РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 539/2017, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Н.Д. Ж.М.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 19.12.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 148 ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, която се изразява в следното: Ответницата Ж.М.Д. *** с ЕГН-********** се задължава да заплати на ищеца Д.Н.Д. *** с ЕГН-********** остатъка от сумата в размер на 400.00 лева, представляваща направените от наша страна разноски по делото, в т.ч. заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение на две вноски, а именно първа вноска – сумата от 200.00 лева в срок до 10.01.2018 година и втората вноска – сумата от 200.00 лева в срок до 10.02.2018 година, като в случай, че ответницата не заплати в посочения срок до 10.02.2018 г. договорените вноски ищецът да има право да се снабди с изпълнителен лист за неплатената сума. По отношение на сумата от 300.00 /триста/ лева, която е заплатена - с разписка от 12.12.2017г. - 200 лева и в днешно съд.заседание - 100 лева, платена в брой от ответницата на ищеца, която сума сумарно представлява заявените от ищеца искови претенции - предмет на настоящия спор, страните нямат претенции и са заявили погасяването й. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 539/2017г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба не подлежи на обжалване, а в частта, с която се прекратява настоящото производство подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чред ЕРС, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 27.12.2017г.
2 Гражданско дело No 748/2017, III състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Я.М. Я.М.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 22.12.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 151 ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, която се изразява в следното: Ответникът Я.М.М., с ЕГН – ********** ***, се задължава да заплаща месечна издръжка на детето С.Я.М. с ЕГН – ********** чрез неговата майка и законен представител - К.Г.П., с ЕГН – ********** ***, в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, дължима до 20-то число на месеца, считано от 06.11.2017 година, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното плащане, както и се задължава да заплати по иска с правно основание чл.149 от СК сумата от общо 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, представляваща претендираният от ищцата сумарен размер на издръжката за минало време за периода от 10.11.2016 г. до датата на завеждане на исковата молба – 06.11.2017 година, платима на 6 /шест/ равни вноски от по 200.00 лева, считано от 01.01.2018 година до 01.07.2018 година, като при неплащане на така договорената издръжка за минало време на посочената крайна падежна дата – 01.07.2018 година ищцата да има право да се снабди с изпълнителен лист за неплатената сума. ОСЪЖДА ответника Я.М.М., с ЕГН – ********** ***, да заплати държавна такса по сметка на Районен съд – Елхово в размер на общо 180.00 /сто и осемдесет/ лева /д.т. 72.00 лева по иска по чл.149 от СК и д.т. в размер на 108.00 лв. по иска по чл.143 от СК/ върху размера на присъдените издръжки, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 748/2017г. по описа на РС-Елхово, с оглед на постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба не подлежи на обжалване, а в частта, с която се прекратява настоящото производство подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чред ЕРС, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 30.12.2017г.
3 Гражданско дело No 751/2017, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.М.З. С.И.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛХОВО
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, която се изразява в следното: Страните се споразумяха размерът на присъдената с Решение № 133/25.10.2012г., постановено по гр.дело № 316/2012г. по описа на РС-Елхово месечна издръжка, присъдена в полза на малолетното дете Н.М.З., роден на ***г., с ЕГН - **********, да бъде изменена от 75.00 лева на 110.00 лева, както следва: Ответницата С.И.К., с ЕГН – **********,*** се задължава да заплаща месечна издръжка в полза на малолетното си дете - Н.М.З., роден на *** г., с ЕГН – **********, чрез М.Н.З., с ЕГН-**********,*** качеството му на баща и законен представител на малолетното дете Н.М.З., роден на *** г. с ЕГН – **********., в размер на 110.00 /сто и десет/ лева месечно, считано от 07.11.2017 година, платима до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното плащане, до настъпването на събитие, водещо до промяна или до прекратяване на издръжката. Страните се споразумяха разноските по делото да останат така, както са ги направили. Настоящата спогодба се сключи между страните при месечен доход на родителите на малолетното дете в размер на минималната за страната към момента работна заплата около 510.00 лева. ОСЪЖДА ответницата С.И.К. с ЕГН – ********** ***, да заплати държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, платима по сметка на Районен съд – Елхово в размер на 25.20 /двадесет и пет лева и и двадесет стотинки/ лева върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 лева държавна такса при издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 751/2017г. по описа на РС-Елхово, с оглед на постигнатата спогодба между страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е одобрена постигнатата между страните съдебна спогодба не подлежи на обжалване, а в частта, с която се прекратява настоящото производство подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чред ЕРС, в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 12.1.2018г.
4 Гражданско дело No 703/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Т.Г. Р.Р.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 13.06.1997 година в гр. Елхово с Акт № 25 от 13.06.1997 година на община Елхово граждански брак между Х.Т. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, кант. 507, адв. В. С. и Р. РОМУАЛЪДО Г. ***, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи брачното си фамилно име – Г.. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака семейното жилище, находящо се в гр. Елхово, на ул. „Търговска“ №42, ет.1, ап.3, лична собственост на Х.Т.Г., да се ползва от последния. Страните не си дължат издръжка един към друг след прекратяването на брака. ОСЪЖДА Х.Т. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, кант. 507, адв. В. С. и Р. РОМУАЛЪДО Г. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на РС- Елхово по 7.50 лева държавна такса за допускането на развода, както и по 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: /Яна Ангелова/
В законна сила на 9.1.2018г.
5 Гражданско дело No 174/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД П.А.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА П.А.Д., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „***“ ЕООД - гр.Пловдив, с ЕИК***, ул."Булаир" № 17, представлявано от У.Б., в качеството му на управител на дружеството, действащ, чрез адв.Т.В.С., ЕГН **********, представляващ Адвокатско дружество „С. ***, на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД, сумата 225.29 лв./двеста двадесет и пет лева и двадесет и девет стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанската 2015/2016 година по Договор за наем на земеделски недвижими имоти от 06.09.2014г., сключен между А П Н , с правоприемник „***“ЕООД и П.А.Д., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 03.04.2017 година до окончателното и заплащане., като искът за разликата от 225.29 лв. до 399.94 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П.А.Д., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „***“ ЕООД - гр.Пловдив, с ЕИК***, ул."Булаир" № 17, представлявано от У.Б., в качеството му на управител на дружеството, действащ, чрез адв.Т.В.С., ЕГН **********, представляващ Адвокатско дружество „С. ***, на основание чл.232, ал.2 във вр.чл.228 от ЗЗД, сумата 254,21 лв. /двеста петдесет и четири лева и двадесет и една стотинки/, представляваща годишното наемно плащане за стопанската 2015/2016 година по Договор за наем на земеделски недвижими имоти от 20.07.2015г., сключен между „***“ЕООД и П.А.Д., ведно със законната лихва върху същата, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 03.04.2017 година до окончателното и заплащане, като искът за разликата от 254,21 лв. до 451.24лв., ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П.А.Д., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „***“ ЕООД - гр.Пловдив, с ЕИК***, на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата от 371.80 лв./ триста седемдесет и един лева и осемдесет стотинки/ - направените от ищеца разноски по делото за настоящата инстанция съразмерно на уважената част на исковете. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 222/2017, I състав Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие РОСЕН ИНВЕСТ АД В.М.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОСЪЖДА В.М.Г., ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, кант. 407 – адв. Хр. К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на „РОСЕН ИНВЕСТ“ АД, с ЕИК 200535478, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Серес“ № 16, представлявано от Д.Н.Д., съдебен адрес ***, на основание чл. 61 от ЗЗД сумата от 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева, представляваща част от сумата 41 607.29 лева – заплатени от ищеца по изпълнително дело № 2355/2013 година и изпълнително дело № 2311/2013 година, двете по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, в едно със законната лихва върху сумата от 25 000.00 лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 25.04.2017 година до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 2500.00 лева на основание чл. 78, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Преписи от настоящото решение да се връчат на страните по делото.
В законна сила на 9.2.2018г.
7 Гражданско дело No 428/2017, IV състав Искове по ЗОДОВ Д.М.Д. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – СОТИР ЦАЦАРОВ, на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ вр.с чл.52 от ЗЗД ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Д.М.Д. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв. Д. Д. ***, обезщетение в размер на 3500.00 /три хиляди и петстотин/ лева за причинените му неимуществени вреди в резултат на повдигнато необосновано и незаконосъобразно обвинение в извършване на престъпление по чл.212, ал.4, вр.ал.1 във вр.чл.26, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане в сила на присъдата по НОХД № 45/2015 година на РС-Елхово, с която ищецът е оправдан – 20.05.2016г. до окончателното й изплащане, като искът за заплащане на обезщетение за РАЗЛИКАТА над 3500.00 лева до пълният предявен размер от 10 000.00 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България с адрес гр. София, бул. „Витоша”, № 2, представлявана от Главния прокурор на Република България – СОТИР ЦАЦАРОВ, ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Д.М.Д. ***, с ЕГН **********, чрез пълномощника му – адв. Д. Д. ***, направените по делото разноски в размер на 294.00 лева, съразмерно на уважената част от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните
8 Гражданско дело No 546/2017, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.И.Д. ЗПК НАДЕЖДА Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ уволнението на Н.И. А., ЕГН ********** ***, извършено със Заповед № 6/18.07.2017 година за налагане на наказание дисциплинарно уволнение и Заповед № 21/19.07.2017 година, Д.И.Д. – председател на ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Георги Д.“ № 1, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***. ОСЪЖДА на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ във вр. чл. 225, ал. 1 от КТ ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Георги Д.“ № 1, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявана от председателя й и законен представител Д.И.Д., ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Н.И. А., ЕГН ********** ***, сумата от 1376.96 лв. /хиляда триста седемдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/, представляваща обезщетение за оставането на ищеца без работа поради уволнението му със Заповед № 6/18.07.2017 година за налагане на наказание дисциплинарно уволнение и Заповед № 21/19.07.2017 година на Д.И.Д. – председател на ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, като искът за разликата над 1376.96 лв. до 4400.00 лв.ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Георги Д.“ № 1, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявана законен представител Д.И.Д. – председател, ДА ЗАПЛАТИ на Н.И. А., ЕГН ********** ***,, сумата 87,53 лв., представляващи направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважените части от исковете. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 и ал.4 от ГПК Н.И. А., ЕГН ********** ***,, ДА ЗАПЛАТИ на ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Георги Д.“ № 1, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявана законен представител Д.И.Д. – председател, сумата от 489,63 лв., представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената, респ.прекратената част на исковете по чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ и чл.344, ал.1,т.2 от КТ. ОСЪЖДА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул. „Георги Д.“ № 1, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявана законен представител Д.И.Д. – председател, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Елхово сумата от 105.08 лв. - разноски по делото, за държани такси. Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Да се връчат на страните преписи от същото.
В законна сила на 2.2.2018г.
9 Гражданско дело No 547/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОСАГРОФОНД ООД МИХАЙЛОВА 92 ЕООД Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОСЪЖДА на основание чл.228, ал.1 във вр. чл.232, ал.2 от ЗЗД, Търговско дружество „М. 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Елхово, общ.Елхово, област Ямбол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 59 – Б - III - 32, с ЕИК 201845063, представлявано от В.С.М. - управител, да заплати на „РОСАГРОФОНД“ ООД със седалище и адрес на управление - гр.Сливен, ул. „Г.Гюлмезов“ № 7, с ЕИК ***, представлявано от управител С И С , сумата от 465.62 лв. / четиристотин шейсет и пет лева и шейсет и две стотинки/, представляваща наемна цена за стопанската 2013/2014 година по Споразумение за плащане на наем към Договори за наем от 20.02.2013г. и от 06.03.2013г., сключено между наемодател „РОСАГРОФОНД“ ООД и наемател „М. 92“ ЕООД за отдаване под наем на 19.401 дка земеделски земи в землището на с.Пчела, общ.Елхово, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба - 21.08.2017г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД, Търговско дружество „М. 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Елхово, общ.Елхово, област Ямбол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 59-Б- III - 32, с ЕИК 201845063, представлявано от В.С.М. - управител, да заплати на „РОСАГРОФОНД“ ООД със седалище и адрес на управление - гр.Сливен, ул. „Г.Гюлмезов“ № 7, с ЕИК ***, представлявано от управител С И С , сумата 88.65 лв./ осемдесет и осем лева и шейсет и пет стотинки/, представляваща обезщетение за забава за периода от 01.10.2015г. до 15.08.2017г. върху сумата 465.62 лв. - наемна цена за стопанската 2013/2014 година по Споразумение за плащане на наем към Договори за наем от 20.02.2013г. и от 06.03.2013г., сключено между наемодател „РОСАГРОФОНД“ ООД и наемател „М. 92“ ЕООД, като искът за разликата над сумата 88.65 лв. до 135.02 лв. и за периода от 01.10.2014 година до 30.09.2015 година ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 и ал.8 от ГПК Търговско дружество „М. 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Елхово, общ.Елхово, област Ямбол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 59-Б- III - 32, с ЕИК 201845063, представлявано от В.С.М. - управител, да заплати на „РОСАГРОФОНД“ ООД със седалище и адрес на управление - гр.Сливен, ул. „Г.Гюлмезов“ № 7, с ЕИК ***, представлявано от управител С И С , по компенсация сумата 283.72 лв./ двеста осемдесет и три лева и седемдесет и две стотинки/, съдебно - деловодни разноски пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Ямбол, чрез РС - Елхово в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.2.2018г.
10 Гражданско дело No 770/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Д.Д. Д.Х.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 12.1.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва: Ответникът Д.Х.Д. ***, с ЕГН **********, се задължава да заплаща на Й.М.Ж. ***, с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете С.Д.Д., родена на *** година, с ЕГН **********, на основание чл. 143 от СК, месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет / лева, считано от 01.01.2018 година, платими до 15-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на падежа до окончателното изплащане, до настъпване на събитие, водещо до изменение или прекратяване на дължимата издръжка. ОСЪЖДА Д.Х.Д. ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 108.00 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по предявения иск с правно основание чл. 149 от СК – за заплащане издръжка за минало време, поради отказ от иска. ПРЕКРАТЯВА производството по предявения иск с правно основание чл. 143 от СК – за заплащане издръжка за бъдеще време, поради постигната спогодба. ОПРЕДЕЛЕНИЯТА, с които се прекратява производството по делото подлежат на обжалване с частна жалба в 1 – седмичен срок от днес пред ОС – Ямбол. ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13.20 часа.
В законна сила на 12.1.2018г.
11 Гражданско дело No 542/2016, III състав Делба П.Д.Ч.,
Г.Д.Ч.
П.И.Д.,
С.И.Н.,
Х.С.Н.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 19.1.2018г.
РАЗПРЕДЕЛЯ процесните съсобствени земеделски земи, находящи се в землището на с.Шарково, общ.Болярово, с ЕКАТТЕ 83051, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ДЯЛ ПЪРВИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – П.Д.Ч. ***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.24.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-590122/23.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.162 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „ЛОЗЯТА”, с площ от 4999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 3-та категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 024017, при съседи: ПИ №83051.24.16, ПИ №83051.24.24, ПИ №83051.24.23, ПИ №83051.24.18, ПИ 83051.24.551; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.39.587 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588455/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.165 и 166 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КУТРОНИ”, с площ от 4578 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е част от имот с площ от 19.998 дка с номер по предходен план: 039001, при съседи: ПИ №83051.39.36, ПИ №83051.39.514, ПИ №83051.39.146, ПИ №83051.39.586; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.48.852 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588682/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.163 и 164 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „МЕХРЕМА”, с площ от 7723 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 4-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 20.001 дка с номер по предходен план: 048014, при съседи: ПИ №83051.48.128, ПИ №83051.48.853, ПИ №83051.48.55. Стойността на този дял е в размер на 11 382.00 /единадесет хиляди триста осемдесет и два/ лева. ДЯЛ ВТОРИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – Г.Д.Ч. ***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.39.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588455/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.165 и 166 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КУТРОНИ”, с площ от 4579 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е част от имот с площ от 19.998 дка с номер по предходен план: 039001, при съседи: ПИ №83051.39.587, ПИ №83051.39.514, ПИ №83051.39.146, ПИ №83051.39.585; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.41.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-590128/23.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.160 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „АРПАЛЪК”, с площ от 3999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 9-та категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 041090, при съседи: ПИ №83051.41.331, ПИ №83051.41.91, ПИ №83051.41.514, ПИ №83051.41.89; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.48.853 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588682/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.163 и 164 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „МЕХРЕМА”, с площ от 7722 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, 4-та категория на земята при неполивни условия, който имот е част от имот с площ от 20.001 дка с номер по предходен план: 048014, при съседи: ПИ №83051.48.852, ПИ №83051.48.128, ПИ 83051.48.854, ПИ №83051.48.55. Стойността на този дял е в размер на 11 382.00 /единадесет хиляди триста осемдесет и два/ лева. ДЯЛ ТРЕТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – П.И.Д. ***, с ЕГН **********, на следния недвижим имот: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.39.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588455/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.165 и 166 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КУТРОНИ”, с площ от 5421 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е част от имот с площ от 19.998 дка с номер по предходен план: 039001, при съседи: ПИ №83051.39.586, ПИ №83051.39.514, ПИ №83051.39.146, ПИ №83051.39.584. Стойността на този дял е в размер на 3 795.00 /три хиляди седемстотин деветдесет и пет/ лева. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – С.И. ***, с ЕГН **********, на следния недвижим имот: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.39.584 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588455/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.165 и 166 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КУТРОНИ”, с площ от 5421 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, който имот е част от имот с площ от 19.998 дка с номер по предходен план: 039001, при съседи: ПИ №83051.39.514, ПИ №83051.39.585, ПИ №83051.39.146, ПИ №83051.33.153, ПИ №83051.33.514. Стойността на този дял е в размер на 3 795.00 /три хиляди седемстотин деветдесет и пет/ лева. ДЯЛ ПЕТИ - ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик – Х.С.Н. ***, с ЕГН **********, на следните недвижими имоти: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.29.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-590127/23.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.161 от делото/, с адрес на поземления имот: село Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, местност „КАЙНАКА”, с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, 4-та категория на земята при неполивни условия, който имот е с номер по предходен план: 029060, при съседи: ПИ №83051.29.64, ПИ №83051.29.63, ПИ №83051.29.61, ПИ №83051.29.532, ПИ 83051.29.59; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83051.48.854 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шарково, общ.Болярово, обл. Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-102/28.11.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, скица-проект №15-588682/22.11.2017г. на СГКК-гр.Ямбол /л.163 и 164 от делото/, с адрес
12 Гражданско дело No 46/2017, IV състав Делба Т.Т.А.,
Д.Т.А.
Ж.Т.Н.,
К.Г.А.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 23.1.2018г.
Р Е Ш И : ВЪЗЛАГА по реда на чл. 349, ал. 1 ГПК на К.Г.А., с ЕГН ********** *** недвижим имот - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 05284.501.505.1.11 /пет хиляди двеста осемдесет и четири точка петстотин и едно точка петстотин и пет точка едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.***, одобрени със Заповед №РД-18-60/31.08.2009година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съгл. Схема № 15-2517/04.01.2017г. на СГКК- гр.Ямбол, находящ се в гр. *** област Ямболска, на улица „***"№31 /тридесет и едно/, вход Д, етаж 4 /четири/, ап.11, в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.505 /пет хиляди двеста осемдесет и четири точка петстотин и едно точка петстотин и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ 60.48 кв.м. /шестдесет цяло, четиридесет и осем стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото към апартамента мазе №11 /единадесет/ с площ от 11.99кв.м. /единадесет цяло, деветдесет и девет стотни квадратни метра/ и заедно с 2.0874 % идеални части от общите части на сградата; при съседи на апартамента: на същия етаж: 05284.501.505.1.10; 05284.501.505.1.12; под обекта: 05284.501.505.1.8; над обекта: няма, на стойност 5680.00 лева /пет хиляди шестстотин и осемдесет лева/. ОСЪЖДА К.Г.А., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 349, ал. 1 вр. ал. 4, изр. последно ГПК на всеки един от съделителите Т.Т.А., с ЕГН ********** ***, Д.Т.А., с ЕГН ********** ***, и Ж.Т.Н., с ЕГН ********** ***, сумата в размер на по 710.00 лева /седемстотин и десет лева/, ведно със законната лихва върху нея, считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното й изплащане, в 6- месечен срок от влизане на решението за възлагане в сила - съгласно чл. 349, ал. 5 ГПК, за уравнение на дяловете им от делбения имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.505.1.11 по КККР на гр.***, одобрени със Заповед №РД-18-60/31.08.2009 г. на ИД на АГКК, съгл. Схема № 15-2517/04.01.2017г. на СГКК- гр.Ямбол, находящ се в гр.*** област Ямболска, на улица „***"№31, вход Д, етаж 4, ап.11, в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.505, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ 60.48 кв.м., заедно с прилежащото към апартамента мазе №11 с площ от 11.99кв.м. и заедно с 2.0874 % идеални части от общите части на сградата; при съседи на апартамента: на същия етаж: 05284.501.505.1.10; 05284.501.505.1.12; под обекта: 05284.501.505.1.8; над обекта: няма. ОСЪЖДА К.Г.А., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-*** държавна такса в размер на 142.00 лева /сто четиридесет и два лева/, съобразно стойността на получения дял, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи, на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, вносими в полза на бюджета на съдебната власт. ОСЪЖДА всеки един от Т.Т.А., с ЕГН ********** ***, Д.Т.А., с ЕГН ********** *** и Ж.Т.Н., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-*** държавна такса в размер на 28.40 лева /двадесет и осем лева и четиридесет стотинки/ , съобразно стойността на получения дял, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи, на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, вносими в полза на бюджета на съдебната власт. ОСЪЖДА К.Г.А., с ЕГН ********** *** да заплати на Т.Т.А., с ЕГН ********** *** и Д.Т.А., с ЕГН ********** ***, сумата от 187.50 лева / сто осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/, представляваща направени разноски по делото за изготвяне на експертиза. ОСЪЖДА Ж.Т.Н., с ЕГН ********** *** да заплати на Т.Т.А., с ЕГН ********** *** и Д.Т.А., с ЕГН ********** ***, сумата от 37.50 лева /тридесет и седем лева и петдесет стотинки/, представляваща направени разноски по делото за изготвяне на експертиза. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
13 Гражданско дело No 253/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИКТОРИЯ 2010 ЕООД В.М.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 24.1.2018г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявените от “***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Серес“ № 16, представлявано от Д.Н. Д., действаща, чрез процесуален пълномощник адв. Ж.К. ***, със съдебен адрес за призоваване и получаване на съдебни книжа - гр.Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ №5, кантора 14, против ответника В.М.Г., ЕГН ********** ***, искове с правно основание чл.422 ал.1 вр.с чл.415 ал.1 вр.с чл.124 ал.1 от ГПК и чл. 240, ал.1 от ЗЗД за установяване на парично вземане на “***“ ЕООД, с ЕИК *** против В.М.Г., ЕГН ********** в общ размер 24000.00лв., по четири договора за заем: договори за заем от 07.05.2014г., с падеж до 30.09.2015г. за сумата 10 000.00 лева; договор за заем от 09.05.2014г., с падеж до 30.09.2015г. за сумата 6000.00 лева; договор за заем от 13.05.2014г., с падеж до 30.09.2015г. за сумата 2000.00 лева и договор за заем от 20.05.2014г., с падеж до 30.09.2015г. за сумата 6000.00 лева, ведно със законната лихва върху горните суми, считано от датата на депозиране на заявлението по чл.410 от ГПК в съда - 20.01.2017 година до окончателното им изплащане, за които е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, по ч. гр. д. №35/2017г. по описа на РС – Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК “***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Серес“ № 16, представлявано от Д.Н. Д., да заплати на В.М.Г., ЕГН ********** *** сумата 1700.00 лв.-разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните.