РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 613/2014, IV състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.П.С.,
С.П.Б.,
А.Д.М.,
П.Д.М.,
М.И.Д.,
Н.П.М.,
С.Д.М.,
И.Д.И.,
И.А.М.,
Д.С.С.,
А.С.Н.,
С.С.К.,
И.Т.Ц.,
Т.И.Ц.,
П.С.Н.,
Р.С.Н.Д.,
С.И.Т.,
Т.И.А.
П.С.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2017г.
Р Е Ш И : ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителят И.П.С. ***, ЕГН ********** следният имот: 1.НИВА с площ от 6,825дка /шест декара, осемстотин двадесет и пет кв. метра/, находяща се в местността „УЗУН УЛУК”, пета категория, с начин на трайно ползване – временно неизползвана нива, представляваща ИМОТ № 017074 /нула, едно, седем нула, седем, четири/ по плана за земеразделяне на с.Воден, обл.Ямбол, при граници и съседи: имот № 017073 – врем.неизп.нива поставена в дял на съделителя С.П.Б., имот № 017046 – врем.неизп.нива на насл. на В. Г. К., имот № 017048 - врем .неизп. нива на наел. на М. С. М., имот № 017051 - врем.неизп.нива на „АКЦЕНТ ЗН“ ЕООД, имот № 017052 врем.неизп.нива на Д. Н.Н., имот № 017049 – врем. неизп.нива на насл. на П. С. П., и имот № 000044- полски път на Община Елхово. Имотът е образуван от имот № 017045. Върху имота има следните ограничения при ползване: защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и се забраняват дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление. Представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 1365.00лева /хиляда триста шейсет и пет лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя С.П.Б. ***, ЕГН **********, следния имот : НИВА с площ от 6,825 дка /шест декара, осемстотин двадесет и пет кв. метра/, находяща се в местността „УЗУН УЛУК”, пета категория, с начин на трайно ползване – врем.неизползвана нива, представляваща ИМОТ № 017073 /нула, едно, седем, нула, седем, три/ по плана за земеразделяне на с.Воден, обл.Ямбол, при граници и съседи: имот № 017072 - врем. неизп. нива поставена в дял на съделителя Д.С.С., имот № 017046 - врем. неизп. нива на насл. на В. Г. К., имот № 017074 - врем. неизп. нива поставена в дяла на съделителят И.П.С. и имот № 000044 - полски път на община Болярово. Имотът е образуван от имот № 017045. Върху имота има следните ограничения при ползване: защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и се забраняват дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление. Представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 1365.00лева /хиляда триста шейсет и пет лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя Д.С. ***, ЕГН – ********** следния имот : НИВА с площ от 4,266 дка /четири декара, двеста шейсет и шест кв. метра/, находяща се в местността „УЗУН УЛУК”, пета категория, с начин на трайно ползване – врем.неизп.нива, представляваща ИМОТ № 017072 /нула, една седем, нула, седем, две/ по плана за земеразделяне на с.Воден, обл.Ямбол, при граници и съседи: имот № 017071 - временно неизползвана нива поставена в дяла на съделителя А.С.Н., имот № 017046 - врем. неизп. нива на насл. В. Г. К., имот № 017073 - нива, поставена в дяла на съделителя С.П.Б. и имот № 000044 - полски път на община Болярово. Имотът е образуван от имот № 017045. Върху имота има следните ограничения при ползване: защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и се забраняват дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление. Представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 853.20лева /осемстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя А.С. ***, ЕГН – **********, следния имот : НИВА с площ от 4,266 дка /четири декара и двеста шейсет и шест кв. метра/, находяща се в местността „УЗУН УЛУК”, пета категория, с начин на трайно ползване – врем.неизползвана нива, представляваща ИМОТ № 017071 /нула, една седем, нула, седем, едно/ по плана за земеразделяне на с.Воден, обл.Ямбол, при граници и съседи: имот № 017044 - врем. неизп. нива на“Ставен“ООД, имот № 017070 - врем. неизп. нива възложена на съделителите М.И.Д. и С. И. Тойчев, имот № 000044 - полски път на община Болярово, имот № 017072 – врем. неизп. Нива, поставена в дяла на съделителя Д.С.С. и имот № 017046 – врем. неизп. нива на нсал. на В. Г. К.. Имотът е образуван от имот № 017045. Върху имота има следните ограничения при ползване: защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и се забраняват дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление. Представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 853.20лева /осемстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ОБЩ на съделителите М.И. ***, ЕГН – ********** и С.И.Т. ***, ЕГН – **********, следния имот : НИВА с площ от 5.704 дка /пет декара и седемстотин и шест кв. метра/, находяща се в местността „УЗУН УЛУК”, пета категория, с начин на трайно ползване – врем. неизп. нива, представляваща ИМОТ № 017070 /нула, една седем, нула, седем, нула/ по плана за земеразделяне на с.Воден, обл.Ямбол, при граници и съседи: имот № 017044 - врем. неизп. нива на „Ставен“ООД, имот № 017071 - врем. неизп. нива, поставена в дял на съделителя А.С.Н., имот № 000044 - полски път на община Болярово, имот № 017069 – врем. неизп.нива, поставена в дял на съделителя С.И.Т.. Имотът е образуван от имот № 017045. Върху имота има следните ограничения при ползване: защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и се забраняват дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление. Представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този общ дял е 1140.20 лева /хиляда сто и четиридесет лева и двадесет стотинки/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съделителя Т.И. ***, ЕГН **********, следния имот: НИВА с площ от 3,413 дка /три декара и четиристотин и тринадесет кв. метра/, находяща се в местността „УЗУН УЛУК”, пета категория, с начин на трайно ползване – врем. неизп. нива, представляваща ИМОТ № 017069 /нула, една седем, нула, шест, девет/ по плана за земеразделяне на с.Воден, обл.Ямбол, при граници и съседи: имот № 017042 - врем. неизп. нива на насл. на И. П. Д. , имот № 017044 - врем. неизп. нива на „Ставен“ООД, имот№ 017070 – врем. неизп. Нива, поставена в дяла на съделителите М.И.Д. и С.И.Т., имот № 000044 - полски път на община Болярово. Имотът е образуван от имот № 017045. Върху имота има следните ограничения при ползване: защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и се забраняват дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление. Представената от Общинска служба „Земе
2 Гражданско дело No 465/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.И.П.   Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 4.1.2017г.
ДА СЕ ВЪРНЕ „жалбата“ на М.И.П. ***. ПРЕКРАТЯВА настоящото гр.д.№ 465/2016г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред ЯОС чрез ЕРС в 1-седмичен срок, считано от съобщаването му на жалбоподателката.
В законна сила от 3.2.2017г.
3 Гражданско дело No 475/2012, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Я.С.С. С.С.А.,
Н.С.Л.,
А.Т.С.,
С.С.С.,
Й.С.С.,
Г.С.С.,
К.П.С.,
Д.И.Л.,
Ж.И.К.,
С.И.Л.,
М.И.Л.,
Р.Н.Р.,
И.Н.С.,
Ж.М.Т.,
П.М.С.,
С.М.С.,
П.М.А.,
К.М.К.,
И.К.Д.,
С.К.Д.,
Д.И.Д.,
Д.И.Д.,
А.С.А.,
Н.С.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 5.1.2017г.
Р Е Ш И : РАЗПРЕДЕЛЯ оставените в наследство от С.С. Л., б.ж. на с.***, починал на 12.05.1971година, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, общ. ***, обл. Ямболска възстановени по реда на ЗСПЗЗ, между съделителите без теглене на жребий, както следва: ПОСТАВЯ В ДЯЛ ПЪРВИ - на съделителя Я.С. ***, ЕГН – **********,***, кантора 508, адв. М.Й.- Г., следните имоти: 1. НИВА с площ от 12.710 дка /дванадесет декара и седемстотин и десет квадратни метра/, находяща се в местността „ЦЕРОВ РЪТ”, с категория на земята при неполивни условия - девета категория, начин на трайно ползване - врем. неизп. нива, представляваща ИМОТ № 009056 /две нули; девет хиляди петдесет и шест/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000147 - полски път на Община ***; имот № 000128 - полски път на Община ***; имот № 009006 - врем.неизп. нива на насл.на П. Я. Д.; имот № 009004 - врем.неизп. нива на Т. И. Т. и имот № 009055 – на дял ХХ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2. НИВА с площ от 7.000 дка /седем декара/, находяща се в местността „ГЮЛЮДЖА”, с категория на земята при неполивни условия - пета категория и начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 012087 /нула, дванадесет хиляди осемдесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 012086 - нива на дял ХVІ; имот № 000126 - полски път на Община ***, имот № 012023 - нива на „С.И.Г.” ООД и имот № 012082 – нива на дял ХVІІ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 3. НИВА с площ от 11.802 дка /единадесет декара и осемстотин и два квадратни метра/, находяща се в местността „ЧАКЪРИЦА”, с категория на земята при неполивни условия: трета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 013119 /нула, тринадесет хиляди сто и деветнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 013043 - нива на Т.С. Бакалов; имот № 000201 - полски път на Община ***, имот № 000187 - полски път на Община ***, имот № 013115 – нива на дял ІІ, имот № 013116 – нива на дял Х и имот № 013117 – нива на дял ІХ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 4. ЛОЗЕ с площ от 0.369 дка /триста шестдесет и девет квадратни метра/, находящо се в местността „ПАСКАЛЕВ ЧАРДАК”, с категория на земята при неполивни условия - седма категория и начин на трайно ползване - лозе , представляващо ИМОТ № 002020 /две нули, двадесет хиляди и двадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 002015 – лозе, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 002014 - лозе на насл. на Х. П. Х.; имот № 002013 - лозе на насл. на П. Ж. Д.; имот № 002012 - лозе на насл. на Г. Ж.М.; имот № 002021 - лозе на М. С. Ч.; имот № 002022 - лозе на насл. на В.В.П.; имот № 002019 - лозе на насл. на И. Ж. М. и имот № 002090 - пасище-мера на Община ***, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Стойността на този дял е 8482.00 лева /осем хиляди четиристотин осемдесет и два лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ВТОРИ – ОБЩ на съделителите А.С.А. с ЕГН – **********,*** и Н.С.А. с ЕГН - **********,*** /в качеството им на наследници на С.С.А./, следните имоти: 1. НИВА с площ от 3.000 дка /три дка/, находяща се в местността „ЦЕРОВ РЪТ”, с категория на земята при неполивни условия - девета категория, начин на трайно ползване - врем. неизп. нива, представляваща ИМОТ № 009045 /две нули; девет хиляди четиридесет и пет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000147 - полски път на Община ***; имот № 009002 - врем.неизп. нива на Община *** - кметството; имот № 009006 - врем.неизп. нива на насл.на П. Я. Д.; имот № 009042 - пасище мера на Община *** - кметството и имот № 009046 – на дял ІІІ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2. НИВА с площ от 4.345 дка /четири декара и триста четиридесет и пет квадратни метра/, находяща се в местността „ЧАКЪРИЦА”, с категория на земята при неполивни условия: трета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 013115 /нула, тринадесет хиляди сто и петнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 013114 - нива на дял ІІІ; имот № 000187 - полски път на Община ***, имот № 013119 – нива на дял І и имот № 013116 – нива на дял Х, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 2121.00 лева /две хиляди сто двадесет и един лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ТРЕТИ – на съделителя Н.С.Л. ***, ЕГН – **********, следните имоти: 1. НИВА с площ от 3.000 дка /три дка/, находяща се в местността „ЦЕРОВ РЪТ”, с категория на земята при неполивни условия - девета категория, начин на трайно ползване - врем. неизп. нива, представляваща ИМОТ № 009046 /две нули; девет хиляди четиридесет и шест/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000147 - полски път на Община ***; имот № 009047 – на дял ІV; имот № 009042 - пасище мера на Община *** - кметството и имот № 009045 – на дял ІІ, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2. НИВА с площ от 4.345 дка /четири декара и триста четиридесет и пет квадратни метра/, находяща се в местността „ЧАКЪРИЦА”, с категория на земята при неполивни условия: трета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 013114 /нула, тринадесет хиляди сто и четилинадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 013113 - нива на дял ІV; имот № 000187 - полски път на Община ***, имот № 013115 – нива на дял ІІ и имот № 013116 – нива на дял Х, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. Стойността на този дял е 2121.00 лева /две хиляди сто двадесет и един лева/. ПОСТАВЯ В ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - на съделителя А.Т.С. *** А, ЕГН – **********, следните имоти: 1. НИВА с площ от 3.000 дка /три дка/, находяща се в местността „ЦЕРОВ РЪТ”, с категория на земята при неполивни условия - девета категория, начин на трайно ползване - врем. неизп. нива, представляваща ИМОТ № 009047 /две нули; девет хиляди четиридесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000147 - полски път на Община ***; имот № 009046 – на дял ІІІ; имот № 009042 - пасище мера на Община *** - кметството и имот № 009048 – на дял V, като представената от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово скица на имота е неразделна част от решението на съда. 2. НИВА с площ от 4.345 дка /четири декара и триста четиридесет и пет квадратни метра/, находяща се в местността „ЧАКЪРИЦА”, с категория на земята при неполивни условия: трета категория, с начин на трайно ползване – нива, представляваща ИМОТ № 013113 /нула, тринадесет хиляди сто и тринадесет/ по плана за земеразделяне, при гран
В законна сила от 14.2.2017г.
4 Гражданско дело No 383/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ СТАВЕН АД И.Д.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.1.2017г.
ОСЪЖДА И.Д.С. ***, егн **********, СЪДЕБЕН АДРЕС ***4, кант. 501, чрез адв. С.В. ***, ДА ЗАПЛАТИ на “СТАВЕН“ АД, с ЕИК 200780812, със седалище гр. Сливен и адрес на управление ул. „*** № 16, представлявано от управителя Стайко Иванов Стайков, чрез пълномощник адв. Ив. Ч. ***, СУМАТА от 3 911.00 /три хиляди деветстотин и единадесет/ лева, представляваща дължим наем за стопанските 2010/2011г.; 2011/2012г. и 2012/2013г., съгласно сключеният между страните на 26.03.2009 година Договор за наем на земеделски земи, в едно със ЗАКОННАТА ЛИХВА върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 16.08.2016 годна до окончателното изплащане. ОСЪЖДА И.Д.С. ***, егн **********, съдебен адрес ***4, кант. 501, чрез адв. С.В. ***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 78, ал.1 от ГПК на “СТАВЕН“ АД, с ЕИК 200780812, със седалище гр. Сливен и адрес на управление ул. „*** № 16, представлявано от управителя Стайко Иванов Стайков, чрез пълномощник адв. Ив. Ч. ***, направените в настоящото производство разноски в общ размер на 898.51 /осемстотин деветдесет и осем лева и петдесет и една стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………. /Яна Ангелова/
В законна сила от 27.1.2017г.
5 Гражданско дело No 515/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.И.,
Т.Д.И.
  Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 25.02.2016 година в гр. Елхово, обл. Ямбол, с Акт № 7 от 25.02.2016 година на община Елхово, граждански брак между Г.И. ***«*** № 34, ЕГН ********** и Т.Д.И. ***«*** №59, вх.А, ап.20, ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име – ***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели семейното жилище, находящо се в с. *** община Елхово, обл. Ямбол, на ул. „Ал. Стамболийски“ №34, собственост на Г.И.И., след прекратяване на брака ДА СЕ ПОЛЗВА от Г.И.И.. От брака съпрузите нямат родени непълнолетни деца. По време на брака съпрузите не са придобивали движими и недвижими вещи, дялове в търговски дружества, нямат влогове в търговски банки и други финансови институции. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издържка един на друг. ОСЪЖДА Г.И. ***«*** № 34, ЕГН ********** да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово държавна такса за допускането на развода в размер на 15.00 /петнадесет/ лева, както и 5.00 /пет/ лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 9.1.2017г.
6 Гражданско дело No 565/2016, IV състав Искове по ЗОДОВ А.Г.А. ПРОКУРАТУРА НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 9.1.2017г.
ВРЪЩА на основание чл.129, ал.3 от ГПК на А.Г.А., ЕГН ********** ***, депозираната от него искова молба вх.№ 2680/01.12.2016 година против ПРОКУРАТУРАТА на Република България, със сочено от ищеца правно основание - чл.2, ал.1 т.3 от ЗОДОВ във вр.с чл.52 от ЗЗД, ведно с приложенията към нея. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 565/2016 по описа на Елховския районен съд, поради неотстраняване на нередовностите в срок. Препис от определението да се връчи на А.Г.А., ЕГН ********** на посочения от него в исковата му молба адрес. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – Ямбол, чрез ЕРС.
В законна сила от 20.1.2017г.
7 Гражданско дело No 305/2014, IV състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.Д.А.,
А.Д.Д.,
Е.Д.Д.
С.М.С.,
Г.С.Д.,
С.А.С.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 10.1.2017г.
По предявеният от ищците – Д.Д.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, А.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** /десен/ и Е.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: ***, против ответниците – С.М.С., с ЕГН **********, с адрес: ***, Г.С.Д., с ЕГН **********, с адрес: ***»Васил Левски» №1 и С.А.С., с ЕГН **********, с посочен в молба на л.616 от делото съдебен адрес:***, отрицателен установителен иск по чл.124 ал.1 от ГПК ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците, че С.М.С. и Г.С.Д. не са единствени собственици на 145/540 ид.части от дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор № 27382.500.1941, находящ се в гр.Елхово, община Елхово, обл.Ямбол, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-1033/28.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр.Елхово, п. к. 8700, ул.“Хан Крум“ №8, цялото с площ от 544 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, при съседи: ПИ с идентификатор № 27382.500.1944; 27382.500.1940; 27382.500.7079; 27382.500.1942; и 27382.500.2221, съставляващо по предходен план УПИ III - 1941, в кв.72, по плана на гр.Елхово, одобрен със Заповед № I-А-666/25.07.1980г. при граници: ул.“Хан Крум“, УПИ II- 1942, УПИ I- 1943, 2221, УПИ ХII- 1944 и УПИ IV- 1940. На основание чл.537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ Констативен нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка № 192,том VII, рег.№6089, дело № 1120 от 21.09.2006г. по описа на Нотариус К. К. с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие – съдебния район на Районен съд – Елхово и Констативен нотариален акт за право на собственост върху недв.имот № 77, том X, рег.№8422, н.дело № 1507 от 01.12.2006г. по описа на Нотариус К. К. с peг. № 451 на НК, с район на действие - съдебния район на РС – Елхово, в ЧАСТТА ИМ, с която ответниците – С.М.С. с ЕГН **********, и Г.С.Д. с ЕГН **********, като наследници по закон на С.Д.С., б.ж.на гр.Елхово, поч.на 01.07.2006г., са признати за собственици на основание текло в полза на наследодателя им С.Д.С. по време на брака му давностно владение, прекратяване поради смърт на съпружеската имуществена общност и наследяването му по закон, на 108,75/540 ид.ч. от дворното място, представляващо поземлен имот с идентификатор № 27382.500.1941, находящ се в гр.Елхово, община Елхово, обл.Ямбол, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-1033/28.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр.Елхово, п. к. 8700, ул.“Хан Крум“ №8, цялото с площ от 544 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, при съседи: ПИ с идентификатор № 27382.500.1944; 27382.500.1940; 27382.500.7079; 27382.500.1942; и 27382.500.2221, съставляващо по предходен план УПИ III - 1941, в кв.72, по плана на гр.Елхово, одобрен със Заповед № I-А-666/25.07.1980г. при граници: ул.“Хан Крум“, УПИ II- 1942, УПИ I- 1943, 2221, УПИ ХII- 1944 и УПИ IV- 1940, като искането на ищцовата страна, за отмЯ. на посочените нотариални актове в останалата им част за разликата от 108,75/540 ид.ч. до процесните 145/540 ид.ч. от дворното място, отхвърля като неоснователно. Искането на ищците - Д.Д.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, А.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** /десен/ и Е.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: ***, да бъде отменен по реда и на основание чл.537 ал.2 от ГПК Нотариален акт за покупко-продажба №168 от 23.09.2008г., том II, рег.№1446, н.дело № 233 от 16.03.2007г. по описа на Нотариус К. К. с peг. № 451 на Нотариалната камара, с район на действие – съдебния район на Районен съд- Елхово, отхвърля като неоснователно. ДАВА на ищците Д.Д.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, А.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** /десен/ и Е.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: ***, шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила за отбелязването му в Службата по вписванията-гр.Елхово при Агенция по вписванията, съгласно чл.115 ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА ответниците С.М.С., с ЕГН **********, с адрес: ***, Г.С.Д., с ЕГН **********, с адрес: ***»Васил Левски» №1 и С.А.С., с ЕГН **********, с посочен в молба на л.616 от делото съдебен адрес:***, да заплатят на ищеца – А.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** /десен/, сумата от 222.40 /двеста двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева, представляващи направени разноски по делото, както и да заплатят на ищцата - Е.Д.Д., с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 632.00 /шестстотин тридесет и два/ лева, представляващи направени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
8 Гражданско дело No 448/2016, III състав Искове по ЗУЕС Р.Д.Г. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА Ж.З. ГР.ЕЛХОВО,Ж.К.ИЗГРЕВ БЛ.18,ВХ.Б Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.1.2017г.
ОТМЕНЯ по иска на Р.Д.Г. ***, ЕГН **********, срещу ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ на жилищна сграда, находяща се в гр. Елхово, ж.к. „***, вх. Б, с 12 броя апартаменти, представлявана от управителя Е.Л., решения на Общото събрание на Етажната собственост, обективирани в Протокол от 07.09.2016 година, а именно: т.1 - ищцата Р.Д. като собственик на ап.24 да отстрани всички повреди в апартамента си в срок от един месец, считано от 15.09.2016 година и по т.2. - да се събира по пет лева месечна вноска за поддържане на общите части на входа /чистач, ток, крушки и др./, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ, на основание чл. 42, ал.2 от ЗУЕС. ОСЪЖДА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ на жилищна сграда, находяща се в гр. Елхово, ж.к. „***, вх. Б, с 12 броя апартаменти, представлявана от управителя Е.Л., ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Г. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 150.00 лева, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 2 – седмичен срок от връчването му на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
В законна сила от 3.2.2017г.
9 Гражданско дело No 544/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Д.И.,
Ж.В.И.
  Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие, сключеният на 29.12.2015 година в град Елхово, обл.Ямбол, с Акт № 0038/29.12.2015г. на Община Елхово, обл.Ямбол, граждански брак между З.Д.И., с ЕГН **********,*** и Ж.В.И., с ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото по време на съвместното им съжителство, преди сключване на брака, малолетно дете – В. Ж. И., с ЕГН **********, да се предоставят на бащата Ж.В.И., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на адреса на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ***, а майката З.Д.И., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето Валентин, всяка седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с право на преспиване при майката и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на бащата. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, подписано от тях, с което са се споразумели родителските права по отношение на роденото по време на съвместното им съжителство, преди сключване на брака, малолетно дете – Д. Ж. И., с ЕГН **********, да се предоставят на майката З.Д.И., с ЕГН **********, като местоживеенето на детето е определено на адреса на този родител, а именно: – гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Царибродска” №44, а бащата Ж.В.И., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето Добри, всяка седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с право на преспиване при майката и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели бащата Ж.В.И., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - Д. Ж. И., с ЕГН **********, чрез законния му представител и майка – З.Д.И., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платима до 5-то число на текущия месец, считано от 12.01.2017г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, в която страните са се споразумели майката З.Д.И., с ЕГН **********, да заплаща в полза на малолетното дете - В. Ж. И., с ЕГН **********, чрез законния му представител и баща – Ж.В.И., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платима до 5-то число на текущия месец, считано от 12.01.2017г. - датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на причина, водеща до промяна или отпадане на издръжката. УТВЪРЖДАВА споразумението в частта, с която страните са се споразумели след прекратяването на брака съпругата З.Д.И., с ЕГН **********, да продължи да носи и за в бъдеще брачното си фамилно име – И.. УТВЪРЖДАВА споразумението между страните в частта, в която последните са се споразумели след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в град Елхово, обл. Ямбол, улица "Лозенград" №17, представляващо ПЪРВИ жилищен етаж от едноетажна жилищна сграда, собственост на бабата на съпруга, да се предостави за ползване на съпруга Ж.В.И., с ЕГН **********, като към настоящия момент същото е освободено от съпругата З.Д.И., с ЕГН **********, която за в бъдеще няма да има претенции относно ползването му. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг. Придобитите по време на брака при условията на СИО движими вещи, съпрузите са ги поделили доброволно и извънсъдебно и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг по отношение на тях. ОСЪЖДА З.Д.И., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 75.60 /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето Валентин и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА Ж.В.И., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Елхово държавна такса в размер на 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева за допускане на развода, държавна такса в размер на 75.60 /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева върху размера на дължимата издръжка за детето Добри и държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.1.2017г.
10 Гражданско дело No 490/2016, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА УМАКС БЪЛГАРИЯ АД КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2017г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „УМАКС БЪЛГАРИЯ“АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „К Ш“ 9, вх. Б, ет. 3, ап. 26, вписано в ТР с ЕИК 175255539, представлявано от К Г Н, против Заповед РД-5-82/26.02.2016г. на Кмета на Община Болярово, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ, са прекратени процесните четири Договора за наем на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, с обща площ от 7160.912 дка в различни землища на територията на община Болярово, сключени между дружеството - жалбоподател и Община Болярово на 30.04.2013г., вписани в Службата по вписванията гр.Елхово към АВ със съответните вх.рег. номера - вх.рег. № 3079 от 08.08.2013г., Акт №200, т.4; № 3131 от 14.08.2013г., Акт № 222 т.4; № 3103 от 09.08.2013г., Акт № 216 т.4; и № 3108 от 09.08.2013г., Акт № 217 т.4. ОСЪЖДА „УМАКС БЪЛГАРИЯ“АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул. „К Ш“ 9, вх. Б, ет. 3, ап. 26, вписано в ТР с ЕИК 175255539, представлявано от К Г Н, със съдебен адрес:*** да заплати на Кмета на Община Болярово направените по делото разноски в размер на 300.00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от връчването му на страните.
11 Гражданско дело No 524/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИ ЙЕС ООД Т.Д.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 18.1.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба както следва: Ответницата Т.Д.И. ***, ЕГН ********** се задължава да заплати на „КРЕДИ ЙЕС“ ООД, представлявано от Владислав Михайлов Инджов, с адрес гр. Хасково, ул. „Козлодуй“14Б, ет.3, сума в общ размер на 913.71 лева по издадената Заповед по незабавно изпълнение № 759 от 18.07.2016 година по ч.гр.д. № 326/2016г. по описа на РС – Елхово, от които 588.71 лева главница и 325.00 лева, представляващи разноски по делото, като дължимата сума ще бъде заплатена на 9 /девет/ месечни вноски, като първите осем от тях в размер на 100.00 лева, а деветата изравнителна вноска в размер на 113.71 лева, с падеж на всяка вноска от 25-то до 30- то число на текущия месец, считано от месец януари 2017 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от 30 число на текущия месец до окончателното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по гр.д. № 524/2016 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се одобрява постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а определението в частта, с която се прекратява производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОСН чрез ЕРС в 1 – седмичен срок от днес.
В законна сила от 18.1.2017г.
12 Гражданско дело No 176/2016, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.Д.В.,
Г.Д.В.
И.М.И.,
Д.И.К.,
Н.Д.К.,
А.Г.Б.,
Е.Г.К.,
Н.И.Л.,
Е.С.М.,
В.Ж.Г.,
К.Ж.М.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 19.1.2017г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между И.Д.В. ***, ЕГН - **********, Г.Д.В. *** ЕГН - **********, двамата с адрес за призоваване: гр. ***, ул. „***“, №7; И.М.И. ***, ЕГН – **********; Д.И.К. ***, ЕГН – **********; Н.Д.К. ***, ЕГН - **********; А.Г. ***, ЕГН - **********; Е.Г.К. ***, ЕГН - **********; Н.И. ***, ЕГН - **********; Е. ***, ЕГН – **********; В.Ж.Г. ***, ЕГН – ********** и К.Ж.М. *** с ЕГН - **********, по ОТНОШЕНИЕ на следните съсобствени НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на село ***, община ***, обл. Ямболска, възстановени по реда на ЗСПЗЗ на наследниците на Г.В. Ж., б.ж. на с.***, починал на 22.12.1960 година: 1. НИВА в местността „БОЕВ ДОЛ“ с площ от 24.500 дка /двадесет и четири дка и петстотин кв.м./, от които 14.663 дка шеста категория, 6.815 дка четвърта категория и 3.022 дка трета категория, съставляваща имот № 014081 /нула, четиринадесет хиляди и осемдесет и едно/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 014071 - нива на Държавен поземлен фонд - МЗХ, имот № 014072 – нива на насл. на Д. П. Т., имот № 014075 - нива на „***“ ЕООД, имот №014082 - нива на „С.И.Г.“ ООД, имот №000434 - полски път на община ***, като за имота е налице ограничение при ползването му на основание 92 - археологически обект с режим Б; Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта; Допуска се обработка на почвата /оран/ на дълбочина до 0.25м; 2. ЛОЗЕ в местността „МЕТЛИТЕ“ с площ от 3.636 дка /три дка шестстотин тридесет и шест кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 019005 /нула, деветнадесет хиляди и пет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 019346 - лозе на П. Г. Й., имот № 000065 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 019006 - лозе на насл. на В. С.М. и имот №001028 - полски път на община ***. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; 3. ЛОЗЕ в местността „КОМСАЛЯ“ е площ от 3.262 дка /три дка двеста шестдесет и два кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 020149 /нула, двадесет хиляди сто четиридесет и девет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 021082 - пасище, мера - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 020147 - лозе на П. С. К., имот № 001539 - полски път на община ***, имот № 020150 - лозе на Г.Д. Я. и имот №000442 - полски път на община ***. Върху имота има следните ограниченияе: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; 4. ЛОЗЕ в местността „КОМСАЛЯ“ с площ от 3.397 дка /три дка триста деветдесет и седем кв.м./, четвърта категория, съставляващо имот № 020188 /нула, двадесет хиляди сто осемдесет и осем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000743 - пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 021090-пасище, мера - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 020189 - лозе на „***“ ЕООД и имот № 021091 - изо***а нива на насл. на Д. Христов Зонев. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; 5. НИВА в местността „ЮРТА“ с площ от 4.083 дка /четири дка осемдесет и три кв.м./, девета категория, съставляваща имот № 023034 /нула, двадесет и три хиляди и тридесет и четири/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 001523 - полски път на община ***, имот № 023035 – нива на насл. на С. Г. Б. и др., имот № 044001 - залесена терит. на МЗГ-Държавно лесничейство и имот № 023033 - нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 6. НИВА в местността „ТЕПЕТО“ с площ от 13.364 дка /тринадесет дка триста шестдесет и четири кв.м./, от които 12.960 дка пета категория и 0.404 дка трета категория, съставляваща имот № 025027 /нула, двадесет и пет хиляди и двадесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 025023 - нива на „***“ ООД - гр.София, имот № 001136 - полски път на община ***, имот № 000417 - полски път на община *** и имот № 025020 - нива на П. С. К.. Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс „Б“. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. 7. ИЗО***А НИВА в местността „КАБА ИРА“ с площ от 6.669 дка /шест дка шестстотин шестдесет и девет кв.м./, от които 4.307 дка осма категория и 2.362 дка пета категория, съставляваща имот № 027037 /нула, двадесет и седем хиляди и тридесет и седем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 001223 - полски път на община ***, имот № 027026 - изо***а нива на насл. на Н. П. А., имот № 027027 - изо***а нива на насл. на Д. К. Д., имот № 027038 - изо***а нива на Н.Д. К., имот № 001227 - полски път на община *** и имот № 027039 - изо***а нива на Т. Д. К.; 8. НИВА в местността „РЕКАТА“ с площ от 6.172 дка /шест дка сто седемдесет и два кв.м./, четвърта категория, съставляваща имот № 031006 /нула, тридесет и една хиляди и шест/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 043001 - залесена терит. на МЗГ-Държавно лесничейство, имот № 031007 - нива на „***“ АД, имот № 000487 – храсти - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот №000002 - гранична река - на Държавата -МОСВ; 9. НИВА в местността „КАРАТОПРАК“ е площ от 4.417 дка /четири дка четиристотин и седемнадесет кв.м./, пета категория, съставляваща имот № 037038 /нула, тридесет и седем хиляди и тридесет и осем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 001055 - полски път на община ***, имот № 037040 - нива на „***“ ООД, имот № 037039 - нива на „***“ ООД и имот № 037037 - нива на насл. на ***.. при следните КВОТИ за съделителите както следва: за всеки от И.Д.В., Г.Д.В., И.М.И. и Н.И.Л. – по 6/36 идеални части /шест върху тридесет и шест/, за всеки от А.Г.Б. и Е.Г.К. – по 1/36 идеална част /едно върху тридесет и шест/ и за всеки от Н.Д.К., Д.И.К., Е.С.М., К.Ж.М. и В.Ж.Г. – по 2/36 идеални части /две върху тридесет и шест/. Решението подлежи на обжалване по реда на въззивното производство пред Ямболският окръжен съд чрез Елховският районен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
13 Гражданско дело No 356/2016, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.Б.С. Я.К.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.1.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 439, ал.1, вр. с чл. 124, ал.1 от ГПК, по отношение на ответника Я.К.А. с ЕГН – **********,***, че ищецът Л.Б.С. с ЕГН – **********,***, с адрес за съобщения в гр. ***, ул. „***”, № 8, ет.2, офис № 8 – адв. Д.М., НЕ ДЪЛЖИ сумата в общ размер на 6045.93 лева, от която главница 2800.00 лева, 2084.13 лева – лихви, 56.00 лева - неолихвяема сума, такси и разноски по изп. дело в размер на 582.70 лева и такса по т.26 от ТТР по ЗЧСИ в полза на ЧСИ в размер на 523.00 лева, за която сума е било изпратено по изпълнително дело № 20108110400045 по описа на ЧСИ Н.Ж., рег. № 811 на КЧСИ запорно съобщение до работодателят на ищеца на 30.03.2016 година, тъй като това вземане е погасено по давност и не подлежи на принудително изпълнение. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Я.К.А. с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Л.Б.С. с ЕГН – **********, направените по делото разноски в общ размер на 641.84 лева /шестстотин четиридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ с оглед уважаване на иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, чрез връчването му.
В законна сила от 11.2.2017г.
14 Гражданско дело No 516/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Д.И. Д.В.И. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.1.2017г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, на основание чл.127а от СК, заместващо съгласието на бащата Д.В.И. с ЕГН **********,***, отдел „Български документи за самоличност”, ДА ИЗДАДЕ международен паспорт за задгранично пътуване на детето Т.Д.И., с ЕГН **********, със съгласието на неговата майка и законен представител - Д.И.И. с ЕГН **********, без да е необходимо за целта съгласието на бащата - Д.В.И. с ЕГН **********,***. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, на основание чл.127а от СК, заместващо съгласието на бащата Д.В.И. с ЕГН **********, детето Т.Д.И., с ЕГН **********, придружавано от майка си - Д.И.И. с ЕГН **********, ДА НАПУСКА пределите на Република България и ДА ПЪТУВА /без ограничение на броя на пътуванията/ до Република Гърция и обратно до Република България, както и да пребивава в Р Гърция, където е адресът на местоживеене на майка му и законен представител Д.И.И.,***, пощ.код 73000 100, за ПЕРИОД от ПЕТ ГОДИНИ, считано от датата на влизане на настоящото решение в законна сила – 24.01.2017 година. ДОПУСКА, на основание чл.127а, ал.4 от СК, предварително изпълнение на решението. РЕШЕНИЕТО съгласно разпоредбата на чл.239 ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.
В законна сила от 24.1.2017г.
15 Гражданско дело No 43/2015, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Ж.И.А. С.И.З.,
М.Г.К.,
Х.Г.Т.,
Н.Г.Д.,
В.И.П.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 27.1.2017г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ж.И.А. ***, ЕГН **********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ПЪРВИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011043 по скица-проект №Ф01881/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.104 дка, ПЕТА категория, на стойност 1026 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012067 по скица-проект №Ф01893/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.776 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 725.00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.Г.Д. ***, пл. „Освобождение” №2, вх.5, ап.18, ЕГН **********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ВТОРИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011044 по скица-проект №Ф01882/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.100 дка, ПЕТА категория, на стойност 1025 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012068 по скица-проект №Ф01894/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.775 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724.00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.Г.К. ***, ЕГН **********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ТРЕТИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011041 по скица-проект №Ф01879/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 10.896 дка, ПЕТА категория, на стойност 2 724 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724.00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.И. ***, ЕГН **********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011042 по скица-проект №Ф01880/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 10.896 дка, ПЕТА категория, на стойност 2 724 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Х.Г. ***, ЕГН***********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ПЕТИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011045 по скица-проект №Ф01883/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.100 дка, ПЕТА категория, на стойност 1 025 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012065 по скица-проект №Ф01891/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.776 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.И.З. ***, ЕГН **********, недвижимите имоти, включени в ДЯЛ ШЕСТИ от окончателния разделителен протокол, а именно: 1. ИМОТ с проектен № 011054 по скица-проект №Ф01884/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 011008, с местонахождение на имота: местност СМАИЛЦА, представляващ НИВА, с площ от 4.100 дка, ПЕТА категория, на стойност 1 025 лева. 2. ИМОТ с проектен № 012066 по скица-проект №Ф01892/15.07.206г. на ОСЗ-гр.Елхово, представляващ част от имот № 012021, с местонахождение на имота: местност ЧЕШМАТА, представляващ НИВА, с площ от 3.776 дка, ТРЕТА категория, на стойност 1 699 лева. Стойността на този дял е в размер на 2 724 лева. ОСЪЖДА Ж.И.А. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса върху стойността на поставените му в дял недвижими имоти в размер на 109.00 лева в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА всеки един от съделителите С.И.З. ***, ЕГН **********, М.Г.К. ***, ЕГН **********, Х.Г. ***, ЕГН***********, Н.Г.Д. ***, пл. „Освобождение” №2, вх.5, ап.18, ЕГН ********** и В.И. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса върху стойността на поставените им в дял недвижими имоти в размер на 108.96 лева в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА всеки един от съделителите С.И.З. ***, ЕГН **********, М.Г.К. ***, ЕГН **********, Х.Г. ***, ЕГН***********, Н.Г.Д. ***, пл. „Освобождение” №2, вх.5, ап.18, ЕГН ********** и В.И. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ поотделно на Ж.И.А. ***, ЕГН **********, направени разноски по делото в размер на сумата от по 163.75 лева. Приковете, в едно с поставените в тях листи, всеки съдържащ посочване на съответния дял, да се приложат по делото и да се считат неразделна част от настоящия протокол. СЪДЪТ ОБЯВЯВА делбата за извършена. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.дело № 43/2015г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото, на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс подлежи на въззивно обжалване с частна жалба по реда на глава XXI от същия кодекс, пред ОС-Ямбол чрез РС-Елхово в едноседмичен срок, считано от днес за ищеца и от съобщаването за останалите съделители. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
В законна сила от 22.2.2017г.
16 Гражданско дело No 44/2017, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.Г.Г.   Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 31.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 44/2017 година по описа на РС - Елхово. ИЗПРАЩА делото на ОС – Ямбол за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно
В законна сила от 31.1.2017г.