 паркира личния си автомобил „Рено Клио“ с рег. № ***на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 10.2.2018г.
15 НЧХД No 577/2017, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Д.П.П. Ц.М.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 5.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 4 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО На основание чл.289, ал.1, вр. с чл.24, ал.5, т.4 от НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 577/2017 година, по описа на РС-Елхово поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител. Копие от молбата на адв. Г., подадена на 03.01.2018г. с искане за присъждане на разноски по делото на основание чл. 190, ал.1 от НПК да се изпрати на тъжителя Д.П. за становище в седемдневен срок от получаването. По направеното от адв. Г. – упълномощен защитник на подс. Ц.М. искане за присъждане на разноски по делото на основание чл. 190, ал.1 от НПК, съдът ще се произнесе допълнително след като тъжителят изрази становище по същото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба от страните, пред ЯОС чрез ЕРС в 15-дневен срок, считано от съобщаването на страните.
В законна сила на 1.2.2018г.
16 НОХД No 607/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 5.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 5 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна - подсъдимият А.Х.Г. и неговият защитник адв.М. Б., както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.Х.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН-********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2017 година, около 15.54 часа по път 1-7, км.298, община Елхово, област Ямболска, в посока от град Елхово към ГКПП - Лесово, община Елхово, област Ямболска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“ с peг. № ***, след употреба на наркотични вещества - ТНС - тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с полеви тест „DRAGER - DRUGCHECK 3000“ - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Х.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на А.Х.Г. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимият А.Х.Г. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимият А.Х.Г. СЕ НАЛАГА и кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.3 от НК наказание „ГЛОБА“ в размер на 250.00 лева. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - тест „DRAGER - DRUGCHECK 3000“, приложено по делото в плик, след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението, да бъде УНИЩОЖЕНО. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 607/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Х.Г.
В законна сила на 5.1.2018г.
17 АНД No 469/2017, IV състав Агенция "Митници" ДУ-ЕМ-2016 ЕООД МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ №738/2017г. на Началника на Митница Бургас, издадено срещу „ДУ-ЕМ-2016" ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Свиленград, община Свиленград, ул."***"№26, представлявано от А.А.С., в частта по т.1 от НП, с което на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките - предмет на нарушението - 37 бр. кутии цигари марка „George Karellias and Sons”, 15 бр. кутии цигари марка „LM red label” и 150 бр. кутии цигари марка “Karelia Ome”, общо 202 кутии цигари от 4040 къса, всички с надпис върху потребителската опаковка „duty free”, с размер на дължимия акциз 669.97 лв. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №738/2017г. на Началника на Митница Бургас, в частта по т.2 от НП, с която на „ДУ-ЕМ-2016" ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Свиленград, община Свиленград, ул."***"№26, представлявано от А.А.С., на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 4000.00 лева, като НАМАЛЯ размера на имуществената санкция от 4000.00 лв. на 1339.94 лв. /хиляда триста тридесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки/. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ №738/2017г. на Началника на Митница Бургас, издадено срещу „ДУ-ЕМ-2016" ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Свиленград, община Свиленград, ул."***"№26, представлявано от А.А.С., в частта по т.3 от НП, с която на основание чл.124а, ал.1 във вр. чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложено административно наказание „Лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от един месец в обект с адрес: гр. Елхово, м. „Султан Герен". Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението. НП-изменено
В законна сила на 30.1.2018г.
18 АНД No 472/2017, IV състав Агенция "Митници" Х.Ш.М. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.3, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания Наказателно постановление /НП/ № 982/2017г. от 12.09.2017 година, издадено от Бойка Александрова Гешева - изпълняваща длъжността Началник Митница Бургас, в частта, с която на Х.Ш. М., ЕГН ********** ***, на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лв., като НАМАЛЯВА размера на глобата от 2000.00лв. на 700.00 /седемстотин/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 982/2017г. от 12.09.2017 година, издадено от Бойка Александрова Гешева - изпълняваща длъжността Началник Митница Бургас, срещу на Х.Ш. М., ЕГН ********** ***, в частта, с която на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките - предмет на нарушението – 29 кутии цигари марка „LM“ по 20 къса всяка, с надпис на потребителската опаковка съдържащ думите „duty free “, с размер на дължимия акциз 96.16 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Районен съдия: НП-изменено
В законна сила на 31.1.2018г.
19 АНД No 522/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Н.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 8.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: №7 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 522 от 2017г. по описа на Районен съд – Елхово. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Елхово, по компетентност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на протестиране и обжалване.
20 НОХД No 398/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.К.В.,
П.А.Д.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 9.1.2018г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимият Б.К.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден през месец март 2016г., от частен имот - къща, находяща се в гр.Елхово, обл. Ямболска, ул. „***“, № ***, действайки в съучастие като съизвършител с П.А.Д., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на прозорец, отнел чужди движими вещи - 1 бр. декодер марка „NEO“, модел „DVBT-2100+“ с 2 бр. кабели и 1 бр. дистанционно управление към него, 1 бр.електрическа печка марка „EWT“ с вентилатор, 1 бр. апарат за измерване на кръвно налягане марка „Бауер“ и пари в банкноти на стойност 450.00 лв., всичко на обща стойност 631.50 лева, от владението на собственика им П.И.М., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, като кражбата е извършена повторно и не съставлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.58а, ал.1, във вр. с чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. ПРИЗНАВА подсъдимият П.А.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ул. „***“, № 21, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че в неустановен ден през месец март 2016г., от частен имот - къща, находяща се в гр.Елхово, обл. Ямболска, ул. „***“, № ***, действайки в съучастие като съизвършител с Б.К.В., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на прозорец, отнел чужди движими вещи - 1 бр. декодер марка „NEO“, модел „DVBT-2100+“ с 2 бр. кабели и 1 бр. дистанционно управление към него, 1 бр.електрическа печка марка „EWT“ с вентилатор, 1 бр. апарат за измерване на кръвно налягане марка „Бауер“ и пари в банкноти на стойност 450.00 лв., всичко на обща стойност 631.50 лева, от владението на собственика им П.И.М., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.58а, ал.4, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК ГО ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ като определя следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите Б.К.В. и П.А.Д., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: по 28.98 лева /двадесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и по 29.21 лева /двадесет и девет лева и двадесет и една стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
Б.К.В.
П.А.Д.
Мотиви от 16.2.2018г.
В законна сила на 25.1.2018г.
21 НОХД No 164/2017, I състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Д.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 11.1.2018г.
ДОПУСКА тълкуване на влязло в сила Определение № 145 от 10.05.2017 година, постановено по НОХД № 164/2017 година по описа на РС – Елхово, с което е одобрено постигнатото между представителя на РП - Елхово - прокурор А. С., подсъдимата М.Д.Д. и нейния защитник – адв. В.С. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство, в частта относно регистрационния номер на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, собственост на „***" ЕООД град Ямбол, управляван от подсъдимата М.Д.Д., ЕГН – **********, като уточнява, че регистрационният номер на автомобила, управляван от подсъдимата на 30.07.2016 година около 20.30 часа на път III – 7009, км.5 между село Бояново и село Жребино, обл. Ямбол, е У 0400 АК, а не изписаният в протокола от съдебното заседание, проведено на 10.05.2017 година и Определение № 145 от 10.05.2017 година регистрационен номер ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен простест пред Окръжен съд - Ямбол чрез Районен съд –Елхово в 15 -дневен срок от днес. ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на РП- Елхово за изпълнение и на Бюро “Съдимост” при Районен съд– Ямбол за вписване в бюлетина за съдимост.
М.Д.Д.
Мотиви от 24.1.2018г.
В законна сила на 29.1.2018г.
22 АНД No 356/2017, II състав МВР З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 11.1.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000210 от 18.05.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. К., с което на З.И.Р. с ЕГН – **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3, вр. с чл.461, т.1 от Кодекса за застраховането. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 1.2.2018г.
23 АНД No 413/2017, III състав МВР Ф.А.Ф. ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ПБЗН - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №81 от 19.06.2017 година на Началника на РС „ПБЗН“гр.Елхово – С.Г. Тенев, с което на Ф.А.Ф. ***, с ЕГН **********, на основание чл.265 ал.1 от ЗМВР му е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл.21 ал.3 във вр.с чл.5 т.3 от Наредба №8121з-647/ 01.10.2014г. за ПНПБЕО на МВР, както и на основание чл.265 ал.1 от ЗМВР му е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл.14 ал.2 т.4 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за ПНПБЕО на МВР във вр.с чл.43 ал.1 от Наредба №Із-1971/29.10.2009г. за СТПНОБП.
В законна сила на 3.2.2018г.
24 АНД No 487/2017, II състав МВР Т.Ж.Ж. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.1.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000393 от 15.09.2017 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Т.Ж. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева на основание чл.638, ал.1, т.1, вр. с чл. 461, т.1 от Кодекса за застраховането за нарушение по чл. 483, ал.1, т.1 от КЗ, извършено на 16.08.2017година. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.2.2018г.
25 АНД No 593/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.М.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.1.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият Б.М.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2017 год. около 07.00 часа в гр. Елхово, обл. Ямболска, в района на кръстовище между ул. „Трети март“ и ул. „Белград“, управлявал МПС - лек автомобил марка „Рено Еспейс“ без регистрационни табели в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС – наложена със ЗППАМ № 14-0261-000370 от 13.11.2014година на Началник РУ на МВР - Елхово, в сила от 16.12.2014 година - престъпление по чл.343 в, ал.3, вр ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез ЕРС в 15-дневен срок от днес.
Б.М.И.
Мотиви от 16.2.2018г.
В законна сила на 1.2.2018г.
26 НОХД No 573/2017, IV състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.И.Х.,
Р.Д.К.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 17.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 21 ПРЕКРАТЯВА на основание чл.249, ал.4 във 248, ал. 1, т. 3 от НПК съдебното производство по НОХД № 573/2017 година по описа на РС- Елхово. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура Елхово за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на настоящото определение. НЕ УВАЖАВА възраженията по чл.248, ал.1, т.3 от НПК направени от страна на защитника на подсъдимия К. - адв.Д. за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на досъдебното производство, изразяващи се в неуважаване на направено във фазата на досъдебното производство искане за разпит на свидетели, неправилно повдигане на обвинение срещу подсъдимите за извършено от подсъдимите деяние под формата на съучастие по чл.20, ал.2 от НК и непълнота в обстоятелствената част на обвинителния акт относно действията на подсъдимите свързани с въвеждане в заблуждение на пострадалите от престъплението. ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Л.И.Х., ЕГН **********, взета в хода на ДП с определение № 158 от 15.05.2017 г. по ЧНД № 257/2017 година на РС- Елхово. ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Р.Д.К., ЕГН **********, взета в хода на ДП с определение № 255 от 01.09.2017 г. по ЧНД № 437/2017 година на РС- Елхово. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок, считано от днес пред ЯОС чрез ЕРС.
27 НОХД No 9/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.П.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 17.1.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Стойко Иванов, защитника на обвиняемият адв. Д. Ст. А. и обвиняемият Д.П.А., което се изразява в следното: Обвиняемият Д.П.А., роден на *** ***, постоянен адрес и адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, шофьор, неосъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.12.2017 година, около 12.00 часа в с. Лесово, обл. Ямбол, по улица „Иван Николов" и ул. „Антон Страшимиров", управлявал моторно превозно средство -лек автомобил, марка „Фолксваген", модел „Голф", с рег.№ У *** АВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,87 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Дрегер 7410+ с инвентарен № 0135, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Д.П.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, на Д.П.А. се налага наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА". На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода", се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, на Д.П.А. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. На основание чл.343г, вр.37, ал.1, т.7 от НК, на Д.П.А. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред, на осн. чл. 59, ал.4 от НК. От престъплението, извършено от Д.П.А., не са причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 9/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Д.П.А.
В законна сила на 17.1.2018г.
28 АНД No 442/2017, IV състав ДНСК Е.К.Р. РДНСК- ЮИР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/Я-1-ЮИР – 9/10.07.2017 година на инж.Я Р Р - Началник на Регионална Дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Югоизточен район, с което на Е.К.Р., ЕГН ********** ***, в качеството й на главен архитект на община Елхово, за административно нарушение по чл. 177, ал.3, изр. второ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на основание чл.232, ал.1, т.10 от ЗУТ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
29 АНД No 158/2017, IV състав НАП ИВА ТРЕЙД 2012 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 243145-0094458/31.01.2017 година на зам.директора на ТД на НАП – гр.Бургас, упълномощен със заповед № ЗЦУ – 1582/23.12.2015 година на изпълнителния директор на НАП, с което на жалбоподателя „И Т 2012” ЕООД, с БУЛСТАТ ***и седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл. 5, вх.А, ап.23, представлявано от И.Г.Г., с ЕГН **********, в качеството й на управител, за нарушение по чл.118, ал.1 от Закона за данък добавена стойност във вр. 25, ал.1 т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година на МФ на основание чл.185, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, чрез РС - Елхово.
30 АНД No 460/2017, II състав МВР Е.К.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.1.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №17-0261-000071 от 01.03.2017 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Е.К.М. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането затова, че на 15.02.2017 година в 14.10 часа в гр.Елхово, на ул. „Александър Стамболийски“ - към к-ще с път І-7 северно от гр.Елхово, посока от гр.Елхово към гр.Ямбол като водач на МПС, управлява лек автомобил „Нисан Х Трейл“ с рег. № ***, собственост на С.П. М. от с. ***, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
31 АНД No 464/2017, II състав Агенция "Митници" С.Б.О. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.1.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 607 от 05.09.2017 година, издадено от Зам.началник на Митница Бургас Б. А.Г., с което на С.Б.О. ***, с ЕГН - **********, е наложено адм. наказание глоба в размер на 1719.30 лева на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците и са отнети в полза на държавата на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ стоките - предмет на нарушението – фунгицид HARBOR 300ЕС –180 литра, фунгицид FULLDAZIM 50 WP - 52.5 кг, фунгицид TEBICUR 25 МР – 36 кг, инсектицид IMIDA Pro – 3 литра и хербицид ASTHAPYL 100SL – 2 литра, с обща митническа стойност 1719.30 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
32 НОХД No 325/2017, III състав Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Й.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 22.1.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Й.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, автокранист по професия, осъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 30.12.2014 година до 01.04.2015 година, в различни населени места на територията на община Тунджа и община Елхово, двете област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в съучастие с неизвестен извършител /неустановен при разследването/, като извършител, с цел да набави за себе си и другиго /неустановено при разследването лице/ имотна облага, възбудил заблуждение у различни лица, с което причинил имотна вреда в размер на 3 800 лева, както следва: - На 30.12.2014 година в село Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол, действайки в съучастие с неизвестен извършител /неустановен при разследването/, като извършител, с цел да набави за себе си и другиго /неустановено при разследването лице/ имотна облага, възбудил заблуждение у С.В.И. ***, като представяйки се за лекар й съобщил, че внукът й е катастрофирал и за лечението му са необходими шест хиляди лева, с което й причинил имотна вреда в размер на 3 800 лева; - На 01.04.2015 година в село Изгрев, община Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие с неизвестен извършител /неустановен при разследването/, като извършител, с цел да набави за себе си и другиго /неустановено при разследването лице/ имотна облага, направил опит да възбуди заблуждение у М.Д.Ч. ***, като се представил за проф.Деянов и й съобщил, че внучката й е със счупен глезен и с оглед предстоящата операция и поставяне на три броя пирони Ч. следва да заплати сумата от 12 000 лева, с цел да причини вреда на Ч., като деянието останало недовършено по независещи от него причини - уведомени органите на МВР - престъпление по чл.209, ал.1, вр.с чл.20, ал.2, вр.с чл.26, ал.1 от НК, като на това основание и чл.58а ал.1 вр.с чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Д.Й.П. наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА подсъдимият Д.Й.П., с установена по-горе самоличност, да заплати на гражданския ищец С.В.И., с ЕГН **********, с адрес ***, представлявана по делото чрез повереника си - адв.И.Ч. ***, на основание чл.45 от ЗЗД сумата от 3 800.00 /три хиляди и осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинените на пострадалата С.В.И. имуществени вреди в резултат на деянието, осъществено на 30.12.2014 година, включено в продължаваното престъпление по чл.209, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.26, ал.1 от НК, вменено на подсъдимия, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на извършване на деянието - 30.12.2014г. до окончателното изплащане, както и направените от гражданския ищец, конституиран и като частен обвинител, разноски по делото в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият Д.Й.П., с установена по-горе самоличност, да заплати държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 152.00 /сто петдесет и два/ лева, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи, платими в полза на бюджета на съдебната пласт, по сметка на РС-Елхово. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, приложено по делото - 1 бр. мобилен телефонен апарат, марка „Самсунг" с ИМЕИ -355261/01/209773/8 и сериен номер R1XPB6442B, приложен на лист 123 от том II на делото, собственост на подсъдимия Д.Й.П., находящ се на съхранение в РС-Елхово, след влизане на присъдата в сила да се върне на собственика му - Д.Й.П.. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Й.П.
Мотиви от 22.2.2018г.
В законна сила на 7.2.2018г.
33 НЧХД No 345/2017, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.К.И. А.Г.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 23.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 345/2017 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 15 – дневен срок от връчването му пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово. ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на адв. К. и подсъдимия А.Г.Д. ***.
34 НОХД No 18/2018, I състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Г.А. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 25.1.2018г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, защитника на обвиняемия адв. Пл. М. и обвиняемия А.Г.А., съгласно което: Обвиняемият А.Г.А. - роден на *** *** Загора, с адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, работи като оператор в „Язаки България“, неженен, осъждан –реабилитиран, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2017 година в гр. Елхово, обл. Ямбол пред служители на РУ - Елхово, съзнателно се ползвал от неистински официални документи - гръцко свидетелство за управление на моторно превозно средство № 120545210, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. чл. 308, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият А.Г.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемият А.Г.А. по чл. 316, вр. чл. 308. ал. 2, вр. ал. 1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. Вещественото доказателство - гръцко свидетелство за управление на моторно превозно средство № 120545210, да остане приложено по делото. От извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди. Направените по досъдебното производство разноски в размер на 138.83 лева се заплащат от обвиняемия в приход на републиканския бюджет по сметка на РДГП - Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 18/2018 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
А.Г.А.
В законна сила на 25.1.2018г.